ارسال سفارشات به دو دسته ارسال با باربری و تیپاکس انجام میشود که هزینه ارسال با خریدار حساب میشود