است.
فرایند حل مدل تصمیم گیری تحلیل شبکه ای که شرح هر یک از این گام ها در ذیل ارائه شده است.
4-2-1- ایجاد مدل و تدوین مسأله
در این مرحله مدل سازی، هدف تصمیم گیری، معیارهای تصمیم گیری و گزینه های ممکن مشخص می شود. در AHP رابطه ای که بین هدف، شاخص ها و گزینه ها وجود دارد خطی و یک سویه است. گزینه بر معیار تاثیر نمی گذارد و بالعکس. ساختار باز شبکه ای ANP این امکان را فراهم می نماید که معیارهای انتخاب مختلف را بدون توجه به تقدم و تاخر شاخص ها مدل سازی نمود.
تبدیل مسئله به ساختار سلسله مراتبی که زیر فاکتورها در یک حالت به وسیله تکنیک ANP اندازه گیری می شود. هدف مسئله انتخاب بهترین وب‌گاه از نظر تجربه کاربری است که در سطح اول ساختار سلسله مراتبی قرار می گیرد. معیارهای آن به ترتیب در سطوح دوم و سوم جای می گیرند.
پنج معیار برای تجربه کاربری معرفی شد، که شامل طراحی مناسب، درستی محتوا و نمایش اطلاعات کمکی ، جستجوی آسان و نتایج مؤثر، پیش گیری و تصحیح خطا و کارآمدی استفاده می باشند. برای طراحی مناسب چهار زیر معیار، درستی محتوا و نمایش اطلاعات کمکی پنج زیر معیار، جستجوی آسان و نتایج مؤثر و تصحیح خطا هر کدام دو زیر معیار و برای کارامدی استفاده سه زیر معیار در نظر گرفته شده است، که در ادامه در جدول 4-1 و شکل 4-1 نمایش داده شده است.
جدول 4-1: معیارها و زیر معیارهای تجربه کاربری
ردیف
معیار
مقادیر
نوع
زیرمعیارها
شاخص
دسته
1
طراحی مناسب
1-9
افزایشی
گرافیک و رنگ مناسب
D1
طراحی59

قرار گرفتن اجزای وب‌گاه در جای مناسب
D2

ساختار و شکل واحد در کل وب‌گاه
D3

طراحی واکنشی وب‌گاه
D4

2
درستی محتوا و نمایش اطلاعات کمکی
1-9
افزایشی
اطلاعات درست و کامل
C1
درستی60

اطلاعات به روز
C2

نمایش نظرات کاربران
C3

نمایش نمودار قیمت
C4

مقایسه کالاها
C5

3
جستجوی آسان و نتایج مؤثر
1-9
افزایشی
اعلام نتایج مؤثر و مورد انتظار
S1
جستجو61

امکان اصلاح و محدود کردن جستجو
S2

4
پیش گیری و تصحیح خطا
1-9
افزایشی
پیام خطا به زبان ساده
ER1
خطا62

نمایش نقطه خروج از خطا
ER2

5
کارآمدی استفاده
1-9
افزایشی
دسترسی سریع به اطلاعات
E1
کارآمدی63

آسانی خواندن مطالب و اعداد
E2

رضایت خاطر از ناوبری
E3

شکل 4-1- مدل مفهومی ANP تحقیق تجربه کاربری وب‌گاه
پنج گزینه شامل وب‌گاه های مربوط به فروش آنلاین محصولات دیجیتال دیجی کالا با شاخص وب 1، فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی تهران کالا با شاخص وب 2، مرکز تخصصی فروش کتاب فردا با شاخص وب 3، فروشگاه موبایل و کامپیوتر آل دیجیتال با شاخص وب 4 و فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی ناربلا با شاخص وب 5 می باشند. جدول 4-2 گزینه ها و معرف‌های هر کدام به همراه آدرس اینترنتی آن نمایش داده شده است.
جدول 4-2 معرفی گزینه ها
ردیف
نام فروشگاه
آدرس اینترنتی
نام شاخص
1
فروش آنلاین محصولات دیجیتال دیجی کالا
www.digikala.com
وب 1
2
فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی تهران کالا
www.tehrankala.com
وب 2
3
مرکز تخصصی فروش کتاب فردا
www.fardabook.com
وب 3
4
فروشگاه موبایل و کامپیوتر آل دیجیتال
www.alldigitall.ir
وب 4
5
فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی ناربلا
www.narbella.com
وب 5

4-2-2- مقایسات زوجی معیارهای اصلی با فرض عدم وجود وابستگی
در این مرحله مقایسات زوجی برای بدست آوردن اهمیت نسبی هر کدام از عوامل و معیارهایی که در انتخاب هدف مؤثر هستند؛ انجام می‌شود. در چنین مقایسه هایی یک معیار نسبی از 1 تا 9 جهت مقایسه دو عامل بکار می رود که در جدول 4-3 نمایش داده شده است. امتیاز 1 نماینده برابری دو عامل می باشد در صورتی که امتیاز 9 تسلط کامل یک عامل را بر عامل دیگر نشان می دهد.

جدول 4-3- مقیاس اصلی ارقام قطعی
مقدار اهمیت
تعریف
1
اهمیت یکسان
3
کمی مهم تر
5
مهم تر
7
خیلی مهم تر
9
فوق العاده مهم تر
2، 4، 6، 8
مقادیر بینابین

با فرض عدم وجود وابستگی متقابل میان معیارهای اصلی مقایسات زوجی معیارهای اصلی توسط گروه اسمی انجام می شود. نتایج در جدول 4-4 آمده است. نرخ ناسازگاری نیز CR=0.09 حاصل شده که کمتر از 1/0 می باشد و سازگاری پاسخ گروه اسمی را نشان می‌دهد.

جدول 4-4- مقایسات زوجی معیارهای اصلی با فرض عدم وجود وابستگی
معیارهای اصلی
طراحی
درستی
جستجو
خطا
کارآمدی
اهمیت نسبی
طراحی
1

1
1

0.12
درستی

1
2
2
2
0.33
جستجو

1
2
2
0.22
خطا

2
2
0.17
کارآمدی

1
0.17

CR=0.09
مقادیر اهمیت نسبی معیارهای اصلی در ذیل آورده شده است.

4-2-3- انجام مقایسات زوجی برای وابستگی درونی و بازخوردی
در این مرحله وزن های داخلی معیارها و زیر معیارها که در مرحله مدل سازی مشخص شده بودند محاسبه می شوند. تفاوت این مرحله با گام قبل محاسبه وابستگی های درونی است.
با بهره گیری از نظرات گروه اسمی روابط درونی معیارها و زیر معیارها تعیین گردیدند. روابط بین معیارها در شکل 4-3 و روابط بین زیر معیارها نیز در جدول 4-5 قابل مشاهده می باشد. بطور مثال معیار تصحیح خطا از معیارهای درستی محتوا و جستجو تاثیر می پذیرد و بر معیارهای کارآمدی استفاده و جستجو نیز اثر می گذارد همین طور زیر معیار D3 بر روی زیر معیار های D2 و E1 و E3 اثر می گذارد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق درمورد وب3، وب4، وب2

شکل 4-2- نمایش وابستگی های بین معیارها
در این مرحله وابستگی های متقابل میان معیارهای اصلی از طریق بررسی تأثیر هر معیار بر روی معیار دیگر با استفاده از ماتریس های مقایسات زوجی تعیین می شود. ماتریس مقایسات زوجی با استفاده از جداول 4-6 تا 4-9 وزن هر یک از معیارها را نشان می دهد.
جدول 4-5- روابط درونی بین زیر معیارها
E3
E2
E1
ER2
ER1
S2
S1
C5
C4
C3
C2
C1
D4
D3
D2
D1
Index

(

(
(
(

D1

(
(

(
D2

(

(

(

D3

(

(
(
(
D4
(

(
(

(
(
(
(
(

(

C1

(

(

(

C2

(

(

C3

(
(

(
(

(
(

(
C4

(

(
(
(
(
(

(
(
C5

(
(

(
(
(
(
(

S1

(

S2
(

(

ER1
(

(

(
(
(

(

ER2

(

(

(
(
(
(
(
(
(
(
(
E1

(

(

(
E2
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
E3

جدول 4-6- مقایسه زوجی بر حسب معیار درستی
درستی
درستی
جستجو
خطا
کارآمدی
اهمیت نسبی
درستی
1

2
3
0.30
جستجو

1
2
2
0.39
خطا

1
2
0.19
کارآمدی

1
0.12

CR=0.05

جدول 4-7- مقایسه زوجی معیار طراحی
طراحی
طراحی
درستی
کارآمدی
اهمیت نسبی
طراحی
1

0.14
درستی

1
2
0.53
کارآمدی

1
0.33

CR=0.05

جدول 4-8- مقایسه زوجی معیار جستجو
جستجو
جستجو
خطا
درستی
کارآمدی
اهمیت نسبی
جستجو
1
1

2
0.24
خطا

1

0.17
درستی

1
2
0.39
کارآمدی

1
0.20

CR=0.07

جدول 4-9- مقایسه زوجی بر حسب معیار خطا
خطا
جستجو
خطا
کارآمدی
اهمیت نسبی
جستجو
1
2
2
0.49
خطا

1
2
0.31
کارآمدی

1
0.20

CR=0.05

جدول 4-10- مقایسه زوجی برحسب معیار کارآمدی
کارآمدی
طراحی
جستجو
کارآمدی
اهمیت نسبی
طراحی
1
1

0.21
جستجو

1

0.24
کارآمدی

1
0.55

CR=0.015

جدول 4-11- اهمیت نسبی هر یک از معیارهای اصلی نسبت به معیارهای دیگر را نمایش می دهد.
جدول 4-11- مقایسه های زوجی معیارهای اصلی با یکدیگر

طراحی
درستی
جستجو
خطا
کارآمدی
طراحی
0.1396420.209804
درستی
0.527833
0.299474
0.385690


جستجو

0.388869
0.241637
0.493386
0.240268
خطا

0.188112
0.168449
0.310814

کارآمدی
0.332525
0.123545
0.204224
0.195800
0.549927
4-2-4- محاسبه وزن های معیارهای اصلی
در این مرحله وزن‌های وابستگی متقابل معیارهای اصلی از طریق حاصل‌ضرب ماتریس وابستگی معیارهای اصلی (مرحله سوم) در اهمیت نسبی معیارهای اصلی (مرحله دوم) پس از نرمال سازی بدست می آید.

4-2-5- مقایسه های زوجی زیر معیارها نسبت به یکدیگر
در این مرحله اهمیت نسبی زیر معیارها با استفاده از ماتریس مقایسه های زوجی بدست می‌آید. جدول‌های 4-12 تا 4-16 وزن هر یک از زیر معیارها را نشان می دهد.
جدول 4-12- مقایسه زوجی زیر معیار طراحی نسبت به یکدیگر
طراحی
D1
D2
D3
D4
اهمیت نسبی
D1
1
1
1
1
0.25
D2

1
1
1
0.25
D3

1
1
0.25
D4

1
0.25

جدول 4-13- مقایسه زوجی زیر معیار درستی نسبت به یکدیگر
درستی
C1
C2
C3
C4
C5
اهمیت نسبی
C1
1
3
2
2
2
0.36
C2

1
2
2
2
0.23
C3

1
2
1
0.16
C4

1

0.11
C5

1
0.16

جدول 4-14- مقایسه زوجی زیر معیار جستجو نسبت به یکدیگر
جستجو
S1
S2
اهمیت نسبی
S1
1
3
0.75
S2

1
0.25

جدول 4-15 – مقایسه زوجی زیر معیار خطا نسبت به یکدیگر
خطا
ER1
ER2
اهمیت نسبی
ER1
1
3
0.75
ER2

1
0.25

جدول 4-16 – مقایسه زوجی زیر معیار کارآمدی نسبت به یکدیگر
کارآمدی
E1
E2
E3
اهمیت نسبی
E1
1
4
3
0.61
E2

1

0.12
E3

1
0.27

جدول 4-17 نتایج نهایی مربوط به مقایسه زوجی زیرمعیارها نسبت به یکدیگر را نشان می دهد.

جدول 4-17- مقایسه زوجی زیرمعیارها نسبت به یکدیگر

طراحی
درستی
جستجو
خطا
کارآمدی
D1
0.25
D2
0.25
D3
0.25
D4
0.25
C1

0.36C2

0.23C3

0.16C4

0.11C5

0.16S1


0.75


S2


0.25


ER10.75

ER20.25

E1
0.61
E2
0.12
E3
0.27

4-2-6- محاسبه وزن های متقابل زیر معیارها
در این مرحله وزن های کلی زیر معیارها از طریق ضرب وزن های عوامل اصلی در وزن های نسبی عوامل فرعی حاصل می شود. جدول 4-18 بردار وزن های کلی زیر معیارها نشان داده شده است.

جدول 4-18- وزن های کلی زیر معیارها
معیارها
وزن نسبی معیارها
زیر معیارها
وزن نسبی زیر معیارها
وزن کلی
زیر معیارها
طراحی مناسب
0.051866
گرافیک و رنگ مناسب
0.25
0.012966

قرار گرفتن اجزای وب‌گاه در جای مناسب
0.25
0.012966

ساختار و شکل واحد در کل وب‌گاه
0.25
0.012966

طراحی واکنشی وب‌گاه
0.25
0.012966
درستی محتوا و نمایش اطلاعات کمکی
0.247546
اطلاعات درست و کامل
0.36
0.089116

اطلاعات به روز
0.23
0.056935

نمایش نظرات کاربران
0.16
0.039607

نمایش نمودار قیمت
0.11
0.027230

مقایسه کالاها
0.16
0.039607
جستجوی آسان و نتایج مؤثر
0.339405
اعلام نتایج مؤثر و مورد انتظار
0.75
0.254553

امکان اصلاح و محدود کردن جستجو
0.25
0.084851
پیش گیری و تصحیح خطا
0.149820
پیام خطا به زبان ساده
0.75
0.112365

نمایش نقطه

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید