هورمون
74/5a
بستر کاشت ماسه بادی × 4 میلی‌گرم در لیتر هورمون
94/4ab
بستر کاشت ماسه بادی × 6 میلی‌گرم در لیتر هورمون
79/5a
بستر کاشت مخلوط خاک مزرعه و ماسه بادی × بدون هورمون
59/5a
بستر کاشت مخلوط خاک مزرعه و ماسه بادی × 2 میلی‌گرم در لیتر هورمون
00/5ab
بستر کاشت مخلوط خاک مزرعه و ماسه بادی × 4 میلی‌گرم در لیتر هورمون
80/4ab
بستر کاشت مخلوط خاک مزرعه و ماسه بادی × 6 میلی‌گرم در لیتر هورمون
میانگین‌های دارای حروف غیر مشترک اختلاف آماری معنی‌داری با هم دارند (آزمون دانکن درسطح 5درصد).

1-6- سطح ریشه
نتایج تجزیه واریانس حاکی از اثر غیر معنیدار بستر کاشت و کاربرد هورمون ایندول بوتیریک اسید بر سطح ریشه می باشد (جدول 3-4). ولی با این حال بررسی تغییرات این صفت در شرایط بسترهای مختلف کاشت نشان داد که بیشترین سطح ریشه در بستر کاشت ماسه بادی و کمترین آن در شرایط بستر کاشت خاک مزرعه (بافت رسی) به دست آمد که این نتیجه را با توجه به مزایا و معایبی که به ترتیب برای بافت سبک و سنگین در قسمت‌های قبل ذکر شد، می‌توان به خصوصیات بافت بستر کاشت نسبت داد (شکل 5).

شکل 5- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر سطح ریشه گیاه رزماری 30 روز پس از کاشت قلمه
1-7- وزن خشک ریشه
نتایج حاصل از تجزیه واریانس حاکی از اثر معنی‌دار بستر کاشت در سطح احتمال یک درصد و برهمکنش بستر کاشت و کاربرد هورمون بر وزن خشک ریشه در سطح احتمال پنج درصدمی باشد، در حالی که اثر کاربرد هورمون بر این صفت معنی‌دار نبود (جدول 3-4). نتایج مقایسه میانگین های برهمکنش بستر کاشت و کاربرد هورمون بر وزن خشک ریشه نشان داد که بیشترین وزن خشک ریشه در تیمار بستر کاشت ماسه بادی و شرایط بدون هورمون به دست آمد که البته با تیمارهای بستر کاشت ماسه بادی و کاربرد 2 میلی‌گرم در لیتر هورمون و بستر کاشت مخلوط ماسه بادی و خاک مزرعه و شرایط بدون هورمون در یک گروه آماری قرار گرفت (جدول 5-4). به طور کلی کمترین مقادیر برای این صفت نیز در بستر کاشت خاک مزرعه در شرایط کاربرد غلظت‌های مختلف هورمون ایندول بوتیریک اسید به دست آمد (جدول 5-4). در راستای تعیین تأثیر هورمون اکسین (شامل غلظت‌های 0، 2000، 3000 و 4000) بر ریشه‌زنی قلمه‌های گیاه زینتی خرزهره نیز گزارش شده است که کاربرد اکسین در غلظت‌های 3000 و 4000 میلی‌گرم در لیتر بر وزن خشک ریشه اثر معنی‌داری داشت (حبیبی کوتنایی، 1389).
جدول 5- برهمکنش بستر کاشت و کاربرد هورمون ایندول بوتیریک اسید بر وزن خشک ریشه قلمه گیاه رزماری 30 روز پس از کاشت قلمه
وزن خشک ریشه (گرم)
تیمار (بستر کاشت × هورمون)
12/0d
بستر کاشت خاک مزرعه × بدون هورمون
44/0d
بستر کاشت خاک مزرعه × 2 میلی‌گرم در لیتر هورمون
56/0cd
بستر کاشت خاک مزرعه × 4 میلی‌گرم در لیتر هورمون
84/1bc
بستر کاشت خاک مزرعه × 6 میلی‌گرم در لیتر هورمون
09/4a
بستر کاشت ماسه بادی × بدون هورمون
09/3ab
بستر کاشت ماسه بادی × 2 میلی‌گرم در لیتر هورمون
62/2b
بستر کاشت ماسه بادی × 4 میلی‌گرم در لیتر هورمون
35/2b
بستر کاشت ماسه بادی × 6 میلی‌گرم در لیتر هورمون
01/3ab
بستر کاشت مخلوط خاک مزرعه و ماسه بادی × بدون هورمون
29/2b
بستر کاشت مخلوط خاک مزرعه و ماسه بادی × 2 میلی‌گرم در لیتر هورمون
01/2b
بستر کاشت مخلوط خاک مزرعه و ماسه بادی × 4 میلی‌گرم در لیتر هورمون
59/2b
بستر کاشت مخلوط خاک مزرعه و ماسه بادی × 6 میلی‌گرم در لیتر هورمون
میانگین‌های دارای حروف غیر مشترک اختلاف آماری معنی‌داری با هم دارند (آزمون دانکن درصد5درصد).
1-8- وزن خشک برگ
نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر بستر کاشت بر وزن خشک برگ معنی‌دار در سطح احتمال یک درصدمعنی دارند، در حالی که کاربرد هورمون اثر معنی‌داری بر این صفت نداشت (جدول 3-4). نتایج مقایسه تأثیر بسترهای کاشت بر وزن خشک برگ نشان داد که بیشترین وزن برگ با میانگین 61/2 گرم در هر قلمه در بستر کاشت ماسه بادی به دست آمد که البته با بستر کاشت مخلوط خاک مزرعه و ماسه بادی با میانگین 08/2 گرم در هر قلمه در یک سطح آماری قرار گرفت و کمترین آن نیز در بستر کاشت خاک مزرعه (بافت لومی) با میانگین 86/0 گرم در هر قلمه به دست آمد (شکل 6). لازم به ذکر است که تغییرات وزن تر برگ نیز روندی مشابه در بسترهای کاشت نشان داد (شکل 4).

شکل 6- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر وزن خشک برگ گیاه رزماری 30 روز پس از کاشت قلمه

2- بررسی تغییرات صفات مورد بررسی در نمونه برداری دوم
2-1- تعداد ریشه
نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفت تعداد ریشه نشان داد که این در سطح احتمال یک درصد تحت تأثیر بستر کاشت و کاربرد هورمون ایندول بوتیریک اسید، قرار گرفت. اما برهمکنش تیمارهای بستر کاشت و هورمون اثر معنی‌داری بر این صفت نداشت (جدول 6-4).
جدول 6- تجزیه واریانس تعداد ریشه، طول ریشه، وزن تر ریشه و وزن تر برگ گیاه رزماری تحت شرایط بسترهای کاشت و غلظت‌های متفاوت هورمون ایندول بوتیریک اسید در نمونه برداری دوم
منابع تغییر
درجه آزادی
تعداد
ریشه
طول
ریشه
وزن تر
ریشه
وزن تر
برگ
بلوک
2
48/148
52/64
10/4
74/4
بستر کاشت
2
97/1213**
70/33ns
88/49**
65/122ns
هورمون
3
89/457**
03/5ns
84/0ns
30/0ns
بستر کاشت×هورمون
6
28/45ns
64/7ns
82/2ns
29/7ns
خطا
20
45/71
19/17
90/2
38/3
ns ، ** و * به ترتیب غیر معنی‌دار و معنی‌دار در سطح احتمال یک و پنج درصد.
در نمونه برداری دوم نیز اثر تیمارهای مختلف هورمون بر تعداد ریشه شبیه به نمونه برداری اول بود با این تفاوت که در نمونه برداری اول برهمکنش تیمارها معنی‌دار بود، در حالی که در نمونه برداری دوم تیمارهای بستر کاشت و غلظت‌های هورمون به طور مستقل عمل کرده و برهمکنش آنها معنی‌دار نبود. نتایج مقایسه میانگین تیمارهای بستر کاشت نشان داد که بیشترین تعداد ریشه با میانگین 80/28 ریشه در بستر کاشت ماسه بادی و کمترین آن با میانگین 56/9 تعداد ریشه در هر قلمه در تیمار بستر کاشت خاک مزرعه به دست آمد (شکل 7-4).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه درمورد زبان و فرهنگ، دانشگاه ها

شکل 7- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر تعداد ریشه گیاه رزماری در نمونه برداری دوم
مقایسه میانگین تیمار غلظت‌های مختلف هورمون ایندول بوتیریک اسید برای تعداد ریشه نشان داد که بیشترین تعداد ریشه با میانگین 28/28 عدد ریشه در هر قلمه متعلق به تیمار کاربرد 6 میلی‌گرم در لیتر هورمون و کمترین آن با میانگین 99/11 عدد ریشه در هر قلمه متعلق به تیمار عدم مصرف هورمون (شاهد) بود (شکل 8-4). همان طور که در شکل مشاهده می‌شود با افزایش غلظت هورمون IBA تعداد ریشه نیز به طور خطی افزایش یافته است.

شکل 8- مقایسه تأثیر غلظت‌های مختلف هورمون ایندول بوتیریک اسید بر تعداد ریشه گیاه رزماری در نمونه برداری دوم
2-2- طول ریشه
نتایج تجزیه واریانس در نمونه برداری دوم نیز حاکی از اثر غیر معنیدار بستر کاشت و کاربرد غلظت‌های متفاوت هورمون ایندول بوتیریک اسید بر طول ریشه بود (جدول 6-4). اما با این حال، بررسی روند تغییرات این صفت در شرایط کاربرد بسترهای مختلف کشت در نمونه برداری دوم، نشان داد که مقدار این صفت در تیمار بستر کاشت ماسه بادی بیشتر از مخلوط خاک مزرعه و ماسه بادی و هر دو این بسترها بیشتر از خاک مزرعه بود (شکل 9-4).

شکل 9- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر طول ریشه گیاه رزماری در نمونه برداری دوم
2-3- وزن تر ریشه
نتایج حاصل از تجزیه واریانس در نمونه برداری دوم نیز نشان داد که تاثیر بستر کاشت بر وزن تر ریشه معنی‌دار در سطح احتمال یک درصد شد، در حالی که کاربرد هورمون اثر معنی‌داری بر این نداشت (جدول 6-4). به طوری که تیمار بستر کاشت ماسه بادی با میانگین 45/6 گرم در هر قلمه (این تیمار با بستر کاشت مخلوط خاک مزرعه و ماسه بادی در یک گروه آماری قرار گرفت) و تیمار خاک مزرعه با میانگین 68/2 گرم به ترتیب بیشترین و کمترین وزن تر ریشه را برخوردار بودند (شکل 10-4). در نمونه برداری دوم و با گذشت زمان، وزن تر ریشه در تیمار بستر کاشت خاک مزرعه از 65/1 گرم به 68/2 گرم افزایش یافته بود، اما باز هم به طور معنی‌داری از دو بستر کاشت دیگر کمتر بود. اما این صفت با گذشت زمان در دو تیمار بستر کاشت دیگر تفاوت چندانی نکرده بود.

شکل 10- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت وزن تر ریشه (گرم) گیاه رزماری در نمونه برداری دوم
2-4- وزن تر برگ
نتایج داده‌ها نشان داد که اثر بستر کاشت بر وزن تر برگ معنی‌دار در سطح احتمال یک درصد شد، در حالی که کاربرد هورمون اثر معنی‌داری بر این نداشت (جدول 6-4). نتایج مقایسه تأثیر بسترهای کاشت بر وزن تر برگ نشان داد که بیشترین وزن برگ با میانگین 86/7 گرم در هر قلمه در بستر کاشت ماسه بادی به دست آمد که البته با بستر کاشت مخلوط خاک مزرعه و ماسه بادی با میانگین 79/7 گرم در هر قلمه در یک سطح آماری قرار گرفت و کمترین آن نیز با میانگین 29/2 گرم در بستر کاشت خاک مزرعه (بافت لومی) به دست آمد (شکل 11-4). در نمونه برداری دوم و در طول زمان، وزن تر برگ در هر سه بستر کاشت افزایش یافت. به طوری که این مقدار از 19/2 به 29/2 گرم در بستر کاشت خاک مزرعه، از 73/7 به 86/7 گرم در بستر کاشت ماسه بادی و از 51/6 به 79/7 گرم در بستر کاشت مخلوط خاک مزرعه و ماسه بادی رسیده بود، اما با این حال، همان روند تغییر در نمونه برداری اول را نشان داد.

شکل 11-4 مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر وزن تر برگ گیاه رزماری در نمونه برداری دوم
2-5- سطح برگ
نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بستر کاشت بر سطح برگ تاثیر معنی‌داری در سطح احتمال یک درصد داشت، در حالی که کاربرد هورمون اثر معنی‌داری بر این صفت نشان نداد (جدول 7-4).

جدول 7- تجزیه واریانس سطح برگ، سطح ریشه، وزن خشک ریشه و وزن خشک برگ گیاه رزماری تحت شرایط بسترهای کاشت و غلظت‌های متفاوت هورمون ایندول بوتیریک اسید در نمونه برداری دوم
منابع
تغییر
درجه
آزادی
سطح
برگ
سطح
ریشه
وزن خشک
ریشه
وزن خشک برگ
بلوک
2
96/0
69/0
06/1
24/0
بستر کاشت
2
28/17**
42/2ns
14/7**
15/8**
هورمون
3
94/0ns
49/2ns
74/0ns
17/0ns
بستر کاشت×هورمون
6
82/3ns
73/0ns
71/0ns
62/0ns
خطا
20
48/2
73/1
83/0
38/0
ns ، ** و * به ترتیب غیر معنی‌دار و معنی‌دار در سطح احتمال یک و پنج درصد

نتایج مقایسه میانگین5 نشان داد که بیشترین سطح برگ در بستر کاشت ماسه بادی به دست آمد که البته با تیمار مخلوط خاک مزرعه و ماسه بادی در یک گروه آماری قرار داشت و کمترین آن در تیمار خاک مزرعه به دست آمد (شکل 12-4). در نمونه برداری اول تیمارهای بستر کاشت و کاربرد هورمون با یکدیگر برهمکنش داشته و متعاقب با آن بر سطح برگ نیز اثر معنی‌داری داشتند، حال اینکه در نمونه برداری دوم تنها تیمار بستر کاشت اثر معنی‌داری بر صفت مذکور داشت و برهمکنش آن با تیمار کاربرد هورمون معنی‌دار نبود و در واقع بستر کاشت به طور مستقل عمل کرده است.

شکل 12-4 مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر سطح برگ گیاه رزماری در نمونه برداری دوم

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید