محافظه کاری به عوامل متعدد مانند ؛ وجود قرارداد بین واحد تجاری و سایر ذی­نفعان، احتمال شکل گیری دعاوی حقوقی، کوشش برای کاهش یا به تعویق انداختن مالیات، حفظ منافع عموم جامعه، افزایش کیفیت اطلاعات مالی، کاهش هزینه­های سیاسی، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و سطح رقابت بستگی دارد. معیارهای اندازه­گیری متنوع هستند اما مهمترین آنها مدل ارائه شده توسط باسو(1997) می­باشد. فشارهای رقابتی منجر به افزایش سطح محافظه کاری خواهد گردید. بدین معنی که شرکت­ها و فعالین بازار به مقصود جلوگیری از ورود رقبای جدید به صنعت و همچنین جلوگیری از انتشار اطلاعات محرمانه به رقبای موجود در گزارش­گری مالی محافظه کاری را در پیش خواهند گرفت (داروغ و استاغتون1990 و کلینچ و ورکچیلیا[1] 1997). در واقع اتخاذ رویکرد محافظه­کارانه این مزیت را دارد که جلوی ورود رقبای جدید به صنعت را گرفته و مانع از انتشار اطلاعات محرمانه به رقبای موجود می­گردد. اما، در صورت اتخاذ این رویکرد( محافظه کاری) انتظارات از عملکرد آتی شرکت پایین نگه داشته می­گردد. و در نتیجه نرخ بازده مورد انتظار ذی­نفعان پایین­تر از واقعیت خواهد بود. در این صورت با کاهش سطح محافظه کاری می­توان دادو ستد اوراق بهادار شرکت را رونق بخشید.

با در نظر داشتن اینکه هدف مدیریت مالی حداکثر کردن ثروت سهامداران می­باشد این سوال اساسی مطرح می­گردد که ثروت ذی­نفعان با گزارشگری مالی محافظه­کارانه حداکثر می­گردد یا        گزارش­گری متهورانه؟ صنایعی که با تهدیدات رقابتی رو به رو هستند به مقصود جلوگیری از افزایش رقابت محافظه کاری را در پیش می­گیرند و از این بابت ثروت سهامداران را بیشتر می­کنند اما عیب این حالت این می باشد که گزارش­گری مالی محافظه­کارانه انتظارات بازار سرمایه از اوراق بهادار شرکت را پایین نگه می­دارد و این کار باعث می­گردد ارزش بازار اوراق بهادار کمتر از ارزش ذاتی آنها باشد و این موضوع به نفع سرمایه­گذاران نخواهد بود.

بر اساس مدل­های نظری پیش­بینی ما به این شکل خواهد بود که با افزایش رقابت سطح محافظه کاری افزایش می­یابد و در مواقع نیاز به تامین مالی جهت اینکه تامین مالی به بهترین نحو ممکن صورت گیرد، شرکت­ها سطح محافظه کاری را به مقصود افزایش انتظارات، کاهش خواهند داد. هرچند این کار باعث افزایش تهدیدات ناشی از رقابت بازار محصولات باشد.

[1]– Clinch, Verrecchia.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

 thesis

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن کامل پایان نامه