پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه تاثیر مالکیت مدیریتی بر بیش اعتمادی مدیران

ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ شرکتی  ﺑﺮاﺑﺮ درﺻﺪ ﺳﻬﺎم ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺟﺰای شرکت‌های ﺳﻬﺎﻣﻲ از ﻛﻞ ﺳﻬﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع شرکت‌های ﺳﻬﺎﻣﻲ اﺳﺖ   ﺑﻴﺎن ﺷﺪ . اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ در پژوهش‌های  کومار (2003)، هارت و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان نامه تاثیر نسبت مالکیت عمده بر بیش اعتمادی مدیران

ساختار مالکیت یک شرکت از ابعاد گوناگون قابل توجه می باشد و در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهامداران درونی یا سهام در اختیار سهامداران داخلی  و سهامداران بیرونی تعریف می گردد. بر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود مقاله فارسی پایان نامه ارشد: تاثیر تمرکز مالکیت بر بیش اعتمادی مدیران

سایت منبع اگرچه جهت محاسبه این موضوع روشهای متعددی در تئوریهای دنیای مدیریت مالی تعریف و تدوین گردیده می باشد اما آن چیز که در ابتدای امر بسیار مهم می باشد وجود داده ها و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق پایان نامه تأثیر ساختار مالکیتی شرکت های پذیرفته شده در بورس بر بیش اعتمادی

بیش اعتمادی مدیران اعتماد بیش از حد (فرااطمینانی) یک پدیده شناخته شده و مستند شده در روانشناسی می باشد. روانشناسان یک فرد با ویژگی­های رفتاری فرااطمینانی را به عنوان فردی تعریف می­کنند که اعتقاد دارد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود مقاله فارسی پایان نامه ارتباط بین تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت و محافظه کاری در گزارشگری مالی

در مفاهیم نظری گزارش­گری مالی هدف از ارائه اطلاعات مالی به صورت زیر اظهار شده می باشد؛ “هدف‌صورتهای‌مالی‌عبارت‌ازارائـه‌اطلاعاتی‌تلخیص‌وطبقه‌بندی‌شده‌درمورد‌وضعیت‌مالی‌، عملکرد مالی‌وانعطاف‌پذیری‌مالی‌واحدتجاری‌می باشد‌که‌برای‌طیفی‌گسترده‌ازاستفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌مالی‌ دراتخاذتصمیمات‌اقتصادی‌مفیدواقع‌گردد.“[1] در حقیقت صورت­های مالی بیانگر اطلاعاتی از واحد تجاری هستند که به ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دنلود تحقیق رایگان پایان نامه ارتباط بین شدت تمرکز صنعت و محافظه کاری در گزارشگری مالی

سایت منبع محافظه کاری به عوامل متعدد مانند ؛ وجود قرارداد بین واحد تجاری و سایر ذی­نفعان، احتمال شکل گیری دعاوی حقوقی، کوشش برای کاهش یا به تعویق انداختن مالیات، حفظ منافع عموم جامعه، افزایش ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

مقاله پایان نامه ارشد: رابطه بین هزینه های ورود و محافظه کاری در گزارشگری مالی

ساختارهای رقابتی محصولات؛ مقصود از ساختارهای رقابتی محصولات، رقابت و ابعاد آن می­باشد. رقابت در بازار ابعاد وسیع­تری دارد اما از مهمترین این ابعاد می­توان به قابلیت جانشینی محصولات، حجم تقاضا، موانع ورود، نسبت تمرکز ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه پایان نامه بررسی رابطه بین اندازه بازار و محافظه کاری در گزارشگری مالی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید هدف اساسی پژوهش تعیین ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه کاری مشروط درگزارش گری مالی می­باشد. 1-5.بهره گیری کنندگان از نتایج ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود مقاله رایگان پایان نامه ارتباط بین قابلیت جانشینی کالاها و محافظه کاری در گزارشگری مالی

این پژوهش از جهت همبستگی و روش­شناسی از نوع شبه تجربی و پس روید­ادی و در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری می باشد که با اطلاعات واقعی صورت می­گیرد. این پژوهش از لحاظ ماهیت و اهداف ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان نامه رابطه بین فراوانی گزارشگری و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

عدم تقارن اطلاعاتی[1] : اگر در بازار سرمایه اشخاصی وجود داشته باشند که اطلاعات بیشتر و با کیفیت تری نسبت به دیگران داشته باشند عدم تقارن اطلاعاتی رخ می دهد. شما می توانید مطالب مشابه ادامه مطلب…

By 92, ago