پایان نامه ارشد

پایان نامه ارائه مدل کارآمد مبتنی بر اطلاعات کمی و کیفی موجود در صورت های مالی

سایت منبع انتخاب متغیرهایی که با احتمال نکول وام گیرنده ارتباط مشخصی داشته باشند، یکی از مراحل مهم پژوهش می باشد. در این پژوهش با بهره گیری از نتایج تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط با ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود مقاله رایگان پایان نامه ارتباط بین قابلیت جانشینی کالاها و محافظه کاری در گزارشگری مالی

این پژوهش از جهت همبستگی و روش­شناسی از نوع شبه تجربی و پس روید­ادی و در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری می باشد که با اطلاعات واقعی صورت می­گیرد. این پژوهش از لحاظ ماهیت و اهداف ادامه مطلب…

By 92, ago