خروج از خطا
0.25
0.037455
کارآمدی استفاده
0.245467
دسترسی سریع به اطلاعات
0.61
0.149734

آسانی خواندن مطالب و اعداد
0.12
0.029456

رضایت خاطر از ناوبری
0.27
0.066276

4-2-7- مقایسه های زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیارها
در این مرحله اولویت گزینه ها با توجه به هر یک از زیر معیارها با استفاده از ماتریس مقایسه های زوجی محاسبه می‌شود.
جداول 4-19 تا 4-34 مقایسه های زوجی هر زیر معیار نسبت به گزینه ها را نمایش می دهد.
جدول 4-19- مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیار D1
D1
وب 1
وب2
وب3
وب4
وب5
اهمیت نسبی
وب1
1

2
4
2
0.2498
وب2

1
4
5
2
0.3968
وب3

1
3

0.1211
وب4

1

0.0643
وب5

1
0.1678

CR=0.03

جدول 4-20- مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیار D2
D2
وب 1
وب2
وب3
وب4
وب5
اهمیت نسبی
وب1
1

0.0648
وب2

1
2
2
2
0.3619
وب3

1
1
1
0.1873
وب4

1
2
0.2201
وب5

1
0.1656

CR=0.014

جدول 4-21- مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیار D3
D3
وب 1
وب2
وب3
وب4
وب5
اهمیت نسبی
وب1
1
1
3
3
3
0.3333
وب2

1
3
3
3
0.3333
وب3

1
1
1
0.1111
وب4

1
1
0.1111
وب5

1
0.1111

CR=0.00

جدول 4-22- مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیار D4
D4
وب 1
وب2
وب3
وب4
وب5
اهمیت نسبی
وب1
1

1
5
5
0.1905
وب2

1
4
7
7
0.5238
وب3

1
5
5
0.1905
وب4

1
1
0.0475
وب5

1
0.0475

CR=0.04

جدول 4-23- مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیار C1
C1
وب 1
وب2
وب3
وب4
وب5
اهمیت نسبی
وب1
1
5
5
5
3
0.5129
وب2

1
1
1

0.0987
وب3

1
1

0.0987
وب4

1

0.0987
وب5

1
0.1907

CR=0.00

جدول 4-24- مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیار C2
C2
وب 1
وب2
وب3
وب4
وب5
اهمیت نسبی
وب1
1
2
1
2
5
0.3102
وب2

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع تحقیق درمورد نمونه برداری، تجزیه واریانس، مزایا و معایب

1

1
3
0.1608
وب3

1
2
5
0.3102
وب4

1
3
0.1608
وب5

1
0.0577

CR=0.001

جدول 4-25- مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیار C3
C3
وب 1
وب2
وب3
وب4
وب5
اهمیت نسبی
وب1
1
6
2
7
7
0.4964
وب2

1

1
1
0.0782
وب3

1
5
5
0.2888
وب4

1
1
0.0682
وب5

1
0.0682

CR=0.007

جدول 4-26- مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیار C4
C4
وب 1
وب2
وب3
وب4
وب5
اهمیت نسبی
وب1
1
9
9
9
9
0.6923
وب2

1
1
1
1
0.0769
وب3

1
1
1
0.0769
وب4

1
1
0.0769
وب5

1
0.0769

CR=0.00

جدول 4-27- مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیار C5
C5
وب 1
وب2
وب3
وب4
وب5
اهمیت نسبی
وب1
1
9
3
1
3
0.3370
وب2

1

0.0276
وب3

1

0.1191
وب4

1
4
0.3658
وب5

1
0.1504

CR=0.05

جدول 4-28- مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیار S1
S1
وب 1
وب2
وب3
وب4
وب5
اهمیت نسبی
وب1
1
5
3
2
5
0.4486
وب2

1

1
0.0896
وب3

1
1
3
0.1899
وب4

1
2
0.1883
وب5

1
0.0834

CR=0.009

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید