نانوکامپوزیت های آن برای حضور نانو ذرات نقره و دی اکسید تیتانیوم در شکل (4-3) و (4-4) نشان داده شده است. پیک 16.25 نشان دهنده پلی لاکتیک اسید و سایر پیک ها در شکل مشخص شده است.

4-3-1- آزمون پراش پرتو ایکس نانو ذرات نقره
مشاهده پیک در محدوده 38، 48، 63 و 77 درجه در شکل (4-3) به ترتیب به Ag(111)، Ag(200) ، Ag(220) و Ag(311)مربوط می باشند و مشاهده آن ها بر اساس استاندارد XRD ref no 01-087-0718)) نشان دهنده حضور نانو ذرات نقره به صورت کریستالی در نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/ نقره است.

شکل (4-3) : پراش پرتو ایکس (XRD) نانو ذرات نقره در فیلم پلی لاکتیک اسید و نانوکامپوزیت های پلی لاکتیک اسید/ نقره
(الف) PLA ، (ب) 0.5% Ag ،(ج) 1% Ag ، (د) 2% Ag

شاملی و همکارانش در بررسی که در سال 2010 بر پراش پرتو ایکس نانوکامپوزیت نقره/ پلی لاکتیک اسید داشتند، 5 پیک کریستالی 38.18، 44.3، 64.55، 77.54 و 81.71 درجه را که بترتیب مربوط به Ag(111)، Ag(200)، Ag(220)، Ag(311) وAg(222) می شود را مشاهده نمود. وانخد و همکارانش112(2011) نیز وجود پیک های 38.2، 44.3، 64.5 و 77.4 را که نشانگر Ag(111)، Ag(200) ، Ag(220) و Ag(311) است را در نانوکامپوزیت پلی آنیلین/ نقره تایید کردند. بین احمد و همکارانش (2012) نیز وجود پیک هایی مشابه با وانخد در محدوده 38، 44، 64 و77 را در بایونانوکامپوزیت نقره نماد Ag(111)، Ag(200)، Ag(220) وAg(311) بیان کردند. عباسعلی و طریق محمد نوری (2014) نیز در بررسی خصوصیات فیلم پلی لاکتیک اسید/ نقره پیک هایی در محدوده 38 و 44.3 درجه مشاهده کردند. گوین دان و همکارانش113 نیز در سال 2012 در طی بررسی که بر سنتز و ویژگی های نانوکامپوزیت های نقره- کیتوزان انجام دادند سه پیک در محدوده 37.9، 44.0 و 63.9 درجه مشاهده کردند و آن ها را به ترتیب به Ag(111)، Ag(200) و Ag(220) نسبت دادند. همچنین ویوکاناندهان و همکارانش(2012) پیک های مشاهده شده در نقاط 38، 44، 64 و 77 درجه در بایونانوکامپوزیت حاوی نقره و میکرو سلولز بلورین را به ساختار بلورین نانو بلورهای نقره اختصاص دادند. با توجه به پژوهش های بررسی شده، نتایج بدست آمده در این پژوهش با نتایج ارائه شده توسط محققان ذکر شده هماهنگی دارد.

4-3-2- آزمون پراش پرتو ایکس نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم
نتایج حاصل از آزمون پراش پرتو ایکس نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم فیلم پلی لاکتیک اسید و نانوکامپوزیت های پلی لاکتیک اسید/ نقره به وجود پیک هایی در نقاط 25.5، 37، 38، 38.7، 48، 53.9، 55، 62، 62.8، 68.8، 70.2، 75 و 76 در تمام غلظت های نانوکامپوزیت های پلی لاکتیک اسید/ نقره اشاره دارد که بترتیب نشان دهنده Tio2(101)، Tio2(103)،(004) Tio2، Tio2(112)، Tio2(200)، Tio2(105)، Tio2(211)، Tio2(213)، Tio2(204)، Tio2(116)، Tio2(220)، Tio2(215)و (301) Tio2 می باشد و حضور نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم را در تمام غلظت های نانوکامپوزیت تایید می کند.
در بررسی که دو پژوهشگر بر پراش پرتو ایکس نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم انجام دادند، پیک هایی در محدوده 25.270، 36.910، 37.771، 38.528، 48.010، 53.849، 55.037، 62.073 و 62.649 مشاهده کردند که با پیک های مشاهده شده در آزمون مطابقت دارد ( تواسانتی و آلاگار114، 2013).

شکل (4-4) : پراش پرتو ایکس (XRD) نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در فیلم پلی لاکتیک اسید و نانوکامپوزیت های پلی لاکتیک اسید/نقره
(الف) PLA ، (ب) 0.5% Ag ،(ج) 1% Ag ، (د) 2% Ag

فصل پنجم :

نتیجه گیری

5-1- بحث و نتیجه گیری
با توجه به افزایش آلودگی های زیست محیطی و کمبود منابع نفتی بمنظور تولید بسته بندی های مشتق شده از این منابع، استفاده از بسته بندی های زیست تخریب پذیر با منابع تجدید پذیر را می توان جایگزین مناسبی برای بسته بندی های مشتق شده از منابع نفتی دانست. از این رو تولید نانوکامپوزیت های زیست تخریب پذیر پلی لاکتیک اسید/نقره را بعنوان راهکاری در جهت رفع مشکلات زیستی ناشی از بسته بندی های سنتزی و جایگزینی پلیمرهای زیست تخریب پذیر بجای پلیمرهای مصنوعی نشان داد.
در این پژوهش فیلم پلی لاکتیک اسید و نانوکامپوزیت های پلی لاکتیک اسید/ نقره با غلظت های 0.5، 1 و 2 درصد نانوذرات نقره تولید شده و خواص فیزیکی اعم از FTIR و XRD و همچنین تاثیر آن بر سنتیک رشد باکتری گرم منفی اشرشیا کلی مورد ارزیابی قرار گرفت.
بکارگیری نانوکامپوزیت های پلی لاکتیک اسید/ نقره منجر به افزایش 4.3 درصدی مدت زمان فاز تاخیر از (h) 3.492 به (h) 3.644، کاهش 30.9 درصدی سرعت رشد باکتری (h-1) 0.171 به (h-1) 0.118 و کاهش 32.16 درصدی جمعیت نهایی باکتری اشرشیا کلی (از 1.601 به 1.086) شد. از این رو استفاده از این نانوکامپوزیت بعنوان بسته بندی ضد میکروب موجب افزایش مدت زمان فاز تاخیر و کاهش سرعت رشد و جمعیت نهایی باکتری اشرشیا کلی می شود.
در بررسی طیف سنجی مادون قرمز (FTIR) با افزودن نانوذرات نقره به ساختار کامپوزیت پلی لاکتیک اسید علاوه بر پیک های مربوط به پیوندهای معمول در پلیمر از قبیل پیوندهای C-O ، C-H ( مضاعف)، O-H کششی، گروه کربونیل (C=O)، پیوندهای C-O و پیوندهای متقارن و نامتقارن CH3 و -CH- ، پیک جدیدی در محدودهcm-1 3620 ظاهر شده که حاکی از تعامل شیمیایی بین نانوذرات نقره و پلی لاکتیک اسید است.
همچنین در بررسی نمودارهای XRD نیز با مشاهده پیک هایی در محدوده 38، 48 ، 63 و 77 درجه که بترتیب مربوط به Ag(111)، Ag(200)، Ag(220) و Ag(311) می شود، به حضور نانو ذرات نقره کریستالی اشاره دارد. همچنین پیک های مربوط Tio2(101)، Tio2(103)،(004) Tio2، Tio2(112)، Tio2(200)، Tio2(105)، Tio2(211)، Tio2(213)، Tio2(204)، Tio2(116)، Tio2(220)، Tio2(215)و (301) Tio2 نشان از حضور نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم در تمام غلظت های نانوکامپوزیت می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه درمورد سس، آسیاب، مایونز

5-2- پیشنهادات
در ا?ن پژوهش با توجه به امکانات موجود به بررس? برخی از و?ژگ? های بایونانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/ نقره پرداخته شده است، از این رو سایر محقق?ن را به ادامه این تحق?قات و گسترش و صنعت? شدن این بایو نانو کامپوزیت در زم?نه های مختلف دعوت می کنم.
استفاده از نانو ذرات نقره به دلیل خواص منحصر بفردشان اعم از استحکام حرارتی بالا، فعالیت کاتالیزوری، خواص نوری و الکتریکی و به ویژه فعالیت ضد میکروبی که توسط محققان اشاره شده است، در کنار سایر پلیمرهای زیست تخریب پذیر در جهت دستیابی به ویژگی های مطلوب تر پیشنهاد می شود.
انجام پژوهش هایی در زمینه بکارگیری درصدهای دیگری از نانو ذرات نقره در کامپوزیت پلی لاکتیک اسید و تعیین درصد بهینه این نانو ذرات حائز اهمیت است.
همچنین با توجه به فعالیت ضدمیکروبی نانو ذرات نقره، بررسی تاثیر این نانوکامپوزیت بر دیگر میکروارگانیسم ها نیز پیشنهاد می شود.
با توجه به آن که امروزه فناوری نانو به سبب ارائه ویژگی های مطلوب، توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است، بررسی بکارگیری سایر نانو ذرات در بسته بندی های زیست تخریب پذیر پلی لاکتیک اسید پیشنهاد می شود.
با در نظر داشتن خاصیت ضد میکروبی مطلوبی که نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/ نقره از خود نشان داد، بررسی بکارگیری این نانو کامپوزیت به عنوان بسته بندی مواد غذایی و تاثیر آن بر خواص مواد غذایی و مدت زمان ماندگاری آن محصولات پیشنهاد می شود.
استفاده و بررسی سایر ترک?بات ضد میکروب در فرمو?س?ون این نانو کامپوز?ت به منظور افزایش مدت زمان ماندگاری و کیفیت بهتر محصول نیز از دیگر گزینه های پیشنهادی است.

منابع

منابع فارسی :
اسدی اسدآبادی م، خسروی دارانی ک، مرتضوی ع، حاج سید جوادی ن، آزادنیا ا، کیانی هرچگانی آ، احمدی ن. 1392. اثر ضدمیکروبی نانوذرات نقره تولید شده به روش احیای شیمیایی بر استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران. سال هشتم، شماره 4، زمستان 1392، صفحات 92-83.
افراز و. 1391. بررسی تاثیر بسته بندی محتوی نانو ذرات نقره بر مشخصه های میکروبی و زمان ماندگاری سالاد سبزیجات در مقایسه با بسته بندی پلی اتیلنی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.
اَلماسی ه، قنبرزاده ب، دهقان نیا ج. 1392. بررسی خواص فیلم نانوکامپوزیت پلی(اسید ?کتیک) نانولیف حاوی سلولوز اص?ح شده.
امامی فر آ، کدیور م، شاهدی م، سلیمانیان زاد ص. 1388. ارزیابی اثر بسته بندی های نانوکامپوزیتی حاوی نقره و اکسید روی بر عمر نگهداری آب پرتقال تازه. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران. سال ششم، شماره1، بهار1390، صفحات 67-57.
آموزگار م ع، اکبری ک. 1389. میکروب شناسی. چاپ هفتم. انتشارات پوران نشر.
بابازاده ا، الماسی ه. 1392. استفاده از نانونقره بعنوان ترکیب فعال ضد میکروبی در بسته بندی مواد غذایی. بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی.
بینش م، مرتضوی ع، آرمین م، مرادی م. 1388. بررسی تاثیر استفاده از نانو کامپوزیت نقره و دی اکسید تیتانیوم در بسته بندی مورد استفاده در نگه داری خرمای مضافتی بر تغییرات میکروبی آن طی دوره ی انبارداری.
جوکار م، عبدالرحمن ر، آزوا ابراه?م ن، عبدالله ل، چین پینگ ت. 1387. تول?د نانو ذره کلوئیدی نقره با استفاده از روش ش?م?ا?? در حضور پل? ات?لن گل?کول کوتاه زنج?ره و بررس? تاث?ر ضد م?کروب? بر روی شاخص بهداشت? کل?0157:H7. هجدهمین کنگره ملی علوم صنایع غذایی. 24 تا 25 مهرماه 1387.
داداشی س، ابراهیم زاده موسوی م، امام جمعه ز، ارومیه ای ع. 1391. فیلم های بر پایه زیست پلیمر پلی(لاکتیک اسید): اثر نانوذرات خاک رس و سلولوز بر خواص فیزیکی، مکانیکی و ساختاری.
رمضانی ر، کرباسی الف. 1381. اثر بسته بندی مختلف و شرایط نوری بر پایداری روغن آفتابگردان تصفیه شده. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. جلد ششم، شماره دوم. صفحات 148-139.
زارعی ا، رجب پور ع. 1391. افزایش طول عمر و ماندگاری محصول بسته بندی شده و تامین کیفیت محصول، با بهره گیری از خاصیت آنتی باکتریال نانو بایوکامپوزیت های نقره/ کیتوسان. دومین سمینار ملی امنیت غذایی. 26 تا 27 مهرماه 1391.
صداقت ن. 1379. تکنولوژی بسته بندی مواد غذایی. جلد اول. انتشارات بارثاوا دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد.
فتحی م، محبی م.1389. افزایش امنیت غذایی با استفاده از فناوری نانو. ماهنامه فناوری نانو. شماره4. پیاپی 153.
فریزر و، وستهوف د. 1386. میکروبیولوژی مواد غذایی. مرتضوی ع، کاشانی نژاد م، ضیاالحق ح. چاپ پنجم. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
قنبرزاده ب، پزشکی نجف آبادی ا، الماسی ه. 1388. ف?لم های خوراک?فعال دربسته بندی مواد غذا??. مجله علوم و صنایع غذایی. پاییز1390، دوره 8، شماره 31، صفحات 135-123.
لوینسون و. 1391. مروری بر باکتری شناسی پایه و پزشکی. میرزایی م، بخار پیرایه ش، منصوری ص، بامری ذ. چاپ اول. انتشارات دانشگاه آزاد بروجرد.
لیاقتی ل، عزیزی م، جوکار م.1391. کاربرد نانوکامپوزیت ها در صنایع بسته بندی و مواد غذایی. ماهنامه فناوری نانو. سال یازدهم. صفحات 18-14.
مرتضوی ع. 1387. کاربرد نانو در صنعت بسته بندی مواد غذایی(جلد دوم). چاپ اول. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
مصباحی غ، حبیبی م. 1390. استفاده از بسته بندی های فعال برای گوشت و محصولات گوشتی. مجله بسته بندی. سال هفتم. شماره 69. 40-34.
مهدی پور ز،

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید