پایان نامه ارشد

پایان نامه تاثیر نسبت مالکیت عمده بر بیش اعتمادی مدیران

ساختار مالکیت یک شرکت از ابعاد گوناگون قابل توجه می باشد و در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهامداران درونی یا سهام در اختیار سهامداران داخلی  و سهامداران بیرونی تعریف می گردد. بر ادامه مطلب…

By 92, ago