این تحقیق به آن توجه شده است نسبت انشعاب 1، میباشد که با نسبت انشعاب میتوان بر میزان H2S و CO2 خروجی از فلش دوفازی و مرکاپتانهای موجود برآن تاثیر گذاشت، پس میزان نسبت دبی جرمی vv14 به دبی جرمی v3 می توان یکی از پارامترهای مورد بررسی در میزان دبی جرمی ترکیبات گوگرددار از فلش دو فازی باشد که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
میزان ترکیبات خروجی از جریان 4V و 14VVدر جدول 3-3 ارائه شده است. طبق نتایجی که ارائه شده است میتوان به این نتیجه رسید که تقریبا 1/0 از CO2 و H2S ورودی توسط فلش دو فازی از سیستم خارج شده است و مابقی آن، تقریبا به عنوان ورودی به راکتور کاتالیستی اول بازگردانده شده است.
جدول )3-3:( ترکیبات جریانهای v4 و vv14 خروجی از انشعاب 1 (این تحقیق)
Flow vv14 (Kg/hr)
Flow v4 (Kg/hr)
Component
67
366/60
CO2

0089/0
Ethane
0259/0
23/18
Propane

0152/0
i-Butane

003/0
n-Butane
1827/5
694/46
H2S
764/14850
88/13371
H2O

0083/0
COS
1/3
96/27
M-Mercaptan
0757/0
68/0
E-Mercaptan
74/1067
9609
DEAmine
تقریبا 032/0 از M-Mercaptan خروجی از راکتور کاتالیستی به فلش دو فازی از فرستاده شده است و 20/ 0 از
E-Mercaptan خروجی از راکتور کاتالیستی به فلش دو فازی از فرستاده شده است.
راکتور کاتالیستی دوم: در ابتدا جریان 6v با دما وفشار °C 62.27 و bar 36.71 وارد کاتالیستی شده است. که در این راکتور واکنش زیر صورت گرفته است:
(3-2)
همانطور که در شکل 3-2 ارائه شده است، جریان 6v مجموعی از جریان 5، 6 و 9 میباشد.
جریان 5، بخشی از خروجی جریان از راکتورهای اول میباشد، دارای دما، فشار، دبی جرمی بهترتیب برابر است با C° 2.316، bar 36.71، Kg/hr 45890، که ترکیبات خروجی از جریان 5، در جدول 3-2 ارائه شده است.
جریان 6 بخشی از جریان ورودی به راکتور کاتالیستی دوم میباشد که دارای دما، فشار، دبی جرمی DEAmine و آب بهترتیب برابر است با C° 60، bar 36.41، Kg/hr 1601.63 و Kg/hr 1067.757.
جریان 9، بخش از جریانی خروجی راکتور دوم می¬باشد، دارای دما، فشار، دبی جرمی به ترتیب برابر است با C° 62.47، bar 36.71، Kg/hr 24050.
همانطور که در صفحات قبل اشاره شده است، یکی از مهمترین مسائل گوگردزدایی ترکیب COS میباشد که مقدار ورودی از COS، در ورودی راکتور کاتالیستی دوم بسیار ناچیز میباشد و بههمین خاطر در این قسمت از فرآیند، در جهت عکس جریان به آن دی اتانل آمین را اضافه گردیده است. در این قسمت باید ذکر شود که مقدار دی اتانل آمینی که در راکتور کاتالیستی اول وجود دارد در واقع ناشی از خروجی راکتور کاتالیستی دوم (جریان 8) میباشد چون در آن قسمت از فرآیند دی اتانل وارد فرآیند شده است. در جدول) 3-4(، دبی جرمی تمامی ترکیبات راکتور کاتالیستی دوم ارائه شده است. در راکتور کاتالیستی دوم، دما و فشار (bar 36.71 و °C 62.27) طوری تنظیم گردیده است که تمامی جریان ورودی به راکتور کاتالیستی از فاز مایع خارج شده است و تمامی ترکیبات خروجی از فاز مایع در جدول )3-4 (ارائه شده است.
همانطور که در جدول)3-4( ارائه شده است، مقدار دبی جرمی H2S و CO2 در خروجی از راکتور کاتالیستی دوم، برابر با مقدار دبی ورودی راکتور کاتالیستی دوم میباشد، چون مقدار دبی جرمی COS در راکتور کاتالیستی دوم، بسیار ناچیز میباشد پس واکنش کاتالیستی در راکتور هیچ تاثیری در مقدار CO2 و H2S ندارد. چون یک بخش از جریان خروجی از راکتور دوم، همراه با بخشی از خروجی راکتور
جدول )3-4:( ترکیبات ورودی و خروجی از راکتور کاتالیستی دوم (این تحقیق)
Mass flow of reactor output (liquid phase) (Kg/hr)
Mass flow of reactor input (Kg/hr)
Component
12/3
125/3
CO2
32/18
32/18
Ethane
44/45148
96/45148
Propane
04/467
04/467
i-Butane
157/96
157/96
n-Butane
7/6
7/6
H2S
97/16093
97/16093
H2O
004/0
004/0
COS
65/91
65/91
M-Mercaptan
43/3
43/3
E-Mercaptan
58/10677
58/10677
DEAmine
کاتالیستی اول، به عنوان ورودی وارد راکتور کاتالیستی دوم شده است، مقدار دبی جرمی M-Mercaptan، در جریان ورودی راکتور کاتالیستی دوم، بیشتر از مقدار دبی جرمی خروجی از راکتور کاتالیستی اول میباشد.
همانطور که در شکل )3-2( ارائه شده است، پس از خروجی از راکتور دوم، به دو شاخه تبدیل شده است که بخشی ازآن (10) وارد ادامهی فرآیند شده است که مقدار دبی جرمی که به ادامهی فرآیند برمیگردد برابر با Kg/hr 45890 میباشد و بخش دیگر (v7)، دوباره به عنوان ورودی به راکتور اول و راکتور دوم بازمیگردد، که مقدار دبی جرمی آن برابر است با Kg/hr 26720. در جدول( 3-5 )دبی جرمی ترکیبات جریان 10 و v7 ارائه شده است.
جریان 10: جریان خروجی از راکتور کاتالیستی دوم میباشد که در ادامهی فرآیند جریان مییابد. جریان v3: جریان خروجی از راکتور کاتالیستی دوم میباشد،پس از آنکه وارد پمپ شده است وارد
Recycle شده است چون جریان v7 با تغییر در نسبت ترکیبات به عنوان ورودی وارد راکتور کاتالیستی دوم شده است.
جریان v7 توسط انشعاب به دو جریان v99 و v80 شده است. مقدار ترکیبات هر دو جریان در جدول ( 3 -6) ارائه شده است.
جدول(3-5) ترکیبات جریانهای 10 و v7 خروجی از راکتور کاتالیستی دوم (این تحقیق)
Flow v7 (Kg/hr)
Flow 10 (Kg/hr)
Component
126/3

CO2
0099/0
314/18
Ethane
98/20
96/45127
Propane
0175/0
03/467
i-Butane
003/0
15/96
n-Butane
69/6
01/0
H2S
54/15980
12/113
H2O


COS
6644/30
99/60
M-Mercaptan
7624/0
671/2
E-Mercaptan
4831/10677
0084/0
DEAmine
طبق نتایجی که در جدول( 3-5) ارائه شده است، تقریبا تمامی دبی جرمی H2S و CO2 خروجی از راکتور دوم، به عنوان ورودی به راکتور اول و دوم بازگردانده شده است.
مقدار دبی جرمی M-Mercaptan که در جریان 10 قرار دارد 2 برابر دبی جرمی M-Mercaptan جریان v7 میباشد، مقدار دبی جرمی E-Mercaptan که در جریان 10 قرار دارد 5/3برابر دبی جرمی M-Mercaptan جریان v7 میباشد.
تقریبا تمامی هیدروکربنهای سبک در جریان 10 قرار دارد و در ادامه فرآیند قرار گرفته است. طبق نتایجی که در جدول ارائه شده است نشاندهندهی آن میباشد که در این فرآیند نسبت انشعابهای خروجی از راکتورهای کاتالیستی، طوری طراحی شده است که ترکیبات H2S و CO2 از فلش دو فازی جمعآوری شده است و M-Mercaptan و E-Mercaptan در فلش سه فازی جمعآوری شده است.
دما وفشار هر دو جریان برابر است با °C 62.47 و bar41.21، و میزان دبی جرمی جریان v99 و v80 بهترتیب برابر است با Kg/hr 24050 و 2672.
جدول) 3-6:( ترکیبات جریانهای v99 و v80 خروجی از انشعاب 2 (این تحقیق)
Flow v80 (Kg/hr)
Flow v99 (Kg/hr)
Component
3127/0
81/0
CO2

009/0
Ethane
093/2
88/18
Propane

015/0
i-Butane

003/0
n-Butane
66/0
026/0
H2S
1598
75/14382
H2O


COS
06/3
6/27
M-Mercaptan
076/0
68/0
E-Mercaptan
75/1067
8/9609
DEAmine
همانطور که در قسمتهای قبلی ارائه شده است، تمامی H2S و CO2 خروجی از راکتور کاتالیستی دوم، به عنوان ورودی به راکتور اول و دوم بازگردانده شده است که تقریبا 0.9 از CO2 و H2S جریان v7 وارد راکتور دوم شده است و 0.1 از CO2 و H2S جریان v7 وارد راکتور اول شده است.
تقریبا 0.9 از M-Mercaptan و E-Mercaptan جریان v7 وارد راکتور دوم شده است و 0.1 از M-Mercaptan و E-Mercaptan جریان v7 وارد راکتور اول شده است.
جداکننده سه فازی (فلش سه فازی):
طبق شکلی که در شکل 3-3 ارائه شده است، جریان 10 و 11 وارد همزن شده است که در این هنگام جریان 12 به عنوان ورودی وارد فلش سه فازی شده است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه ارشد با موضوع نرم افزار

شکل) 3-3:( شماتیک کلی از فلش سه فازی و دو فازی فرآیند DMD (این تحقیق)
دما، فشار و دبی مولی ورودی فلش سه فازی برابر است با °C 62.28، bar 34.91 و Kg/hr 64090. جریان 11 شامل، جریان 13 و بخش از دبی جرمی خروجی از فلش سه فازی میباشد. دما، فشار و دبی مولی آب ورودی در جریان 13 برابر است با °C 60، bar 35.21 و Kg/hr 200.
جدول 3-7 ترکیبات کلی از جریان ورودی و خروجی از فلش سه فازی ارائه شده است.
جریان 12: جریان ورودی به جداکننده سه فازی میباشد (Input flow of 3-phase separator).
جریان 15: جریان مایع سبک خروجی از جداکننده سه فازی میباشد (light liquid of 3-phase separator).
جریان v11: جریان مایع سنگین خروجی از جداکننده سه فازی میباشد (Heavy liquid of 3-phase separator )
جدول(3-7 ):ترکیبات ورودی و خروجی از فلش سه فازی (این تحقیق)
Flow v11 (Kg/hr)
Flow 15 (Kg/hr)
flow 12 (Kg/hr)
Component
004/0

004/0
CO2
01/0
31/18
32/18
Ethane
61/20
75/45127
37/45148
Propane
0172/0
03/467
04/467
i-butane
0035/0
15/96
15/96
n-butane

0113/0
0117/0
H2S
98/18131
98/129
46/18261
H2O
98/29
664/60
67/90
M-Mercaptan
747/0
664/2
41/3
E-Mercaptan
18/0

81/0
DEAmine
طبق نتایجی که در جدول 3-7 ارائه شده است تقریبا تمامی هیدروکربنهایی که از فلش سه فازی خارج شدهاند به صورت فاز مایع سبک (جریان 15) از سیستم خارج شده اند، 0.7 از M-Mercaptan خروجی از جداکننده سه فازی بهصورت فاز مایع سبک از جریان 15، خارج شده است و 0.3 از M-Mercaptan خروجی از جداکننده سه فازی بهصورت فاز مایع سنگین از جریان v11، خارج شده است. بهترتیب 0.8 و 0.2 از E-Mercaptan خروجی از جداکنندهی سه فازی به صورت مایع سبک و مایع سنگین از جریان 15 و v11 خارج شده است.
فاز مایع سنگین خروجی از فلش سه فازی (جریان v11)، توسط انشعاب (3) به دو جریان vs12 و v12 خارج شده است. دبی جرمی تمامی ترکیبات جریان vs12 و v12 در جدول 3-8 ارائه شده است.
جریان vs12: بخشی از فاز مایع سنگین فلش سه فازی میباشد که به عنوان ورودی وارد فلش دو فازی شده است.
جریان v12: بخشی از فاز مایع سنگین فلش سه فازی میباشد که به عنوان ورودی وارد فلش سه فازی شده است.
جدول)3-8:( ترکیبات جریان vs12 و v12 (این تحقیق)
Flow v12
Flow vs12
Component
41/20
2083/0
Propane
33/17948
19/183
H2O
67/29
3/0
M-Mercaptan
7395/0
007/0
E-Mercaptan
8/0
008/0
DEAmine
همانطور که در جدول) 3-8 (ارائه شده است تقریبا تمامی M-Mercaptan و E-Mercaptan فاز مایع سنگین فلش سه فازی دوباره به عنوان ورودی به فلش سه فازی برگردانده شده است .
هچنین میتوان گفت که حتی مقدار بسیار کم پروپان که از فاز مایع سنگین فلش سه فازی، خارج شده است، به عنوان ورودی به فلش سه فازی برگردانده شده است.طبق اطلاعاتی که در جدول) 3-7 (و) 3-8( ارائه شده است، میتوان گفت:
تقریبا 0.7 از M-Mercaptan ورودی به فرآیند DMD، به صورت فاز مایع سبک از فلش سه فازی خارج شده است.
0.3 از E-Mercaptan ورودی به فرآیند DMD، به صورت فاز مایع سبک از فلش سه فازی خارج شده است.
تمامی هیدروکربنهای ورودی به فرآیند، بهصورت فاز مایع سبک از فلش سه فازی خارج شده است.
تقریبا مقدار دبی جرمی خروجی H2S و CO2 از فلش سه فازی صفر شده است.
فلش دو فازی: همانطور که در شکل )3-1( و )3-3 (ارائه شده است جریان ورودی به فلش دو فازی، مجموعی از جریان 14 و vv14 میباشد. جریان 14 همان جریان vs12 میباشد که وارد شیر شده است که دما و فشار آن برابر است با °C

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید