“استانداردهای کاربردپذیری” کاربردپذیری را ساده سازی استعمال محصولات و سیستم ها و تطبیق هرچه بیشتر آن با الزامات و نیازهای کاربران تعریف نموده است و عنوان نموده در مقوله کیفیت، مشتری، محور مباحث است ولی تمرکز کاربردپذیری، بر تعامل کاربر بر محصول است. در نتیجه‌گیری این تحقیق عنوان شده کاربردپذیری اصلی ترین مشخصه کیفی محصولات و سیستم های مبتنی بر نرم افزار می باشد که یک مبحث کاربردی و رو به رشد در دنیای آینده می‌باشد و اجرای کامل و بدون نقص فعالیت های طراحی متمرکز بر کاربر و انجام ارزیابی ها و تست های کاربرد پذیری، تاثیر راهبردی شدیدی بر پروژه های توسعه محصول دارد.
علائی آرانی (1386) در تحقیقی با عنوان “چگونه وب سایتی با قابلیت استفاده بهتر (کاربر مدل) طراحی کنیم؟” ابتدا به تعریف کاربر، جامعه استفاده کننده و منظور از قابلیت استفاده پرداخته، سپس هفت مرحله برای طراحی وب سایت کاربر مدار تعریف نموده است که شامل تعیین رسالت وب سایت و جامعه هدف؛ گردآوری ملزومات؛ ایجاد و اصلاح مفاهیم وب سایت؛ ایجاد و اصلاح طراحی فیزیکی؛ انجام آزمایش های قابلیت استفاده وب سایت؛ اجرا و عرضه وب سایت و ارزیابی و بهبود وضعیت وب سایت می باشد.
تابعین (1387) در تحقیقی با عنوان “ارزیابی میزان جذابیت و قابلیت استفاده وب سایت (تارنما) شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران از دیدگاه مشتریان داخلی در فضای بازار صنعتی” کاربردپذیری و جذابیت وب سایت شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران را از نظر مشتریان داخلی آن در فضای بازار صنعتی (B2B) مورد ارزیابی قرار می‌دهد. طرح مفهومی این پژوهش دربرگیرنده سه سطح جذابیت، مرورگری و سطح معاملاتی می‌باشد که با استفاده از ابزار پرسشنامه در یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی در بین نمونه آماری شامل 139 شرکت خریدار مواد شیمیایی و پلیمری تولیدی مجتمع های پتروشیمی ایران از شرکت بازرگانی پتروشیمی مورد آزمون قرار گرفت.
یافته های این پژوهش نشان می دهد که جذابیت از مطلوبیت کمتری نسبت به کاربردپذیری از دیدگاه مشتریان برخوردار است. مقایسه دو سطح مرتبط با کاربرد پذیری در آزمون فریدمن نشان می‌دهد که کاوش و مرورگری از سطح مطلوبیت کمتری نسبت به سطح معاملاتی برخوردار است و ارزیابی کلی از وب سایت در سطح مطلوب قرار دارد. رتبه بندی مفاهیم اصلی در سه سطح ارزیابی شده به ترتیب شامل خوانایی، ساختار، اعتماد، فن چاپ، صفحه آرایی، رنگ، مرورگری، یادگیری، محتوا، تعامل و انسجام و سبک راهنمای شرکت بازرگانی پتروشیمی در بهبود و توسعه کیفیت وب سایت آن در دستیابی به یک وب سایت فراگیر در برگیرنده مشتریان خارجی، تامین کنندگان و سایر ذی نفعان خواهد بود.
رهبر یعقوبی (1388) در تحقیقی با عنوان “ارزیابی و اولویت بندی استراتژی‌ها با استفاده از تکنیک الکتر3 در محیط فازی (مطالعه موردی؛ شرکت تماد)” با تشکیل گروه خبرگان در شرکت تماد، استراتژی‌های شرکت از طریق ماتریس نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها شناسایی نموده و سپس استراتژی‌های حاصله توسط تکنیک الکتر3 رتبه بندی شده است. شاخص های مورد نیاز جهت ارزیابی استراتژی از منابع گوناگون شناسایی و گردآوری شده و با آرای صاحب نظران حوزه استراتژی نهایی گشته‌اند. اوزان شاخص ها توسط روش PCT یا RTC، و ارزش حدود آستانه شاخص ها نیز به طور مستقیم توسط تصمیم گیرندگان تعیین شده اند.
محقق از قابلیت های منطق فازی جهت تکمیل ماتریس عملکرد تصمیم‌گیری استفاده نموده و تحلیل حساسیت رتبه بندی های به دست آمده با دو رویکرد (افزایش و کاهش ارزش آستانه بی تفاوتی، ارزش آستانه برتری و ارزش آستانه وتو هر یک به اندازه 10 درصد) آزمایش شده است. نتایج حاصله از رتبه بندی اولیه و نیز تحلیل حساسیت نتایج آشکار می‌سازد که روش الکتر3، رتبه بندی گزینه های استراتژیک شرکت تماد را فراهم می آورد.
ثابتی صالح (1388) در تحقیقی با عنوان “ارائه مدل تصمیم گیری چند معیاره فازی برای رتبه بندی شرکت‌های متقاضی تامین مالی بانک‌ها(مطالعه موردی: پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران)” با شناسایی مهمترین شاخص های تاثیر گذار بر سهام شرکت از منظر اعتبار دهندگان (بانک ها و مؤسسات مالی)، به رتبه بندی پنجاه سهام برتر بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل فاندامنتال و در محیط فازی پرداخته تا مدل جامعی را برای انتخاب گزینه های مناسب تامین مالی بانک ها، در اختیار قرار دهد.
در اولین قدم از این مطالعه، برای شناسایی شاخص های بنیادی مؤثر بر رتبه بندی سهام از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (توزیع پرسشنامه بین خبرگان بورس) و جهت تحلیل پرسشنامه از آمار ناپارامتریک استفاده شده است. در مرحله بعدی جهت تعیین وزن شاخص‌های شناسایی شده از تکنیک ANP فازی که نظرات خبرگان بورس در خصوص مقایسات زوجی شاخص‌ها و تعیین وزن آن‌ها، از طریق پرسشنامه استخراج شده است و در نهایت پس از جمع آوری داده های مربوط به شاخص های بنیادی شناسایی شده پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران، از تکنیک تاپسیس فازی جهت رتبه بندی و تعیین اولویت تأمین مالی آن‌ها استفاده شده است.
پورموید و همکاران (1388) در تحقیقی با عنوان “ارائه یک روش جامع برای انتخاب پرتفولیوی پروژه‌های تحقیق و توسعه مبتنی بر Fuzzy ANP” چگونگی انتخاب پروژه های تحقیق و توسعه را مورد بررسی قرار داده است. انتخاب صحیح اینگونه پروژه‌ها می‌تواند سازمان‌ها را در کسب و کار خویش موفق گرداند و یا بالعکس، آن‌ها را با چالش‌های اساسی در این مسیر روبرو گرداند. مشکل اصلی در انتخاب اینگونه پروژه ها وجود اهداف کمی و کیفی متعدد است که در بیشتر مواقع نیز با یکدیگر ناسازگار هستند. همچنین وجود محدودیت منابع و تعدد تصمیم گیرندگان نیز همواره باعث افزایش پیچیدگی مسئله شده است. برای حل چنین مسائلی، محقق در این تحقیق از روش دو مرحله‌ای توسعه داده استفاده نموده است که در مرحله بعد با فرموله کردن یک مسأله برنامه ریزی خطی صفر و یک فازی (ZO FLP) پروژه های مناسب سازمان تعیین می‌گردند.
نوروزی (1389) در تحقیقی با عنوان “تحلیلی بر کاربرمداری رابط کاربر نرم‌افزار پیام مشرق و مقایسه با نرم‌افزارهای برگزیده ایرانی” سه کتابخانه دیجیتالی پیام مشرق، نوسا و پارس آذرش مورد بررسی قرار گرفته و از روش تحقیق ارزیابانه و مبتنی بر خبرگی42 استفاده شده است؛ در جمع بندی این تحقیق آورده شده است با توجه به اینکه در اکثر موارد بحث تمرکز بر کاربر نهایی نادیده گرفته شده است، بنابراین در ارائه الگوی پیشنهادی می‌تواند به لحاظ کاربرمداری بطور جدی مورد توجه قرار گیرد. ضمن اینکه بحث رابط کاربر و تعامل انسان با رایانه مبتنی بر کاربران سیستم است و در واقع رویکرد طراحی در هر محیط تعاملی باید شناخت دقیق کاربران نهایی و نیازهای خاص آن‌ها صورت گیرد.
محمد اسماعیل (1389) در تحقیقی با عنوان “160 مؤلفه در ارزیابی تطبیقی کاربردپذیری وب سایت‌های کتابخانه‌های ملی کشورهای جمهوری اسلامی ایران، عراق و ترکیه” با استفاده از سیاهه وارسی، مشتمل بر 11 معیار شامل؛ اعتبار اطلاعات، صحت اطلاعات، روزآمد بودن سایت، سطح پوشش و مخاطبان سایت، وجود نماهای تعاملی و تبادلی، عینیت اطلاعات، قابلیت راهبری در سایت، نماهای غیر متنی، دسترس پذیری سایت، کارآمدی سایت، ویژگی های ظاهری و 160 مؤلفه وب سایت های کتابخانه های ملی جامعه مورد نظر مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد و با توجه به امتیاز وب سایت شاخص فرضی (که در آن کلیه معیارها و مؤلفه ها 100درصد رعایت گردیده است)، که 663 امتیاز را به خود اختصاص داده است، وب سایت کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با 594 امتیاز (5/88 درصد) دارا بودن مؤلفه ها در رده اول، ترکیه با 485 امتیاز (5/70 درصد) در رده دوم و عراق با 330 امتیاز (2/46 درصد) در رده سوم رتبه بندی می کنند.
بر اساس یافته های حاصل از پژوهش پیشنهاداتی به دست اندرکاران و طراحان وب سایت کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به تفکیک ابعاد مطرح شده ارائه داده اند. تا با رعایت آن تجربه کاربری در سیاهه وب سایت کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به لحاظ حفظ موقعیت استراتژیک منطقه‌ای، به طور 100 درصد تامین شود که شامل 18 ویژگی به تفکیک معیار اعتبار اطلاعات، معیار روزآمد بودن، معیار سطح پوشش و مخاطبان خاص، معیار نماهای تعاملی و تبادلی، معیار عینیت اطلاعات، معیار قابلیت راهبری در سایت، معیار نماهای غیر متنی، معیار کارآمدی سایت می باشد.
در این تحقیق با استفاده از روش لگاریتمی حداقل مجذورات در محاسبات ANP فازی علاوه بر این که تعاملات شاخص ها با یکدیگر در نظر گرفته می شوند وزن شاخص‌ها هم بصورت فازی محاسبه شده است. نتایج تحقیق تا حد زیادی به واقعیت نزدیک بوده و قابل استفاده جهت رتبه بندی هرگروه از شرکت مورد نظر اعتبار دهندگان می باشد.
ورع (1390) در تحقیقی با عنوان “ارزیابی وب سایت نشریات انگلیسی زبان رده بندی شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی” که در جامعه آماری شامل 81 وب سایت نشریه (45 عنوان وزارت بهداشت و 36 عنوان وزارت علوم) انجام شده از روش تحقیق ارزیابی با رویکرد وب سنجی استفاده شده است؛ در بررسی این مطالعه در مقوله ارتباطات، ارتباط از طریق پست الکترونیکی با بیشترین فراوانی (85 درصد) در شمار بسیار زیادی از نشریه ها وجود دارد. در مقوله راهنمای نویسندگان، رویه داوری تنها در 4 درصد نشریات رعایت شده است. رویه داوری از لحاظ جزئیات یکسان نیست. برخی مختصر و برخی مفصلند. در مقوله شیوه دسترسی، 74 درصد دارای سایت اختصاصی هستند و این امر منجر به سهولت دسترسی به اطلاعات و رؤیت‌پذیری بیشتر آن‌ها شده است. در مقوله محتوای قابل دسترس نیز بیشتر نشریات، آرشیو و فهرست مندرجات خود را از طریق اینترنت در اختیار گذاشته اند.
82 درصد نشریات، امکان دسترسی به متن کامل مجلات را فراهم کرده اند. در مقوله مشخصات نشر، کلیه مجلات مورد بررسی، عنوان دوره، شماره و سال شماره جاری نشریه را در صفحه وب خود قرار داده اند. در مقوله مسئولیت نیز معرفی نام سردبیر و مدیر مسئول در بیشتر نشریه‌ها انجام شده است.
در نتیجه گیری این تحقیق آمده است استانداردهای کیفیت وب سایت های مورد بررسی به خوبی در وب سایت به نمایش در آمده اند، به نحوی که نیمی از این معیار ها در بیشتر نشریات مورد بررسی معرفی شده اند. با این حال، بررسی داده ها نشان داد که برخی معیارها که در جلب اعتماد مخاطب نسبت به اعتبار نشریه تأثیر ویژه ای دارند به طور گسترده ای نادیده گرفته شده‌اند.
خرم فر(1392) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان “ارزیابی و رتبه بندی کاربردپذیری وب‌گاه با استفاده از روش ANP و ELECTRE-III” آورده شده است بسیاری از وب‌گاه های ادارات استان یزد فاقد معیارهای کاربرد پذیری هستند و اکثر آن‌ها بر قابلیت استفاده و در دسترس پذیری تمرکز دارند. هدف از این تحقیق شناخت شاخص های کاربردپذیری وب‌گاه های ادارات استان یزد و رتبه بندی کاربردپذیری وب‌گاه های مورد تحقیق با استفاده از روش ELECTRE-III است. معیارهای ارزیابی پیشنهادی شامل پنج سطح طراحی مناسب، وضوح و درستی محتوا، جستجو آسان و مؤثر، پیش گیری و تصحیح خطا و کارآمدی استفاده می باشد.
نویسنده در نتیجه گیری اذعان داشته وب‌گاه های مورد بررسی جهت بهبود دسترسی سریع به اطلاعات، با دسته بندی مناسب مطالب جهت دسترسی سریع، همچنین آسان نمودن خواندن مطالب و اعداد به همراه افزایش قابلیت دسترسی به وب‌گاه با استفاده از مرورگرهایی نظیر کروم و اپرا، وب‌گاه را کاربرد پذیرتر نمایند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه درمورد تجزیه واریانس، شمال آفریقا، آلودگی هوا

2-13-مروری بر تجارت الکترونیک
الف: تاریخچه
ارتباط

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید