والیبال، پایان نامه کارشناسی ارشد سازمان تربیت بدنی.
11- پاول، کالینز. (1389). سرعت در ورزش، ترجمه نیکو خسروی و داود حومنیان، انتشارات عصر انتظار.
12- پرنیتس، ویلیام . ای. (1380). تکنیک های توان بخشی در طب ورزش، ترجمه محمد فراهانی، انتشارات نشر سروار.
13- پوریا، احمد. (1382). تاثیر تمرین های پلایومتریک بر قدرت، توان انفجاری و سرعت 60متر دانشجویان غیر تربیت بدنی.
14- جوادی امیر عبدالله. (1380).تاثیر تمرینات پلایومتریک بر عملکرد عضله چهار سر رانی پای غالب دانشجویان پسر، پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
15- چو، دونالد. (1378). تمرینات پلایومتریک و قدرت پرش، ترجمه بهجت رجایی، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان، ص ص11-8 .
16- دانشمندی، حمزه. (1380). تاثیر تمرینات منتخب پلایومتریک بر توان بی هوازی ژیمناستیک کاران پسر 13 تا 14 ساله، پیک نور، سال چهارم، شماره سوم، ص ص 69-63.
17- داورپنا، شیرین و همکاران. (1390). تعیین ارتفاع مانع برای پرش جفت متوالی در تمرینات پلایومتریک ، نشریه سوخت و ساز فعالیت بدنی، ص ص 166-155.
18- دبیدی روشن، ولی الله. (1376). بررسی تاثیر تمرین های منتخب ساعت درس تربیت بدنی بر برخی از ویژیگی های ساختاری غیر ورزشکاران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
19- دریا نوش، فرهاد. (1388). فیزیولوژی ورزشی، چاپ چهارم، انتشارات آزاده، ص 24.
20- رادکلیف، جیمز سی. فاکس ، رابرت سی(1386). پلایومتریک نظری و کاربردی، ترجمه ضیاء فلاح محمدی، انتشارات دانشگاه مازندران، ص ص 28-21
21- رحیمی، علیرضا. جعفری، رحمت علی. (1382). آمادگی جسمانی و علم تمرین، انتشارات عابد.
22- رفیعی، وحید. (1381). تاثیر تمرین های پلایومتریک و قدرتی با وزنه بر زمان واکنش حرکت، زمان اجرا و چابکی دانشجویان پسر دانشگاه گیلان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان، ص ص 28-25.
23- سپاسی، حسین و همکاران. (1388). تاثیر تمرینات پلایومتریک بر پرش عمودی درجا، پرش عمودی با دور خیز و توان بی هوازی پای بازیکنان دختر عضو لیگ برتر بسکتبال کشور، ص ص 24-11.
24- سخنگویی، یحیی. (1383). کلیات تمرین های اصلاحی، انتشارات راد نواندیش.
25- سلیمانی، مسعود. (1376). مقایسه اثر دو روش تمرین بدن سازی با وزنه و پلایومتریک بر رکورد صد متر کرال سینه شناگران پسر شهر کرمان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
26- سلیمی، علی. (1379). بررسی اثر تمرین های پلایومتریک بر توان بی هوازی و چابکی بازیکنان والیبال، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
27- سیاهکوهیان، معرفت. (1385). فیزیولوژی وزنه برداری، انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران.
28- شارکی، برایان. گسکیل ، استیون. (1387). فیزیولوژی ورزش برای مربیان، ترجمه فرهاد رحمانی نیا و همکاران، انتشارات بامداد کتاب.
29- شجاعیان، هاجر. امینیان رضوی ، تواندخت. (1385). مقایسه تاثیر دو نوع برنامه تمرینی تناوبی سرعتی و تناوبی استقامتی بر برخی حجم ها و ظرفیت های ریوی دانشجویان غیر ورزشکار، شماره 29، ص ص 98-85.
30- طاهری گندمانی، روح الله. (1383). بررسی و مقایسه تاثیر تمرینات پلایومتریک و با وزنه بر سرعت دویدن و توان انفجاری پای ورزشکاران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان، ص ص 79-78.
31- فاکس، ادوارد ال. ماتیوس، دونالد ک. (1387). فیزیولوژی ورزش، ترجمه اصغر خالدان، چاپ هفتم، جلد2، انتشارات تهران.
32- فدراسیون دو میدانی. (1370). بیومکانیک و پلایومتریک.
33- فردوسی، محمدحسن و همکاران. (1388) . بررسی تفاوت تاثیر تمرینات با وزنه و تمرینات پلایومتریک بر روی عضلات رکتوس، فموریس و بایسپس فموریس از دیدگاه الکترومیوگرافی سطحی، علوم پزشکی، دوره هشتم، شماره 3، ص ص304-296.
34- فرخ نژاد محمد طاهر. (1381). بررسی تاثیر تمرینات پلایومتریک منتخب و اختصاصی با توپ طبی بر توان پا در والیبالیستهای جوان، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه رازی، کرمانشاه.
35- قوجه لی، افسانه. (1380). بررسی یک دوره تمرینات پلایومتریک بر روی متغیر های توان بی هوازی، سرعت عکس العمل و رکورد شناگران دختر نخبه تیم ملی ایران 15 تا 17 ساله، حرکت ، شماره 10، ص ص 40-31.
36- کارگر، مهران و همکاران. (1390). اثر 6 هفته برنامه تمرینی پلایومتریک در آب و خشکی بر توان، چابکی، تعادل پویا و کوفتگی عضلانی بازیکنان بسکتبال، ص ص 466-459.
37- کاوه ای، ابوذر. قراخانلو، رضا. رجبی، حمید. ابدالی، همتیار. (1391). تأثیر تمرین پلایومتریک بر برخی سازگاری های عصبی و عملکردی بازیکنان نوجوان فوتبال، فصل نامه المپیک، شماره 59، صفحه 31 تا 44.
38- کرباسی، صادق. (1378). تاثیر تمرین های پلایومتریک بر میزان چابکی، توان و انعطاف پذیری بازیکنان بدمینتون پسر 19-17 ساله، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان، ص ص 46-45.
39- کردی، محمد رضا. (1385). فیزیولوژی تمرینات پلایومتریک اثر بخش یا آسیب زا، انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، ص ص 70-18.
40- کردی، محمد رضا و همکاران. (1383). بررسی و مقایسه تاثیر تمرین پرش عمقی بر شاخص های الکترومایوگرافی ورزشکاران 18-16 ساله باشگاهی، ص ص 35-21.
41- کردی، محمد رضا. (1382). بررسی و مقایسه سه روش تمرین های پرش عمقی و تغییرات الکترومایوگرافی و الکترونروگرافی ورزشکاران 18-16 ساله باشگاهی، رساله دکتری دانشگاه تهران.
42- کلوندی، فردین و همکاران. (1390). اثر تمرینات الاستیک، پلایومتریک و مقاومتی بر عملکرد بی هوازی والیبالیست های نخبه استان کردستان، ص ص 26-13.
43- کماسی، پرویز. حسینی، زهرا. (1377). علم تمرین، انتشارات تربیت بدنی.
44- لطفی، نوید. (1390). تغییرات شاخص های آمادگی جسمانی کشتی گیران نوجوان پس از 4 هفته دوره آماده سازی عمومی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.
45- مایتکل، دیوید. (1382). تکنیک ها، تاکتیک ها و قوانین کاراته، ترجمه علی اکبر دهبان، ویراستار غلامرضا دباغیان، انتشارات فن افزار، ص ص 7-4.
46- معزی، آذر. (1378). آشنایی با اصول تمرین های پلایومتریک و اثرات توان بخشی آن در ورزشکاران، طب ورزش، شماره 12و13.
47- مقصودی، اسماعیل. (1379). تاثیر تمرین های پلایومتریک بر سرعت دریبلینگ در فوتبال و توان انفجاری ورزشکاران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
48- مک آردل، ویلیام .دی و همکاران. (1379). فیزیولوژی ورزش (انرژی و تغذیه)، ترجمه اصغر خالدان، انتشارات سمت، ص 560.
49- میرزایی، بهمن و همکاران. (1389). اثر یک دوره تمرین پلایومتریک و بی تمرینی پس از آن بر تغییرات رابطه نیرو – سرعت، فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی، ص ص 350-343.
50- نبوی، محمد. خالدان، اصغر (1383). تاثیر برنامه تمرینی منتخب فوتبال بر عوامل آمادگی جسمانی پسران 17-11 ساله، ص ص 104-87 .
51- نیک سرشت، محمود و همکاران. (1388). اثر تمرین استقامتی، پلایومتریک و موازی بر ویژیگی های بیوانرژیک و مهارتی بازیکنان فوتبال مرد، فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی، ص ص 216-209.
52- ولی پور، وحید. قراخانلو، رضا. رهبری زاده، فاطمه. مولی، سید جواد. (1389). سازگاری های عصبی – عضلانی و عملکردی به تمرین منتخب پلیومتریک در مقابل ترکیب تمرین مقاومتی و پلیومتریک، علوم زیستی و ورزشی، شماره 7.
53- هادی، حمدالله و همکاران. (1390). بررسی تاثیر شش هفته تمرینات قدرتی و پلایومتریک بر تعادل پویای دانشجویان مرد ورزشکار، پژوهش در علوم توانبخشی، شماره 2، ص ص 224-215.
54- Abdel, M. Elsayed, M. (2012). Effect of Plyometric Training on Specific Physical Abilities in Long Jump Athletes, Journal Of Sport Sciences 7,(2):105-108.
55- Adms, K. Oshea, J.P. Oshea, K.L. climstein, M. (1992). The Effect of Six Weeks of Squat -Plyometric training on Power Production. Journal of Applied Sport Science Research, Vol 6, (1): 36-41.
56- Ademolao, A. (2005). Effect of Plyometric Training on Leg Muscle Strength, Endurance and Power Characteristics of Nigerian University Undergraduates, International Journal of African and African American Studies, Vol 2. (1):42-52.
57- Avery D. Faigenbaum, J.E. (2007). “Effects of a short-term plyometric and resistance training program on fitness performance in boys age 12 to 15 years”, Journal of sports Science and medicine: 6; PP: 519-525.
58- Brown, A.G. Wells, T.J. Smith, D.L. Fehling, P.G. (2007). Effect of plyometric training Versus Traditional Weight training on Strength, Power and Aesthetic Jumping Ability in Female Collegiate Dancers, Journal of dance Medicine & Science, Vol 11.(2).
59- Bruce-low, S. Smith, D. (2007). Explosive Exercises in Sport Training: A critical Review, Journal of Exercises physiology, Vol 10(1).
60- Cherif M. Said, M. Chaatani, S. Nejlaoui, O. (2011). The Effect of a Combined High-Intensity Plyometric and Speed Training Program on The Running and Jumping Ability Of male Handball players, 21-28.
61- Chelly, M.S. Ghenem, M.A. Abid, K. Hermassi, S. Tabka, Z. Shephard, R.G. (2010). Effects of In-season Short-term Plyometric Training Program on Leg Power, Jump- and Sprint Performance of Soccer Players. J Strength & Cond Res. 24:2670-6.
62- Chimera, N. Swanikt, K. Swanikt, B. (2004). Effect of Plyometric training on Muscle-Activation Strategies and performance in Female Athletes, Journal of Athletic Training, Vol 39(1):24-31.
63- Chu, Donald. (1993).Plyometric: The Link between Strength Coaches Association Journal, Vol 5(2):20-22.
64- Cornu, C. Silveira, et al. (1997). “Influence of plyometric training on the mechanical impedance of the human ankle joint.” European journal of applied physiology and occupational physiology 76(3): 282-288.
65- Cossor, J.M. Blanksby, B.A. Elliott, B.C. (1999).The in Faence of Plyometric Training on the Freestyle Tumble Turn, Journal of Science and Medicine in Sport. Vol 2(2):106-116.
66- Cronin, J. B. and Hansen, K.T. (2005). “Strength and power predictors of sports speed.” The Journal of Strength & Conditioning Research 19(2): 349-357.
67- Diallo, O. E. Dore, et al. (2001). “Effects of plyometric training followed by a reduced training programme on physical performance in prepubescent soccer players.” Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 41(3): 342-348.
68- Eduardo S?ez-S?ez de Villarreal, Bernardo Requena, Robert U. Newton. (2010). Does plyometric training improve strength performance? A meta-analysis”. Journal of Science and Medicine in Sport, 13, PP: 513-522
69- Faccioni, A. (1998). Assisted and Resisted Methods For Speed Development (Part 1).
70- Faigenbaum, A.D. Mcfarland, J.E. Kelper F.B. Tevlin, W. (2007). Effects of a Short-Term Plyometric and Resistance Training Program on Fitness Performance in Boys Age 12 to 15 Years, Journal of sports Science and Medicine, Vol 6:519-525.
71- Felici, F. (2006). “Neuromuscular responses to exercise investigated through surface EMG.” Journal of

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق درباره ورزشکاران، گروه کنترل، پژوهشگران
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید