اکسترودرهای جفت مارپیچ اغلب برای پلیمرهای ویسکوز با پایداری حرارتی پایین ( پلیمرهای زیست تخریب پذیر) استفاده میشوند.
3) قالبگیری62: پلیمرهای ترموپلاستیک میتوانند بوسیله قالبگیری دمیدنی یا تزریقی63قالبگیری شوند. در قالبگیری تزریقی، ترموپلاستیک ذوب شده با فشار بالا وارد قالب میشود. در قالبگیری دمیدنی یک لوله ذوب شده از رزین اکسترودر میشود، قالبی اطراف لوله بسته میشود و هوا جهت انبساط به داخل لوله تزریق میشود.
4) تولید فیبر: متداولترین فرآیندهایی که برای ساخت فیبرها استفاده میشوند شامل روشهای مرطوب64، خشک65 و مذاب66 است. تولید فیلم به روش مذاب اقتصادیترین فرآیند است ولی فقط برای پلیمرهایی که در دمایی بسیار بالاتر از نقطه ذوبشان پایدار هستند، کاربرد دارد. بوسیله فرآیندهای کشیدن یا جهتدار کردن خصوصیات پلیمرهای بلورین برای تولید فیبر بهبود می یابد. در نتیجه این فرآیندها مقاومت، سفتی و پایداری ثبات اندازه پلیمر افزایش مییابد ( جنادیوس، 2002).

2-13- مروری بر تحقیقات انجام شده
تاکنون مطالعات بسیاری در زمینه قابلیت و خواص زیست پلیمر پلی لاکتیک اسید در تهیه فیلمها و پوششهای بسته بندی صورت گرفته است. همچنین برخی از محققین این پلیمر را به عنوان پلیمر پایه در بسته بندی های ضد میکروبی مورد بررسی قرار دادند که نتایج آن ها حاکی از قابلیت بالای این پلیمر در بکارگیری در این نوع بسته بندی ها است. در این قسمت به تعدادی از این پژوهش ها اشاره شده است.
در بررسی استفاده از پلیمر زیست تخریب پذیر پلی لاکتیک اسید به همراه نایسین به عنوان بسته بندی ضد میکربی آب پرتقال و سفیده تخم مرغ مایع در مقابله با اشریشیا کلی و لیستریا مورد ارزیابی قرار گرفت، جلوگیری از رشد لیستریا در محیط کشت و همچنین سفیده تخم مرغ و همچنین کاهش میزان اشریشیا کلی به مقدار قابل توجهی در آب پرتقال ( ازlog 7.5 تا 3.5) از نتایج این بررسی است. در نهایت ترکیب بایوپلیمر و باکتریوسین طبیعی به عنوان کاربردی بالقوه برای بستهبندی مواد غذایی و بکارگیری در سطح بطریها و ورق ها پیشنهاد شد (جین و ژنگ، 2008).
فیلم های تهیه شده بر پایه پلی لاکتیک اسید (PLA) با پلی ?- کاپرولاکتون(PCL) و تیمول (0، 3، 6، 9، و 12 درصد وزنی) به روش ریخته گری حلال، فعالیت ضدمیکروبی قابل توجهی در برابر اشرشیا کلی و لیستریا مونوسیتوژنز از خود نشان دادند. نتایج این بررسی نشان دهنده پتانسیل این کامپوزیت ها در بکارگیری بعنوان بسته بندی های ضدمیکروبی است ( وو و همکاران67، 2014).
یوآن و همکارانش68در سال 2014 به بررسی فعالیت های ضد میکروبی کامپوزیت کیتوزان/ پلی لاکتیک اسید/ پلی ?- کاپرولاکتون در برابر استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیا کلی، باسیلوس سوبتیلیس، لیستریا، سالمونلا پرداختند و شاهد فعالیت ضد میکروبی قابل توجهی از این کامپوزیت بودند. همچنین دریافتند که با افزایش غلظت کیتوزان این فعالیت افزایش می یابد (یوآن و همکاران، 2014).
بی و همکارانش69 (2013) نیز پس از بررسی که بمنظور ارزیابی ویژگی های فیلم های ضد میکروب مشتق شده از پلی لاکتیک اسید/ نشاسته و کیتوزان انجام دادند، استفاده از این فیلم را برای بسته بندی مواد غذایی با فعالیت آبی بالا مانند گوشت تازه مناسب دانستند ( بی و همکاران، 2013).
خواص ضد میکروبی کیتوزان و خواص مکانیکی خوب و نفوذپذیری نسبت به رطوبت پلیلاکتیک منجر به تولید فیلمی با ویژگی های مطلوب شد که به میزان قابل توجهی از رشد قارچ ها و گسترش مایکوتوکسین های زنجیرهای جلوگیری می کند ( سباستین و همکاران70، 2006).
در پژوهشی دیگر با تولید فیلم های بسته بندی زیست تخریب پذیر بر پایه زیست بسپار پلی لاکتیک اسید در ترکیب با کیتوزان و نانو ذرات نقره، مهار 100% از رشد باکتری های اشرشیا کلی و میکروکوکوس را مشاهده شد (ازلی71، 2013).
بوسلو72و همکارانش از بررسی فیلم پلی لاکتیک اسید حاوی 10% نانو رس بر پایه نقره تهیه شده به روش ریخته گری حلال، فعالیت ضد میکروبی چشمگیری در برابر باکتری گرم منفی سالمونلا مشاهده کردند (بوسلو و همکاران، 2010).
در پژوهشی دیگر که توسط لی73 و همکارانش در سال 2009 انجام شد PLLA بعنوان ماتریس خوبی برای مهار باکتری های اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس و آزادسازی تدریجی ماده ضد باکتری نقره معرفی شد ( لی و همکاران، 2009).
در مطالعه کیم و همکارانش در سال 2008، فعالیت ضد قارچی نقره در برابر 6 گونه قارچ مورد بررسی قرار گرفت. فعالیت ضد قارچی نقره در برابر کاندیدا آلبیکنس به دلیل تخریب و اختلال در ساختار غشای سلولی و مهار روند طبیعی جوانه زنی کاملا قابل رویت بود ( کیم و همکاران، 2008).
فنگ و همکارانش (2000) از بررسی مکانیسم مهاری یون های نقره بر میکروارگانیسم های دو سویه باکتری گرم منفی ( E.coli) و گرم مثبت (استافیلوکوکوس اورئوس) دریافتند که بر اثر مکانیسم ضد میکروبی نقرهDNA توانایی تکثیر خود را از دست داده و پروتئین غیر فعال می شود (فنگ و همکاران، 2000).
سوندی و سالوپک سوندی (2004) بیان کردند که در صورت وارد کردن نانوذرات نقره در محیط کشت باکتری ها مقاومت آن ها بسیار اندک خواهد شد، بطوری که در آزمایشات مشخص شده است که باکتری ها، ویروس ها و قارچ ها در عرض چند دقیقه بعد از تماس با نانو مواد از بین رفتند. همچنین نتایج آن ها تایید کرد که سلول های E.coli درمان شده با نانو ذرات نقره، آسیب دیده و حفره هایی در سطح دیواره سلولی باکتری شکل گرفته و نانو ذرات نقره در غشاء باکتری تجمع کرده و موجب افزایش قابل توجهی در نفوذپذیری غشاء و نهایتا منجر به مرگ سلول می شود. آن ها همچنین جاذبه الکترواستاتیک بین سلول های باکتریایی با بار منفی و نانو ذرات با بار مثبت را برای فعالیت ضد باکتریایی بسیار حائز اهمیت دانستند (سوندی و سالوپک سوندی، 2004).
در بررسی مشابهی که رولی و همکارانش(2009) به منظور ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی نانوذرات نقره انجام دادند، نتایج حاکی از آن بود که 10 میکروگرم بر میلی لیتر نانوذرات می تواند مانع رشد 107 cfu/ml سلول اشرشیاکلی در مایع مولر هینتون شود. همچنین نشت قند و پروتئین از شکاف ها و چاله های ایجاد شده از سطح سلول را در پی دارد (رولی و همکاران74، 2009).
در بررسی کیم و همکارانش (2006) بر ویژگی های ضد میکروبی نانو ذرات نقره، مشخص شد که مخمر و اشرشیا کلی در غلظت کم از نانو ذرات نقره مهار می شوند، در صورتی که اثرات رشد مهاری در برابر استافیلوکوکوس اورئوس بسیار خفیف بود ( کیم و همکارانش، 2006).
نتایج بررسی حاکی از آن بود که نانو ذرات نقره سهم قابل توجهی در افزایش فعالیت ضد میکروبی آنتی بیوتیک های مختلف اعم از پنی سیلینG ، اریترومایسین، کلیندامایسین و وانکومایسین در برابر هر دو گونه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیا کلی داشت و بیشترین اثرات فزاینده برای وانکومایسین، آموکسی سیلین و پنی سیلین G بر علیه استافیلوکوکوس اورئوس مشاهده شد ( شاهوردی و همکاران، 2007).
طبق بررسی های کیم و همکارانش در سال 2011، نانو ذرات نقره منجر به نشت پروتئین غشاء سلول باکتری می گردند. افزایش قابل توجه نشت پروتئین از غشاء سلول استافیلوکوکوس اورئوس درمان شده با نقره در مقایسه با گروه کنترل نشان دهنده افزایش نفوذ پذیری غشاء بود. همچنین نتایج گواه بر حساسیت ضد میکروبی کمتر باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به باکتری گرم منفی اشرشیا کلی بود (کیم و همکارانش، 2011).
تیموتی و دانکن75(2011) گنجانیدن نانو ذرات معدنی در پلیمرها را در نقش یک ماده ضد میکروب، از بزرگترین مزایای این نانو ذرات بیان کردند. در بررسی آن ها نانو ذرات نقره نسبت به زئولیت آن آهسته تر آزاد می شوند و مناسب بسته بندی های مواد غذایی هستند که فواصل حمل و نقل و یا زمان ذخیره سازی طولانی دارند. این دو محقق اثر نقره را بر باکتری های گرم منفی بیشتر از باکتری گرم مثبت دیدند. همچنین فعالیت ضد میکروبی را وابسته به عوامل موثری همچون سرعت آزاد سازی یون نقره، درجه تبلور پلیمر، نوع پلیمر، نوع پرکننده (به عنوان مثال: نانو ذرات نقره، زئولیت و…)، آبگریزی از ماتریس و اندازه ذرات (به عنوان مثال نانوکامپوزیت در مقابل میکرو کامپوزیت) دانستند ( تیموتی و دانکن، 2011).
تولید نانو ذرات نقره به روش احیا شیمیایی و بررسی اثر ضد میکروبی غلظت های مختلف آن بر دو باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی توسط اسدی اسدآبادی و همکارانش (1392) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آن ها نشان دهنده اثر معنی دار هر سه متغیر غلظت نانو ذره، نوع باکتری و زمان تماس بر مهار رشد میکروبی بود. اثر غلظت نانوذره نقره بر میزان کاهش باکتری ها بیانگر اثر بخشی مناسب نانو نقره به عنوان یک ترکیب ضد میکروبی است. باکتری اشرشیا کلی در مقایسه با استافیلوکوکوس اورئوس در غلظت کم مقاومت بیشتری نسبت به حضور نانو ذره نشان داد و درصد کاهش آن ها بترتیب 73.38% و 97.67% اعلام شد. نتایج بدست آمده از این بررسی تاییدکننده تاثیر نوع باکتری در مهار رشد میکروبی است. بیشترین میزان کاهش در استافیلوکوکوس اورئوس مشاهده شد که به تفاوت در ضخامت پپتیدوگلیکان نسبت داده شد. کمترین غلظت بازدارندگی از رشد برای استافیلوکوکوس اورئوس 5ppm و برای اشرشیاکلی10ppm از نانو ذره می باشد و غلظت 100ppm هر دو باکتری را کاملا از بین برد و بعنوان شاخصی برای از بین رفتن کامل باکتری ها بیان شد( اسدی اسدآبادی و همکاران، 1392).
ترن و همکارانش76(2013) در پژوهشی به وابستگی بین شدت مهار رشد باکتری اشرشیا کلی با غلظت نانو ذرات نقره و غلظت اولیه باکتری های کشت شده اشاره کردند ( ترن و همکاران، 2013).
تایید صلاحیت نانو ذرات نقره بعنوان جایگزین مناسبی بعنوان تمیز و ضدعفونی کننده تجهیزات و سطوح محیط های مربوط به مواد غذایی، از نتایج زارعی و همکارانش (2014) بود که در بررسی فعالیت ضد باکتریایی نانو ذرات نقره در برابر 4 گونه پاتوژن مهم ناشی از مواد غذایی که شامل اشرشیا کلی O157:H7، لیستریا مونوسیتوژنز، ویبریو پاراهمولیتیکوس و سالمونلا تیفی موریوم بدست آمد( زارعی و همکاران، 2014).
سرکار و همکارانش77(2007) در بررسی که با عنوان “سنتز آسان نانو ذرات نقره با خاصیت ضد میکروبی بالا” بر 7 سویه از مخرب ترین باکتری ها که شامل اشرشیا کلی (ATCC 10536)، ویبریو کلرا (7)، استافیلوکوکوس اورئوس (ML 422)، استافیلوکوکوس اورئوس (ATCC 29737)، استافیلوکوکوس اورئوس (ML 276)، سالمونلا تیفی موریوم (NCTC 74) و شیگلا فلکسنری (80903)انجام دادند و شاهد هیچ رشدی از باکتری های اشرشیا کلی (ATCC 10536) واستافیلوکوکوس اورئوس (ML 422) در غلظت 2میکروگرم در میلی لیتر از نانوذرات نقره در محلول آگار نبودند در حالی که در هنگام استفاده از پنی سیلین رشد باکتری ها مشاهده شد. همچنین در غلظت 4میکروگرم در میلی لیتر از نانو ذرات نقره هیچ کدام از باکتری های مذکور هیچ رشدی از خود نشان ندادند ( سرکار و همکاران، 2007).
در بررسی که با هدف ارزیابی تاثیر شار نانوذره نقره بر خاصیت ضدباکتریایی آن بر باکتری های گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس، استرپتوکوکوس موتانس، استرپتوکوک پیوژنز و باکتری های گرم منفی اشریشیا کلی و پروتئوس ولگاریس انجام گرفت، مشخص شد که بار سطحی نانوذرات نقره یک عامل موثر بر فعالیت باکتری در این سطوح است. نانوذرات نقره با بار مثبت نشان دادند که بالاترین سطح اثربخشی را در برابر اکثر گونه های باکتریایی دارند (عباس زادگان و همکاران، 2015).
در زمینه بسته بندی های ضد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه ارشد با موضوع مصرف کننده، مصرف کنندگان، محل سکونت
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید