• بیش اعتمادی مدیران

اعتماد بیش از حد (فرااطمینانی) یک پدیده شناخته شده و مستند شده در روانشناسی می باشد. روانشناسان یک فرد با ویژگی­های رفتاری فرااطمینانی را به عنوان فردی تعریف می­کنند که اعتقاد دارد اطلاعات و دانش ایشان بسیار دقیق می باشد (بیش از آن­چه که واقعیت دارد)،(احمد و دوئلمن 2013).

  • نسبت تمرکز مالکان

تمرکز سهامداران عبارت می باشد درصد اختیار و اثرگذار‌ی سرمایه‌گذاران عمده بر استراتژی‌های شرکت. که در این پژوهش برابر می باشد با مجموع مربعات نسبت سرمایه نگهداری شده به وسیله هر یک از سهامداران حقوقی به مجموع سهامداران(رضایی و افشار، 1392).

  • نسبت مالکیت سرمایه گذاران نهادی :

به موسسات سرمایه گذاری و یا سایر نهادهایی که در سهام عادی شرکت ها سرمایه گذاری می کنند، سرمایه گذاران نهادی گفته می گردد (رضایی و افشار، 1392).

  • نسبت مالکیت مدیریتی :

در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﺎم در دﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮان و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮه وﯾﺎ اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار دارد (بیابانی و کاظمی، 1392)

  • نسبت مالکیت بلوکی
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نسبت مالکیت بلوکی بیانگر درصد تاثیر پذیری استراتژی‎‌های شرکت از سهامداران، دارای بیشترین درصد سهم. پس در این پژوهش سهامدران بلوکی برابر می باشد با مجموع درصد سهام در اختیار سه سهامدار عمده(رضایی و افشار، 1392).

1-2         اختصار فصل اول

در این فصل، ضمن اظهار مسئله و علت های اهمیت و ضرورت انجام پژوهش در مورد ارتباط اهرم مالی و ساختار مالکیت با بیش اعتمادی مدیران به اهداف مورد انتظار پژوهش نیز تصریح گردیده می باشد. در ادامه فصل نیز، به فرضیه های مورد آزمون در پژوهش تصریح شده و توضیحاتی در مورد روش شناسایی و نحوه انتخاب شرکت های مورد آزمون در این پژوهش داده شده می باشد. در انتها نیز به تبیین واژه ها و اصلاحات به کار رفته در پژوهش پرداخته شده می باشد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

 thesis

 متن کامل پایان نامه