میکروبی بسیاری از مواد مانند مس، روی، تیتانیوم، منیزیم، طلا و نقره در سایز نانو مطرح شده اند ولی نانو ذرات نقره بدلیل فعالیت ضد میکروبی خوب بر علیه باکتری، ویروس و سایر میکروارگانیسم های یوکاریوت، بیشترین اثر ضد میکروبی را از خود ارائه دادند (جوجویی و همکاران، 2006؛ گونگ و همکاران78، 2007).
در پژوهشی که خواص ضد میکروبی نانوذرات نقره و مس با استفاده از باکتری های اشرشیاکلی (چهار سویه)، باسیلوس سوبتیلیس و استافیلوکوکوس اورئوس (سه سویه) مورد بررسی قرار گرفت، اثر نانوذرات نقره و مس بر اساس قطر هاله عدم رشد در آزمون انتشار دیسک و حداقل غلظت بازدارنده و حداقل غلظت کشندگی از نانو ذرات مورد ارزیابی قرار گرفت و حساسیت متفاوتی از باکتری ها نسبت به نانو ذرات پیدا شد. همچنین اثربخشی بیشتر نانو ذرات نقره نسبت به نانو ذرات مس و حساسیت بالا باسیلوس سوبتلیس نسبت به گونه های دیگر از نتایج دیگر این پژوهش بود ( روپارلیا79 و همکاران، 2007).
کیم و همکارانش (2011) در بررسی طلا را در ابعاد نانو به عنوان شاهد نانو ذرات نقره بکار بردند و مشاهده کردند که نانو ذرات طلا هیچ اثر بازدارندگی رشدی در مقابل میکروارگانیسم ها ندارد ( کیم و همکاران، 2011).
در مطالعه دیگری فعالیت ضد باکتری نانو ذرات طلا و نقره در برابر باکتری گرم منفی اشرشیا کلی و باکتری گرم مثبت باسیلوس Calmette _Guerin مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن حاکی از اثرات ضدباکتریایی بسیار خوب این نانو ذرات در برابر باکتری های مورد نظر بود ( ژو و همکاران80، 2012).
نتایج بررسی های محققان تایید کننده خواص ضد میکروبی فلز نقره است از این رو مطالعات بسیاری در رابطه با بکارگیری این عامل ضد میکروب در ساختار فیلم ها و کامپوزیت ها انجام شده است که در این قسمت به برخی از آن ها اشاره شده است.
در پژوهشی که امامی فر و همکارانش در سال 1388 انجام دادند، بالاتر بودن میزان قدرت ضد میکروبی فیلم های نانوکامپوزیتی حاوی نقره در غلظت یکسان از فیلم های نانوکامپوزیتی حاوی اکسید روی را گزارش کردند ( امامی فر و همکاران، 1388).
میرخاور و همکارانش (1392) در تحقیقی به بررسی تاثیر نانوذرات نقره به تنهایی و در ترکیب با سایر مواد بسته‌بندی بر روی باکتری‌ها و قارچ‌های بیماریزا پرداخته اند، که نتایج آن ها نشان دهنده نقش مهم نانوذرات نقره در مهار رشد باکتری‌های Alicyclobacillus acidoterrestris ، E.coli وBacillus subtilis و سه گونه S. aureus، Candida و Penicillium و Aspergillus وRhizopus و Enterobacter وMarinobacter بود. همچنین شاهد تاثیر ضد میکروبی بیشتر فیلم مخلوط کیتوزان/ نقره/ ZnO نسبت به مخلوط کیتوزان/ نقره و مخلوط کیتوزان/ ZnO بودند. آن ها همچنین بیان کردند که حساسیت باکتری‌ها نسبت به نانو ذرات بین گونه‌‌‌های مختلف متفاوت است و نانو ذرات نقره نسبت به مس علیه باکتری‌‌‌های E.coli و S. aureus موثرتر است (میرخاور و همکاران، 1392).
در مطالعه ای که برودی81در سال 2008 بر خواص ضد میکروبی فیلم پلی اتیلنی با چگالی پایین حاوی نانوذرات نقره انجام داد شاهد کاهش بار میکروبی باکتری های انتخابی، کپک و مخمر بود ( برودی، 2008).
طبق بررسی های نیین چونگ و مینگ چو82(2007) پلاستیک های پلی اتیلنی حاوی 0.1 تا 0.8 درصد وزنی نانو ذرات نقره، زمان ماندگاری سبزیجات با رنگ سبز تیره مانند اسفناج، پیازچه و گشنیز را یک هفته تا یک ماه، سایر سبزیجات فاقد رنگ سبز را یک هفته تا 10 روز و ماهی را 7 روز به نسبت بسته های زیپ دار معمولی افزایش می دهد ( نیین چونگ و مینگ چو، 2007).
امامی فر و همکارانش (2010) نیز در پژوهشی اثر نانوکامپوزیت های پلی اتیلن با چگالی پایین حاوی 95% اکسید تیتانیوم و 5% نانونقره (10 نانومتر) را بر زمان ماندگاری آب پرتقال مورد بررسی قرار دادند و شاهد گسترش این زمان به مدت 28 روز بدون آسیب به ویژگی های کیفی اعم از رنگ و مقدار اسید آسکوربیک بودند ( امامی فر و همکاران، 2010).
در همان سال جوکار و همکارانش فعالیت ضد میکروبی نانوکامپوزیت های نقره/ پلی اتیلن با دانسیته پایین (LDPE)83 را در برابر باکتری اشرشیا کلیATCC 13706 ، استافیلوکوکوس اورئوس ATCC 12600 و کاندیدا آلبیکنسATCC 10231 مورد ارزیابی قرار دادند. طبق نتایج این آزمون اثر مهارکنندگی رشد نانو ذرات نقره بر مخمر بیشتر از باکتری و بر باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس بیشتر از باکتری گرم منفی اشرشیا کلی بود. نانوکامپوزیت های نقره فاز تاخیر اشرشیا کلی را حدود یک ساعت و استافیلوکوکوس اورئوس را حدود سه ساعت تغییر دادند. حساسیت بیشتر گونه گرم مثبت نسبت به باکتری های گرم منفی را در برابر ترکیبات نقره به اتصال یون های نقره به لایه پپتیدوگلیکان نسبت داده شد (جوکار و همکاران، 2010).
در مطالعه ای به بررسی تاثیر استفاده از نانوکامپوزیت دی اکسید تیتانیوم و نقره در بسته بندی پلی اتیلنی مورد استفاده در نگهداری خرمای مضافتی بر روی تغییرات میکروبی آن در طی دوران انبارداری پرداخته شد. بررسی خواص میکروبی این بسته بندی ها در دو دمای محیط و یخچال، در طی دوره 120 روزه نشان دهنده کاهش 93.6 درصدی تعداد کپک و مخمر، کاهش 90.4 درصدی باکتری های هوازی مزوفیل وکاهش 88 درصدی تعداد کلیفرم ها در دمای 25 درجه سانتی گراد بود. همچنین کاهش 93.8 درصدی تعداد کپک و مخمر، کاهش 90.9 درصدی تعداد کلیفرم و کاهش 96.3 درصدی تعداد کل باکتری های هوازی مزوفیل در دمای 4 درجه سانتیگراد گزارش شد( بینش و همکاران، 1388).
طبق مطالعات ولی پورمطلق و همکارانش در سال 1387 بسته های محتوی1% و 2% نانو ذرات نقره با توجه به خاصیت ضد میکروبی و مقاومت آن ها در مقابل نفوذ گازها از جمله اکسیژن در مقایسه با بسته های پلی اتیلنی معمولی، موجب افزایش کیفیت و ماندگاری بیشتر زرشک می شوند. همچنین بررس? رنگ ظاهری نمونه ها نیز تایید کننده ک?ف?ت بهتر بسته های حاوی نانو ذرات نقره بود( ولی پورمطلق و همکاران، 1387).
در پژوهشی که بر نانو کامپوزیت پلی (استایرن- آکریلیک اسید) مملو از نقره انجام شد، شواهد نشان داد که حداقل غلظت مهارکنندگی(84MIC) این نانوکامپوزیت در برابر E.coli 50 میکروگرم بر میلی لیتر و در برابر استافیلوکوکوس اورئوس 25 میکرو گرم بر میلی لیتر است. از آن جا که مقدار MIC کمتر نشان دهنده اثر ضد باکتریایی بیشتر است، اثر باکتریواستاتیکی در مقابل استافیلوکوکوس اورئوس بیشتر از E.coli است ( مارکوس و همکاران85، 2009).
در بررسی که افراز (1391) بر تاثیر بسته بندی های محتوی نانو ذرات نقره بر مشخصه های میکروبی و زمان ماندگاری سالاد سبزیجات در مقایسه با بسته بندی های پلی پروپیلنی انجام داد، مشخص شد که کمترین مدت ماندگاری بترتیب مربوط به فیلم پلی اتیلن و سپس فیلم های با پوشش نانونقره 3% و نانو نقره 5% بود. همچنین دریافت که با افزایش درصد نانو ذره نقره، تعداد کل میکروب ها کاهش می یابد (افراز، 1391).
در بررسی تاثیر ضد میکروبی نانوکامپوزیتی با پوشش نقره بعنوان فیلم بسته بندی در برابر رشد میکروارگانیسم شاخص در نوشیدنی اسیدی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که فیلم نانو کامپوزیت با داشتن ویژگی رهایش یون نقره، فعالیت ضد میکروبی داشته و منجر به ممانعت یا کاهش رشد باکتری در بسته بندی با پوشش زئولیت نقره در آب سیب تلقیح شده با باکتری می گردد (دل نابیل و همکاران86، 2004).
ستاری نجف آبادی و همکارانش در بررسی که در سال 2009 بر اثر بسته بندی فیلم های نانویی بر ویژگی های ارگانولپتیکی و میکروبی انجام دادند، کاهش تعداد میکروب را با افزایش درصد نانو نقره بکار برده مشاهده کردند. همچنین دریافتند که فیلم‌های نانویی به ویژه فیلم‌های شامل نانو نقره، با کاهش عبورپذیری رطوبت، به طور معنی داری میزان بیاتی نان‌های نگهداری شده را 40 تا60 درصد کاهش می دهد (ستاری نجف آبادی و همکاران، 2009).
قدرت ضد میکروبی با? در برابر طیف وسیعی از کپک ها، مخمر ها و باکتری ها از نتایج کوباکا و همکارانش در به کارگیری فیلم هایی از جنس اتیلن وینیل الکل حاوی نانوکامپوزیت نقره/ دی اکسید تیتانیوم بود ( کوباکا و همکاران87، 2009).
فعالیت ضدمیکروبی ظروف بسته بندی مواد غذایی حاوی 1% نانوذرات نقره و 0.1% نانوذرات دی اکسید تیتانیوم با ظروف معمولی مورد مقایسه قرار گرفت که در این مقایسه فعالیت ضد قارچی این بسته بندی ها با مهار رشد قارچ پنی سیلیوم کاملا مشاهده شد ( متاک و آجال، 2013).
فیلم آگار/ نانو ذرات نقره با بیش از 1% وزنی از نانو ذرات نقره در برابر باکتری گرم مثبت لیستریا مونوسیتوژنز و باکتری گرم منفی اشرشیا کلی O157:H7 فعالیت ضد میکروبی قوی به نمایش گذاشت ( ریم، 2013).
راموس و همکارانش (2014) با تولید و بررسی نانوکامپوزیت حاوی پلی لاکتیک اسید، نانو ذرات نقره و تیمول دریافتند که نانوکامپوزیت بدست آمده به عنوان سیستم بسته بندی فعال مواد غذایی، خواص زیست تخریب پذیری، آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی خوبی از خود نشان می دهد( راموس و همکاران، 2014).
شاملی و همکارانش (2010) ویژگی های ضد باکتریایی نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/ نقره را با قرارگیری در برابر باکتری های گرم منفی اشرشیا کلی و ویبریو پاراهمولیتیکوس و باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس مورد بررسی قرار دادند. تشکیل هاله عدم رشد 1.43 تا 10.33 میلیمتری در برابر اشرشیا کلی و 4 تا 15 میلیمتری در برابر ویبریو پاراهمولیتیکوس و 4 تا 9.3 در برابر استافیلوکوکوس اورئوس، نشان دهنده فعالیت ضد میکروبی نقره بود. با توجه به نتایج بدست آمده، اثر ضد باکتریایی در مقابل ویبریو پاراهمولیتیکوس بیش از یک برابر اشرشیا کلی است و این را می توان محتمل بر تفاوت در دیواره سلولی بین باکتری های گرم منفی دانست. همچنین اختلاف رفتاری را که بین استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیا کلی مشاهده کردند ناشی از حمایت موثر دیواره سلولی اشرشیا کلی که از چربی، پروتئین، لیپوپلی ساکارید تشکیل شده است، دانستند ( شاملی و همکاران، 2010).
تعدادی از محققان با انجام پژوهش هایی با هدف ارزیابی و افزایش خاصیت ضدمیکروبی کامپوزیت ها اقدام به تولید کامپوزیت های حاوی نقره و میکرو سلولز کریستالی (MCC88) کردند (فورتوناتی و همکاران، 2012؛ ویوکاناندهان و همکاران89، 2012؛ عباسعلی و طریق محمد نوری، 2014).
ویوکاناندهان و همکارانش نقره را به میکروسلولز کریستالی آغشته سپس با پلی لاکتیک اسید ترکیب کرده و به روش ریخته گری حلال فیلم نانوکامپوزیت ضد میکروب تولید کردند. نتایج آزمایش های آن ها نشان از خاصیت ضد میکروبی قابل توجهی از این نانوکامپوزیت بود (ویوکاناندهان و همکاران، 2012).
عباسعلی و طریق محمد نوری(2014) نانو ذرات نقره و میکرو سلولز کریستالی را با هدف بدست آوردن کامپوزیتی با خواص ضد میکروبی، مکانیکی و پایداری حرارتی مطلوب با پلی لاکتیک اسید ترکیب کردند. نتایج بررسی نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/ سلولز میکرو کریستالین/ نقره، حاکی از افزایش مدول یانگ و فعالیت ضد میکروبی بود. فعالیت ضد میکروبی این فیلم از طریق اندازه گیری هاله عدم رشد باکتری E.coli در اطراف فیلم مورد بررسی قرار گرفت (عباسعلی و طریق محمد نوری، 2014).
کاهش 98.5% و 94.2% بترتیب در باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیا کلی از نتایج مطالعات انجام شده بر الیاف بسیار ریز و زیست تخریب پذیر پلی لاکتیک اسید حاوی نانو ذرات نقره است (ضیااوی و همکاران90، 2006).
در مطالعه ای که کومار و مونستد در سال 2005 بر آزادسازی یون نقره از کامپوزیت

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه درمورد آموزش زبان، حقوق زنان، ظلم و ستم
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید