کاراته شهر رشت را تشکیل دادند.
3-3. نمونه آماری و روش نمونه گیری
نمونه آماری این پژوهش 41 نفر از پسران کاراته کا 14 تا 18 ساله آکادمی کاراته شهر رشت بودند که به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. از میان این 41 داوطلب3 نفر به علت آسیب در اندام تحتانی و یک نفر عمل جراحی و نفر باقیمانده نیز از دوره تمرینات انصراف، و از نمونه ها حذف شدند. بدین ترتیب 36 نفر به عنوان آزمودنی در این پژوهش همکاری داشتند. که بعد از تکمیل فرم رضایت نامه و اطلاعات، به دو گروه تجربی و گروه شاهد تقسیم شدند. با توجه به تمرینات شرط آزمون این بود که داوطلبان هیچگونه آسیبی در 6 ماه گذشته ندیده باشند. برای انتخاب آزمودنی ها در گروه تجربی از آنها پیش آزمون تمرینات ترکیبی (پلایومتریک – سرعتی) گرفته شد که ملاک آزمون شامل انجام حرکت چمپاتمه با 60% وزن ورزشکار برای 5 مرتبه به مدت 6 ثانیه بود. افرادی که قادر به انجام این حرکت نبودند از لیست گروه تجربی حذف شدند. پژوهش حاضر از نوع میدانی و نیمه تجربی است. آزمودنی ها به صورت تصادفی به دو گروه تجربی (پلایومتریک-سرعتی)(18=n )و گروه شاهد(18=n)تقسیم شدند، که گروه تجربی علاوه بر تمرینات عادی کاراته تمرین ترکیبی(پلایومتریک- سرعتی) را انجام دادند، گروه شاهد نیز فقط به تمرینات عادی کاراته را پرداختند. پس از انتخاب آزمودنی ها، در مورد چگونگی مراحل مختلف پژوهش شامل اجرای آزمون اولیه (pre-test)، شرکت در برنامه های تمرینی و آزمون نهایی (post-test) توضیحات لازم ارائه شد و بعد از توضیحات لازم قد و وزن آزمودنی ها اندازه گیری شد، برای اندازه گیری قد از قدسنج و ترازوی استاندارد دیجیتالی برای اندازه گیری وزن استفاده شد. همچنین برای سنجش قدرت از پرس پا (1RM)، برای اندازه گیری سرعت از آزمون دوی 45 متر، برای سنجش توان از آزمون پرش سارجنت و برای سنجش چابکی از آزمون ایلینوی استفاده شد. آزمودنی های گروه تجربی به مدت 6 هفته و هر هفته 3 جلسه با زمان تعیین شده 30 تا 45 دقیقه به تمرینات ترکیبی پرداختند و بعد از استراحت کوتاه و بر گشت به حالت اولیه، تمرینات کاراته را انجام دادند.

3-4. روش اندازه گیری ویژگی های بدنی و آزمون های عملی
1-3-4. وسایل و لوازم مورد استفاده در پژوهش
– از متر نواری برای اندازه گیری قد،
– کرنومتر سیتی زن برای ثبت زمان،
– ترازوی استاندارد دیجیتالی برای اندازه گیری وزن،
– صفحه مدرج برای پرش سارجنت،
– پودر برای علامت گذاری،
– مخروط های پلاستیکی و تشک بدنسازی استفاده شد.
– قبل و بعد از اتمام دوره تمرینی از پرس پا(1RM)، برای اندازه گیری قدرت
– آزمون دوی45 متر برای اندازه گیری سرعت،
– آزمون پرش سارجنت برای اندازه گیری توان و
– آزمون ایلینوی برای اندازه گیری چابکی.

3-4-1. اندازه گیری قد و وزن
در اولین جلسه قد و وزن آزمودنی ها بدون کفش و با یک لباس ورزشی سبک به ترتیب به وسیله ترازوی استاندارد دیجیتال بر حسب کیلوگرم و متر نواری بر حسب سانتی متر اندازه گیری شد.

3-4-2. اندازه گیری قدرت
از آزمودنی ها خواسته شد تا بعد از 15 دقیقه گرم کردن و انجام حرکات کششی پا با وزنه های سبک عضلات خود را گرم کنند. برای ارزیابی قدرت پا از دستگاه پرس پا استفاده شد، چون استفاده از حداکثر وزنه ای که فرد می تواند تنها یک تکرار بار بلند کند، احتمال آسیب دیدگی را به همراه داشت پس برای محاسبه قدرت بیشنه از فرمول زیر استفاده شد.

1RM=

شکل3-1. اندازه گیری قدرت
3-4-3.اندازه گیری سرعت
برای ارزیابی سرعت از آزمون دوی 45 متر استفاده شد، آزمودنی ها چند متر پشت خط استارت ایستادند و با یک دورخیز با سرعت به سوی خط استارت دویدند و به محض عبور از خط اول 45 متر آزمونگر کرونومتر را روشن کرد و با عبور از خط دوم 45 متر (خط پایان) کرونومتر را خاموش کرد.

شکل3-2. اندازه گیری سرعت

3-4-4. اندازه گیری توان
از پرش سارجنت برای ارزیابی توان آزمودنی ها استفاده شد. آزمودنی ها در کنار دیوار مدرج ایستادند طوری که کف پای آزمودنی ها روی زمین و قامت آنها صاف بود. دست سمت دیوار خود را تا جایی که امکان داشت به سمت بالا بردند و روی صفحه مدرج قرار دادند، آزمونگر نیز ارتفاع آن را ثبت کرد. آنگاه نوک انگشتان خود را گچی کردند با خم کردن زانو به بالا پریدند و دوباره دست خود را به دیوار مدرج زدند و ارتفاع جدید نیز توسط آزمونگر نوشته شد. هر یک از آزمودنی ها سه بار می توانستند پرش را انجام دهند سپس بهترین رکورد ثبت شد.

شکل3-3. اندازه گیری توان

3-4-5. اندازه گیری چابکی
از آزمون ایلی نویز برای اندازه گیری چابکی استفاده شد. که ابتدا در یک منطقه آزاد، خطی به طول 10 متر و عرض 5 متر کشیده شد که از 8 مخروط استفاده شد، 4 مخروط را برای شروع و 4 مخروط دیگر برای چرخش ها و پایان کار در مرکز منطقه با فاصله های مساوی قرار دادیم. آزمودنی ها به حالت استارت پشت خط ایستادند و با فرمان رو و روشن کردن کرونومتر به سرعت طبق علامت گذاری تا خط پایان دویدند.

شکل 3-4. اندازه گیری چابکی
3-5. پروتکل برنامه تمرین ترکیبی
برنامه تمرینی 6 هفته ای پلایومتریک – سرعتی در جدول 3-1 ارائه شده است(49). این تمرینات همانند تمرین های دیگر توسط متغیرهای شدت و حجم تمرین کنترل شد، شدت تمرین ها به وسیله نوع تمرین انجام شده کنترل شده است. دامنه تمرین ها از کار ساده تا تمرین پیچیده و شدید تنظیم شد، همچنین شدت و اصل اضافه بار به وسیله سطح ارتقای پرش، مسافت و افزایش تکرارهای تعیین شده کنترل شد. حجم تمرین ها نیز کل کار انجام شده در یک جلسه یا یک دوره تمرینی است و در مورد تمرین های پلایومتریک اغلب، حجم تمرین با شمارش تعداد تماس پا با زمبن ارزیابی می شود.
قبل از شروع تمرین به آزمودنی ها شیوه صحیح پریدن و فرود آمدن و حرکات صحیح برنامه تمرینی آموزش داده شد این برنامه 30 تا 45 دقیقه به طول می انجامید که شامل 10 دقیقه گرم کردن و 20 تا 25 دقیقه بدنه اصلی تمرین و 10 دقیقه سرد کردن بدن بود. که با توجه به تمرینات 30 الی 40 ثانیه بین هر تمرین استراحت داشتند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع تحقیق درمورد نمونه برداری، تجزیه واریانس، مزایا و معایب

جدول 3-1. پروتکل تمرینات ترکیبی(پلایومتریک-سرعتی)
هفته
حجم تمرین (تعداد ضربات پا)
حرکات پلایومتریک-سرعتی
نوبت *تکرار
شدت تمرین
1
90
پرش لی لی جانبی به طرفین
پرش ایستاده و دستیابی
پرش از مخروط
دوی شتابی 40متر
2*10
2*10
5*6
2*40 متر
کم
کم
کم
کم
2
120
پرش لی لی جانبی به طرفین
پرش طول
لی لی کردن با دو پا
دوی سرعت رفت و برگشت
2*10
5*6
5*6
2* 60 متر
کم
کم
متوسط
بالا
3
120
پرش لی لی جانبی به طرفین
پرش طول ایستا
لی لی کردن با دو پا
پرش جانبی از روی مخروط
بالا و پایین پریدن یک پا
2*12
4*6
3*8
2*10
4*7
کم
کم
متوسط
متوسط
متوسط
4
140
پرش مورب از روی مخروط
پرش جانبی از روی مخروط
بالا و پایین پریدن یک پا
پرش جانبی با یک پا
دوی سرعت رفت و برگشت
4*8
2*10
4*7
4*6
4*60 متر
کم
متوسط
بالا
بالا
بالا
5
140
پرش مورب از روی مخروط
پرش طول ایستا همراه با دوی سرعت جانبی
پرش جانبی از روی مخروط
پرش از روی مخروط با 180 درجه چرخش
بالا و پایین پریدن یک پا
پرش جانبی با یک پا
دوی شتابی 40متر
2*7
4*7
4*7
4*7
4*7
2*7
5*40متر
کم
متوسط
متوسط
متوسط
بالا
بالا
بالا
6
120
پرش مورب از روی مخروط
مهارت شش ضلعی
پرش از روی مخروط با تغییر جهت سریع
لی لی کردن با دو پا
پرش جانبی با یک پا
دوی نرم
2*10
2*10
2*10
4*6
3*8
4*100متر
کم
کم
متوسط
متوسط
بالا
متوسط

3-5-1. پرش لی لی جانبی به طرفین
آزمودنی ها در حالت ایستاده وراحت طوری که پشت آنها صاف، سر بالا و شانه ها اندکی متمایل به پهلو، با هر دو پا به صورت جفت در کنار مخروط قرار گرفتند و به صورت متوالی و بدون مکث به سمت دیگر مخروط پریدند. این توالی حرکتی تا 10 تکرار ادامه داشت.

شکل3-5. پرش لی لی جانبی به طرفین

3-5-2. پرش ایستاده و دستیابی
آزمودنی ها برای انجام این حرکت پاهای خود را به اندازه ی عرض شانه باز کردند و با استفاده از باز کردن مفصل لگن و حرکت پرتاپی دستها به سمت بالا پریدند، آزمودنی ها با باز کردن کامل بدن، به حداکثر ارتفاع عمودی دست پیدا کردند و با زانوی خم فرود آمدند، در هنگام فرود دستهای آنها در جلوی بدن قرار داشت.

شکل3-6. پرش ایستاده و دستیابی

3-5-3 پرش از روی مخروط
آزمودنی ها با پای جفت پشت مخروط های 25 سانتی متری قرار گرفتند و با پای جفت بدون مکث از روی مخروط ها پریدند تا تکرارها تمام شود.

شکل3-7. پرش از روی مخروط

3-5-4. پرش طول
آزمودنی ها در حالت ایستاده، پاها را به اندازه عرض شانه باز کردند و با یک حرکت انفجاری به صورت مستقیم به بالا پریدند و به حالت اولیه ی قبل از پرش برگشتند و بدون توقف حرکت ها را تکرار کردند.

شکل3-8. پرش طول

3-5-5. لی لی کردن با دو پا
از آزمودنی ها خواسته شد که راحت، سر بالا و شانه ها اندکی متمایل به جلو، دستها نیز با ارنجی خمیده طوری که شست دستها به سمت بالا در کنار بدن قرار گیرد. آزمودنی ها نیز با این شرایط به سمت بالا پریدند و بعد با پاهای کاملا خم فرود آمدند در هر دفعه فرود بر روی زمین بلافاصله حرکت بعد را تکرار می کردند از دستهای خود نیز به عنوان کمک در رسیدن به حداکثر ارتفاع و بالا کشیدن بدن استفاده کردند.

شکل3-9. لی لی کردن با دو پا

3-5-6. پرش جانبی از روی مخروط
آزمودنی هادر یک سمت قرار گرفتند و با هر دو پا که به صورت جفت در کنار هم قرار داشت به سمت دیگر مخروط می پریدند، سریع و بدون مکث تا اتمام تکرارها به کار خود ادامه می داند.

شکل3-10. پرش جانبی از روی مخروط

3-5-7. پرش مورب از روی مخروط
آزمودنی ها در حالی که پشت اولین مخروط با ارتفاع 25 سانتی متر ایستاده بودند، به صورت مورب پشت مخروطی که در سمت جلو و پهلوی آنها قرار داشت پریدند و بعد از آن با تغییر جهت به همان ترتیب و بدون مکث تکرار کردند.

شکل 3-11. پرش مورب از روی مخروط

3-5-8. بالا و پایین پریدن یک پا
آزمودنی ها در سراسر تمرین یک پا را بدون حرکت نگه داشتند و با پای دیگر به بالا و پایین پریدند، از آنها خواسته شد حدامکان به ارتفاع بالاتری دست پیدا کنند هر دفعه که فرود می آمدند بلافاصله حرکتهای بعدی را انجام می

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید