دادند.

شکل3-12. بالا و پایین پریدن یک پا

3-5-9. پرش جانبی با یک پا
آزمودنی ها در حالی که با یک پا ایستاده بودنند به طور متوالی به سمت چپ و راست بدون مکث می پریدند تا تکرارهای مورد نظر تمام شود .

شکل3-13. پرش جانبی با یک پا

3-5-10. پرش از روی مخروط با 180 درجه چرخش
آزمودنی ها پشت مخروط در حالی که پاهای آنها به اندازه عرض شانه باز بود ایستادند و با هر دو پا به بالا پریدند و یک پرخش 180 درجه ای در هوا انجام دادند وبا زانوی خم در جلوی مخروط فرود آمدند، آن گاه به مدت 2 ثانیه با زانوی خم باقی ماندند و پرش های بعدی را به همین صورت تا تمام شدن تکرارها ادامه دادند.

شکل3-14. پرش از روی مخروط با 180 درجه چرخش

3-5-11. مهارت شش ضلعی
آزمودنی ها با پاهای جفت در داخل یکی از اضلاع شش ضلعی که با مخروط و طناب تنظیم شده بود ایستادند و به صورت جفت پا از داخل به سمت بیرون و جلو پریدند و بعد با یک جهش به سمت عقب رفتند و به وضعیت اول خود برگشتند و بدون مکث را از ضلع دیگر شروع کردنند تا تکرارها تمام شود.
شکل3-15. پرش از روی مخروط با 180 درجه چرخش

3-5-12. پرش از روی مخروط با تغییر جهت سریع
آزمودنی ها پشت مخروط 25 سانتی متری ایستادند و به صورت جفت پا از روی مخروط پریدند و بعد به صورت زیگزاگ به سمت چپ و راست به مسافت 10 متر دویدند.

شکل3-16. پرش از روی مخروط با تغییر جهت سریع

3-5-13. دوی سرعت رفت و برگشت 60 متر
آزمودنی ها مسیر 60 متری را با سرعت طی کردند و بعد از مکث 2 ثانیه ای مسیر را برگشتند.

شکل3-17. دوی60 متر

3-5-14 دوی شتابی 40 متر
آزمودنی ها 20 متر را نرم دویدند ، 20متر باقی مانه را با سرعت هرچه تمام تر شروع به دویدن کردند بعد از یک دوره قدم زدن و برگشت به حالت اولیه دوباره حرکت را تکرار کردند.

شکل 3-18 دوی 40 متر

3-5-15. دوی نرم 100 متر
آزمودنی ها آهسته با گام های خیلی کوتاه دویدند .گام های آنهادبی صدا بود، روی سینه پا فرود می آمدند و فشار را بر سینه پا وارد می کردند.

شکل3-18. دوی100متر

3-6. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این پژوهش جهت توصیف متغیرها از آمار توصیفی و برای تجزیه و تحلیل یافته ها از آمار استنباطی استفاده شد. برای توصیف داده ها از شاخصهای مناسب نظیر میانگین ،انحراف معیار استفاده شد، سپس با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف از طبیعی بودن داده ها اطمینان حاصل کردیم. برای تعیین تاثیر تمرین ها و مقایسه پیش و پس آزمون در هر گروه از آزمون t همبسته واز آزمون t مستقل برای مقایسه گروه کنترل و تجربی استفاده می شود برای رد یا قبول فرضیه ها سطح معنی داری 05/0p در نظر گرفته شده است و برای محاسبه داده ها و رسم نمودارها از نرم افزار SPSS نسخه 20 وExcel استفاده شد.

4-1. مقدمه
چنانچه در فصل گذشته بیان شد پس از انتخاب آزمودنی ها و دسته بندی آنها به دو گروه تجربی و شاهد ، متغیر مستقل (6هفته تمرین پلایومتریک – سرعتی) اعمال شد و متغیر های وابسته (قدرت، سرعت، توان و چابکی) در دو مرحله پیش آزمون وپس ازمون مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا با استفاده از آمار توصیفی اطلاعات بدست آمده، توصیف شد. سپس در آمار استنباطی، یافته های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

4-2. بررسی نرمال بودن متغیرها
به منظور اینکه از آزمون های پارامتریک و یا نا پارامتریک در آمار استنباطی استفاده کنیم ابتدا باید آزمون کنیم که آیا متغیرها از توزیع نرمال پیروی می کنند. اگر متغیرهااز توزیع نرمال پیروی کردند از آزمون های پارامتریک و اگر از توزیع نرمال پیروی نکردند از آزمون های ناپارامتریک استفاده می کنیم. بدین منظور از آزمون کولوموگراف اسمیرنوف استفاده نمودیم. نتایج آزمون کولوموگراف اسمیرنوف برای هر متغیر به شرح زیر است.
جدول4-1. نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف*39
بعد
سطح معنیداری
سرعت
103/0
قدرت
579/0
توان
138/0
چابکی
225/0
سطح معنی داری05/0 میباشد*

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود در سطح خطای 05/0 متغیر های تحقیق بالاتر از 05/0 می باشد که نشان دهنده این موضوع است از توزیع نرمال پیروی می کند. (سطح معنی داری0.05).

4-3. آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی
در این بخش ازآمار توصیفی به میانگین، انحراف معیار، شاخص های مرکزی، پراکندگی و شکل توزیع هریک از متغیرها ارائه شده است.

جدول 4-2. آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی

قد
وزن
سن
BMI
تعداد
36
36
36
36
میانگین
169/58
62/97
16/05
21/59
انحراف معیار
7/83
11/88
1/35
3/26
کمترین نمره
152/00
40/00
14/00
15/62
بیشترین نمره
183/00
99/00
18/00
34/25

جدول4-3. آما توصیفی گروه تجربی و شاهد و پیش آزمون و پس آزمون در متغیر
سرعت
قدرت
توان
چابکی

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع تحقیق درمورد گیاهان دارویی، نرم افزار، نمونه برداری

پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
تجربی
17/5
08/5
29/100
57/115
811
925
45/16
00/16
شاهد
53/5
46/5
88/98
21/120
773
761
56/16
51/16

4-4. آزمون فرضیههای پژوهش
4-4-1. فرضیه1: یک دوره برنامه ترکیبی باعث افزایش قدرت بازیکنان کاراته می شود.
جدول 4-4. آزمون t همبسته برای مقایسه قدرت در پیش آزمون و پس آزمون

شاخص
آزمون
میانگین
تعداد
انحراف معیار
آماره t
درجه آزادی
سطح معنی داری
گروه شاهد
فدرت
پیش آزمون
88/98
18
3/78
-1/097
17
2/88

پس آزمون
21/120
18
3/72

گروه تجربی
فدرت
پیش آزمون
29/100
18
3/34
-7/025
17
0/00

پس آزمون
57/115
18
2/51

همان طور که در جدول 4-4مشاهده میشود، با بررسی نتایج آزمون قدرت مشاهده شد که قدرت آزمودنی های گروه تمرین ترکیبی در مرحله پس آزمون نسبت به پیش آزمون به طور معنی داری افزایش یافته است. در مقابل، در گروه شاهد قدرت آزمودنی ها تغییر معنی داری نداشت.

جدول 4-5. آزمون t مستقل برای مقایسه قدرت در دو گروه تجربی و شاهد

تعداد
انحراف معیار
میانگین
تفاوت میانگین
آماره t
درجه آزادی
سطح معنی داری
فدرت
گروه تجربی
36
109/54
3/20
-3/88
-4/76
70
6/35

گروه
شاهد
36
107/93
3/70

P?05/0

در ادامه بررسی، با توجه به جدول 4-5، نتایج آزمون t مستقل نشان میدهد با مقایسه میزان تغییرات دو گروه تجربی و شاهد تفاوت معنی داری مشاهده شد.

نمودار 4-1 مقایسه قدرت پیش آزمون و پس آزمون گروه تجربی و شاهد

4-4-2. فرضیه2 : یک دوره برنامه ترکیبی باعث افزایش سرعت بازیکنان کاراته می شود.
جدول 4-6. آزمون t همبسته برای مقایسه سرعت در پیش آزمون و پس آزمون

شاخص
آزمون
میانگین
تعداد
انحراف معیار
آماره t
درجه آزادی
سطح معنی داری
گروه شاهد
سرعت
پیش آزمون
5/5333
18
2/3699
2/289
17
0/35

پس آزمون
5/4572
18
1/8786

گروه تجربی
سرعت
پیش آزمون
5/1650
18
0/9167
4/694
17
0/00

پس آزمون
5/0822
18
0/6236

همان طور که در جدول 4-6 مشاهده میشود، نتایج آزمون t همبسته نشان داد که سرعت آزمودنی ها در دو گروه تجربی (تمرین ترکیبی) و گروه شاهد افزایش می یابد ولی این تغییر از نظر آماری معنی دار نبود.

جدول 4-7. آزمونt مستقل برای مقایسه سرعت در دو گروه تجربی و شاهد

تعداد
انحراف معیار
میانگین
تفاوت میانگین
آماره t
درجه آزادی
سطح معنی داری
سرعت
گروه تجربی
36
5/12
0/87
-3/71
-9/62
70
0/00

گروه
شاهد
36
5/49
2/14

P?05/0
در ادامه بررسی، با توجه به جدول 4-7، نتایج آزمون t مستقل نشان میدهد با مقایسه تغییرات بین دو گروه تجربی و شاهد تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

نمودار 4-2 مقایسه سرعت پیش آزمون و پس آزمون گروه تجربی و شاهد

4-4-3. فرضیه 3: یک دوره برنامه ترکیبی باعث افزایش توان بازیکنان کاراته می شود.
جدول 4-8. آزمون t همبسته برای مقایسه توان در پیش آزمون و پس آزمون

شاخص
آزمون
میانگین
تعداد
انحراف معیار
آماره t
درجه آزادی
سطح معنی داری
گروه شاهد
توان
پیش آزمون
772/83
18
115/89
1/63
17
1/21

پس آزمون
761/22
18
97.17

گروه تجربی
توان
پیش آزمون
811/00
18
176/42
-8/72
17
0/00

پس آزمون
924/72
18
153/81

همان طور که در جدول 4-8 مشاهده میشود، نتایج آزمون t همبسته نشان داد توان آزمودنی های گروه تمرین ترکیبی در مرحله پس آزمون نسبت به پیش آزمون به طور معنی داری افزایش یافته است. همچنین، در گروه شاهد توان آزمودنی ها افزایش معنی داری داشت.
جدول 4-9. آزمون t مستقل برای مقایسه توان در دو گروه تجربی و کنترل

تعداد
انحراف معیار
میانگین
تفاوت میانگین
آماره t
درجه آزادی
سطح معنی داری
توان
گروه تجربی
36
867/86
173/02
100/83
2/98
70
0/04

گروه شاهد
36
767/02
105/57

P?05/0

در ادامه بررسی، با توجه به جدول 4-9، نتایج آزمون t مستقل نشان میدهد با مقایسه میزان تغییرات دو گروه تجربی و شاهد تفاوت معنی داری مشاهده شد.

نمودار 4-3 مقایسه توان پیش آزمون و پس آزمون گروه تجربی و شاهد
4-4-4. فرضیه 4 : یک دوره برنامه ترکیبی باعث افزایش چابکی بازیکنان کاراته می شود.

جدول 4-10. آزمون t همبسته برای مقایسه چابکی در پیش آزمون و پس آزمون

شاخص
آزمون
میانگین
تعداد
انحراف معیار
آماره t
درجه آزادی
سطح معنی داری
گروه شاهد
چابکی
پیش آزمون
16/56
18
6/57
1/39
17
1/83

پس آزمون
16/50
18
6/35

گروه تجربی
چابکی
پیش آزمون
16/44
18
6/01
4/93
17
0/00

پس آزمون
16/00
18
7/32

همان طور که در جدول 4-10 مشاهده میشود، نتایج آزمون t همبسته نشان می دهد که چابکی آزمودنی های گروه تمرین ترکیبی در مرحله پس آزمون نسبت به پیش آزمون به طور معنی داری افزایش یافته است. در مقابل، در گروه شاهد چابکی آزمودنی ها افزایش یافت، اما این تغییر از نظر آماری معنی دار نبود.

جدول 4-11. آزمون t مستقل برای مقایسه چابکی در دو گروه تجربی و کنترل

تعداد
انحراف معیار
میانگین
تفاوت میانگین
آماره t
درجه آزادی
سطح معنی داری
چابکی
گروه

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید