فعال پس از 91 روز به میزان 2.659 واحد لگاریتمی نسبت به تعداد اولیه موجود کاهش یافته است. این در حالی است که تعداد باکتری زنده در نمونه های سس مایونز حاوی اسیدوفیلوس انکپسوله شده با مخلوط آلژینات کلسیم و نشاسته ی مقاوم و همچنین نمونه های سس مایونز حاوی اسیدوفیلوس انکپسوله شده با آلژینات کلسیم 4% به ترتیب به میزان 1.1497 و 1.48 واحد لگاریتمی کاهش یافته اند.
این تغییرات تعداد باکتری زنده در نمونه های مختلف نشان می دهند که تیمار مخلوط آلژینات کلسیم 2% و نشاسته ی مقاوم (Hi maize) بیشترین اثر مقاومتی در حفظ باکتری اسیدو فیلوس در مقابل شرایط نامناسب محیطی داشته است و باعث گردیده کمترین تغیرات در تعداد اولیه باکتری زنده در محصول سس مایونز پروبیوتیک در طی 91 روز نگهداری در دمای یخچال نسبت به دو تیمار دیگر رخ دهد.
همچنین تیمار مخلوط آلژینات کلسیم 4% نیز توانست با اختلاف غیر معنی داری با این تیمار نزدیک به دو برابر موجب افزایش زنده مانی باکتری اسیدوفیلوس نسبت به تیمار بدون کپسول(آزاد) گردد.

5-1-2: مقایسه ی اسیدیته ی تیمارهای سس مایونز حاوی باکتری های لاکتو باسیلوس اسیدوفیلوس با یکدیگر:
با انجام آنالیز های آماری که برروی داده های حاصله از اندازه گیری میزان اسیدیته ی تیمار های موجود در این تحقیق در طی مدت زمان نگهداری 91 روزه در دمای حدود 4 درجه سانتی گراد انجام گرفت ،نتایج ذیل حاصل گردیدند:

نمودار 5-2) مقایسه ی آماری اختلاف معنی دار میانگین اسیدیته باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در مدت نگهداری

جدول 5-2) اسیدیته اولیه و نهایی باکتری اسیدوفیلوس در تیمارهای 3گانه طی مدت نگهداری
Treatments
Acidity of Acidophilus

Minimum
Maximum
Uncapsulate: 1
.6500
.9000
2:Encapsulate(Hi&AL)
.2880
.4300
3:Encapsulate(Al4%)
.6200
.8300
Total
.2880
.9000

همانطور که مشاهده می گردد، دو تیمار حاوی اسیدوفیلوس آزاد و انکپسوله شده با آلژینات کلسیم 4% از لحاظ میانگین تغییرات اسیدیته ی سس مایونز حاوی آنها با یکدیگر اختلاف معنی داری ندارند ،در صورتی که نمونه تیمار حاوی اسیدوفیلوس انکپسوله شده با مخلوط آلژینات کلسیم 2% و نشاسته مقاوم 2%، با هر دو تیمار دیگر از لحاظ میانگین تولید اسیدیته در نمونه سس مایونز پروبیوتیک اختلاف معنی داری داشته است.
البته اختلاف میزان اولیه اسیدیته نمونه های سس مایونز با میزان نهایی آنها نیز میتواند ملاکی جهت تشخیص افزایش میزان اسیدیته ی محصول در طی 91 روز در هر یک از تیمار ها باشد. این افزایش اسیدیته در تیمار حاوی اسیدوفیلوس آزاد برابر 0.25 ،در تیمار حاوی اسیدوفیلوس انکپسوله با مخلوط آلژینات کلسیم و نشاسته مقاوم برابر 0.142 و برای تیمار حاوی اسیدوفیلوس انکپسوله شده با آلژینات کلسیم 4% برابر 0.21 واحد اسیدیته بر پایه ی اسید استیک بوده است.بنابراین اسیدوفیلوس انکپسوله شده در پوشش آلژینات کلسیم2% و نشاسته مقاوم2% کمترین میزان تولید اسیدیته را در 3 تیمار ذیل داشته است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق درمورد کسب و کار، رابط کاربر، نرم افزار

5-1-3: مقایسه ی pH تیمارهای سس مایونز حاوی باکتری های لاکتو باسیلوس اسیدوفیلوس با یکدیگر:
با انجام آنالیز های آماری که برروی داده های حاصله از اندازه گیری میزان pH تیمار های موجود در این تحقیق در طی مدت زمان نگهداری 91 روزه در دمای حدود 4 درجه سانتی گراد انجام گرفت ،نتایج ذیل حاصل گردیدند:

نمودار 5-3) مقایسه ی آماری اختلاف معنی دار میانگین pH باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در مدت نگهداری

همانطور که مشاهده می گردد اختلاف بین هر 3 نوع تیمار حاوی اسیدوفیلوس انکپسوله با مخلوط آلژینات کلسیم و نشاسته مقاوم و همچنین اسیدوفیلوس انکپسوله شده با آلژینات کلسیم 4% از لحاظ میانگین تغییرات میزان pH در طی مدت 91 روز نگهداری در دمای یخچال اختلاف معنی داری وجود دارد.
درصورت مقایسه ی اختلاف میزان ابتدایی و نهایی pH تیمارهای مورد آزمایش میتوان میزان کاهش pHهر یک از تیمارها را با 2 تیمار دیگر مقایسه نمود.

جدول 5-3) pH اولیه و نهایی باکتری اسیدوفیلوس در تیمارهای 3گانه طی مدت نگهداری

pH of Acidophilus
Treatments
Minimum
Maximum
Uncapsulate: 1
4.1000
4.4000
2:Encapsulate(Hi&AL)
4.4000
4.5000
3:Encapsulate(Al4%)
4.4780
4.7220
Total
4.1000
4.7220

کاهش میزان pHدر تیمار های حاوی اسیدوفیلوس آزاد برابر 0.3 ،در تیمارهای حاوی اسیدوفیلوس انکپسوله با آلژینات کلسیم و نشاسته مقاوم برابر 0.1 و در تیمار های حاوی اسیدوفیلوس انکپسوله با آلژینات 4% برابر 0.244 واحد بوده است.بنابر این تیمار 1 بیشترین تغییرات pH و پس از آن بترتیب تیمار 3 و 2 تغییرات کمتری را در کاهش میزان pH داشته اند.

5-2: مقایسه ی آماری تیمار های حاوی باکتری لاکتوباسیلوس کازئی:
5-2-1: مقایسه ی مقدار زنده مانی باکتری های لاکتو باسیلوس کازئی موجود در نمونه های سس مایونز با یکدیگر:
با انجام آنالیز های آماری که برروی داده های حاصله از اندازه گیری تعداد باکتری زنده مانده در تیمار های موجود در این تحقیق در طی مدت زمان نگهداری 91 روزه در دمای حدود 4 درجه سانتی گراد انجام گرفت ،نتایج ذیل حاصل گردیدند:

نمودار 5-4) مقایسه ی آماری اختلاف معنی دار میانگین تعداد باکتری لاکتوباسیلوس کازئی در مدت نگهداری

در مورد تغییرات تعداد باکتری زنده و فعال موجود در تیمار های حاوی لاکتوباسیلوس کازئی نیز مشاهده گردید که میانگین تغییرات تعداد باکتری در نمونه های حاوی کازئی آزاد با نمونه های حاوی کازئی انکپسوله اختلاف آماری معنی داری در سطح 5% دارند ،اما باکتری کازئی انکپسوله شده با مخلوط آلژینات کلسیم 2% و نشاسته مقاوم(Hi maize) 2% و باکتری کازئی انکپسوله با آلژینات کلسیم 4% از لحاظ میانگین تغییرات تعداد باکتری زنده در نمونه های سس مایونز پروبیوتیک، در طی مدت نگهداری 91 روزه در دمای یخچال اختلاف معنی داری با یکدیگر ندارند.

جدول 5-4) تعداد اولیه و نهایی باکتری کازئی در تیمارهای 3گانه طی مدت نگهداری

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید