در صورت عدم مطابقت محصول خریداری شده با محصول درخواستی یا مشکل در کیفیت و بسته بندی محصولات می توانید با توجه به قوانین بازگشت کالا محصول موردنظر را مرجوع کنید.

شما می‌توانید تا 7 روز پس از خرید همراه با فاکتور بدر صورت عدم مطابقت محصول خریداری شده با محصول درخواستی یا  مشکل در کیفیت و بسته بندی محصولات می توانید با توجه به قوانین بازگشت کالا محصول موردنظر را مرجوع کنید.

شما می‌توانید تا 7 روز پس از خرید همراه با فاکتور به خدمات مشتریان مراجعه کنید و مطابق با قوانین فروشگاه عودت صورت می‌پذیرد.