(1-21)
محلول قلیائی احیاء شده سپس وارد جداکننده های (V-3) و (V-4) شده و به ترتیب هوای اضافی و دی سولفید از آن جدا می گردد و پس از جدا سازی مجددا به برج استخراج (V-1) برگشت داده می شود. ]11[
فرآیند DMD-3
این فرآیند جهت مرکاپتان زدائی بنزین با محتوای مرکاپتان بالا طراحی شده است. اساس این فرآیند حذف اولیه مرکاپتانهای سبک ( متیل تاپروپیل مرکاپتان ) توسط استخراج با محلول هیدروکسید سدیم و متعاقب آن اکسایش مرکاپتانهای سنگین و تبدیل آنها به دی سولفید توسط هوا در حضور کاتالیست می باشد. این فرآیند می تواند میزان مرکاپتان را نیز تا حدود ppm5 تقلیل دهد.دیاگرام شماتیکی این فرآیند درشکل(1-11) آورده شده است.]14[
در ابتدا برش بنزین از پایین ظرف V-1 وارد این ظرف شده و توسط محلول کاستیک % 3-1 وزنی سولفید هیدروژن و اسید نفتنیک آن حذف می شود. سپس بنزین از بالای ظرف فوق خارج و وارد برج استخراج V-2 می گردد. در این برج مرکاپتانهای سبک حذف می گردد. این عمل توسط محلول کاستیک به همراه کاتالیست (محلول 20-10 درصد وزنی کاستیک و کاتالیست IVKAZ) صورت می پذیرد. بنزین خروجی از این ستون وارد ظرف ذخیره ( Surge drum V3) می شود و جریان کاتالیست اشباع شده به پایین برج احیا R-1 هدایت می گردد. در این برج محلول سود به همراه کاتالیست توسط هوا با فشار bar 5-4 احیا می گردد.
(1-22) 2RSNa+0/5O2+H2O? RSSR+2NaOH
از بالای برج احیا محلول کاستیک به همراه هوا وارد یک جداکننده گازی شده و هوای آن از بالای جداکننده (V-4) خارج می گردد و از پایین این ظرف محلول کاستیک به همراه دی سولفید وارد جداکننده دی سولفید (V-5) می شود. در این جداکننده، دی سولفید از محلول کاستیک جدا می گردد و محلول کاستیک مجددا توسط پمپ به ستون استخراج برگشت داده می شود. محلول کاستیک دورریز هر از چند مدت به صورت پریدیک از سیستم به درون ظرف (V-1) جهت مصارف دیگر خارج می گردد. بنزین استخراج شده به درون راکتور مرکاپتان زدائی (R-2) ارسال می گردد. قبل از ورود به راکتور، بنزین با مقدار مشخصی هوا و محلول کاتالیست مخلوط می شود.در این راکتور مرکاپتانهای سنگین به دی سولفید تبدیل می گردد. دما در این راکتور حدود C 50 و فشار bar 8-6 می باشد. از خروجی راکتور فوق بنزین تصفیه شده به همراه محلول کاتالیست خارج و به جداکننده (V-6) وارد می گردد.در این جداکننده بنزین از محلول کاتالیست جدا گشته و بنزین تصفیه شده جهت حذف رطوبت باقیمانده و مواد قلیایی به فیلتر شنی(Sand Filter F-1) ارسال می شود.]15[

شکل(1- 11)دیاگرام کلی فرآیند DMD-3
مزایا و معایب مزایای فرآیندهای DMD
پایین بودن هزینه های عملیاتی و سرمایه گذاری:
نظر به اینکه محیط این پروسس خورنده نمی باشد، تجهیزات این پروسس نیاز به آلیاژ خاصی ندارد و این امر باعث حداقل شدن هزینه های سرمایه گذاری خواهد شد.
سادگی شرایط عملیاتی:
این پروسس دارای شرایط عملیاتی بسیار ساده می باشد. معمولا در محدوده وسیعی از دبی خوراک و میزان مرکاپتان موجود در خوراک کاربرد دارد و تنها با تنظیم دبی هوا می توان در محدوده های مختلف کارکرد.
حداقل بودن مواد زائد و دور ریز شیمیایی:
این پروسس دارای حداقل مصرف کاستیک بوده که این بدلیل احیاء هم زمان و برگشت آن به سیستم فرایندی است.
کاتالیست:
کاتالیست این فرآیند دارای ظرفیت جذب بالاتری از کاتالیست AXENS و طول عمر بیشتری می باشد .]15[
معایب فرآیند DMD:
الف – در مورد برشهای میان تقطیر تنها می تواند مرکاپتان ها را تبدیل به دی سولفید نماید و بنابراین کل میزان گوگرد (Total Sulfur ) برش نفتی ثابت خواهد ماند.
ب – در بین مرکاپتان ها تنها انواع متیل تا پروپیل و اندکی بوتیل قابل استخراج و حذف هستند اما مرکاپتان های سنگین در بخش اکسایش تبدیل به نوع بی ضرر دی سولفید شده و لذا میزان کل سولفور مربوط به مرکاپتان های سنگین ثابت می ماند. [16]
1- 4 -8 ) فرایند DMC :
فرایند DMC به منظور مرکاپتان زدایی از میعانات گازی و نفت خام می باشد، البته حذف مرکاپتان از میعانات گازی در مقیاس صنعتی در چندین کشور اجراء شده است.
خوراک این واحد نفت خام یا میعانات گازی می باشد. مرکاپتانهای قابل حذف شامل متیل مرکاپتان، اتیل مرکاپتان و مقداری از پروپیل مرکاپتان می باشد. محصول به دست آمده عاری از سولفید هیدروژن و مرکاپتانهای سبک می باشد.
و مرکاپتانهای سبک عامل اصلی خوردگی در فرایندهای پایین دستی می باشند ضمن اینکه بوی بد آن نیز آزار دهنده و بدلیل سمیت خطرناک است.
1- 5- 8- 1) شرح فرایند
فرایند مرکاپتان زدایی از میعانات گازی شامل مراحل زیر می باشد:
• آماده سازی محلول کاتالیست و کاستیک
• استخراج مرکاپتان های سبک و حذف
• اکسیداسیون مرکاپتانهای سنگین
• احیاء محلول کاستیک
شرح کامل فرایند حاوی جزئیات تک تک مراحل فوق مطول و خارج از حوصله این گزارش می باشد. فرایند DMC بر اساس نوع خوراک و انتظارات از آن به انواع DMC-1 ، DMC-1M ، DMC-2 و DMC-3 تقسیم می شود که در ادامه به معرفی آنها می پردازیم:]14[
مطابق PFD آورده شده در شکل (1-12) شرح فرآیند به صورت ذیل است:
بخش پیش شستشو(Prewash) :در این مرحله خوراک وارد پائین ستون پیش شستشو ( Prewash) (V-1) می شود.
در این ستون سولفید هیدروژن و اسیدهای نفتنیکی با محلول سود %2 الی 5% وزنی تصفیه می شوند.
فرایند DMC-1

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد درمورد صنعت نفت

شکل(1- 12) فرآیند DMC-1
واکنش های این مرحله بصورت زیر است:
(1-23)
(1-24)
با اضافه شدن تدریجی سولفید سدیم و فنات ها (RCOO Na)، قسمتی از محلول ستون V-1 خارج شده و به مخزن کاستیک مصرف شده فرستاده می شود و معادل با آن محلول تازه کاستیک توسط پمپ به ستون V-1 اضافه می شود. از بالای ستون V-1، خوراک خارج شده و وارد میکسر استاتیکی M-1 می شود. در اینجا خوراک با محلول کاستیک %15 و هوا مخلوط می شود و سپس وارد راکتور احیاء می شود.]17[
بخش اکسیداسیون نفت خام و احیاء محلول کاستیک :در این راکتور، احیاء کاستیک و مرکاپتان زدائی خوراک با هم اتفاق می افتد. بعد از جداسازی سولفید هیدروژن ( ) و اسیدهای نفتنیکی در مرحله قبل، خوراک که با محلول کاستیک 15% و هوا مخلوط شده است وارد راکتور این بخش می شود. در این مرحله ضمن استخراج مرکاپتانها، مرکاپتید سدیم و سولفور سدیم اکسید می شوند. واکنش های این مرحله بصورت زیر است:
(1- 25)
(1- 26)
(1- 27)
بعد از این واکنش ها محصول شیرین و محلول کاستیک احیاء شده از بالای راکتور خارج شده و به یک جداکننده V-2 فرستاده می شوند. در این جداکننده جداسازی کاستیک از محصول صورت می پذیرد و کاستیک مجدداٌ‌ از پایین این جداکننده توسط پمپ P-1 به سیستم برگشت داده می شود. سپس محصول شیرین بعلاوه دی سولفایدها از بالای سپراتور V-2 خارج شده و وارد سپراتور V-3 می گردد. بستر سپراتور V-3 از آنتراسیت پر شده است که قطرات ریز باقیمانده کاستیک در این بستر رشد کرده و از محصول جدا می شوند.
محلول کاستیک احیاء شده از پائین جداکننده V-2 پس از ملحق شدن به کاستیک خروجی از سپراتور V-3 توسط پمپ P-1 به میکسر M-1 ارسال می گردد. محصول شیرین به همراه دی سولفایدها از بالای سپراتور V-3 بدست می آید.]17[
فرآیند DMC-1M
این پروسس برای نفت خام سنگین حاوی سولفید هیدروژن به غلظت 5ppm الی 100ppm و مرکاپتانهای C1-C2 با غلظت 20ppm الی 300ppm استفاده می شود.

شکل(1-13) فرآیند DMC-1M
مطابق PFD آورده شده در شکل (1-13) نفت خام ابتدا وارد میکسر استاتیکی M-1 می گردد. محلول سود به همراه کاتالیست هموژن IVKAZ از مخزن T-2 توسط پمپ P-2 ابتدا با هوا مخلوط شده و سپس وارد میکسر M-1 می گردد.
در اینجا نفت خام با محلول کاستیک حاوی کاتالیست و هوا مخلوط می گردد و سپس وارد ستون استخراج و احیاء R-1 می شود.
در این ستون، سولفید هیدروژن و مرکاپتانها از نفت خام جدا می شوند و احیاء کاستیک نیز همزمان صورت گرفته و مرکاپتید سدیم و سولفور سدیم اکسید می گردند. ]18[
واکنش های این مرحله بصورت زیر است:
(1- 28)
(1- 29)
(1- 30)
(1- 31)
بعد از این مرحله مخلوط نفت خام شیرین و محلول کاستیک احیاء شده به همراه دی سولفاید از بالای ستون خارج شده و وارد مخزن T-1 می گردد. در این مخزن فاز آلی که شامل نفت خام و دی سولفاید می باشد از بالای آن خارج شده و محلول کاستیک احیاء شده از پائین مخزن وارد مخزن T-2 شده و سپس به میکسر M-1 پمپ می شود.
1- 5- 8-4) شرح فرآیند DMC-
این پروسس برای خوراک حاوی سولفید هیدروژن به غلظتppm 5 الیppm 100 و مرکاپتانهای C1-C2 به غلظت 20 الی ppm2000 استفاده می شود.

شکل(1- 14) فرآیند DMC-2
مطابق PFD آورده شده در شکل (1-14) خوراک ابتدا وارد میکسر استاتیکی M-1 می شود. محلول سود بهمراه کاتالیست هموژن از مخزن V-3 توسط پمپ P-2 بهمراه نفت خام وارد میکسر M-1 می گردد. در اینجا خوراک با محلول کاستیک حاوی کاتالیست مخلوط می گردد و سپس وارد جداکننده V-1 می شود. محصول شیرین بهمراه دی سولفاید از بالای سپراتور جدا شده و در مخزن ذخیره می گردد. واکنش های این مرحله بصورت زیر است:
(1-32)
(1-33)
محلول کاستیک احیاء شده از پائین جداکننده V-1 به پائین ستون R-1 ارسال می شود. هوا به پائین ستون R-1 تزریق شده و نتیجتاٌ مرکاپتید سدیم و سولفور سدیم اکسید می گردند. محلول کاستیک از بالای ستون R-1 وارد جداکننده V-2 شده که از بالای آن هوا خارج می شود و فاز دی سولفاید از محلول سود احیاء شده در این سپراتور جدا می شود. محلول سود توسط پمپ P-1 به میکسر M-1 ارسال می شود واکنش های انجام شده در این مرحله بصورت زیر است:]16[
(1-34)
(1-35)
فرآیند DMC-3

شکل(1- 15 ) فرایند DMC-3
این فرآیند برای خوراک حاوی سولفید هیدروژن به غلظت ppm5 الی ppm1000 و مرکاپتانهای C1-C4 به غلظت 50 الیppm 4000 استفاده می شود.
مطابق PDF آورده شده در شکل (1-15) خوراک ابتدا وارد میکسر استاتیکی M-1 می گردد. محلول سود نیز توسط پمپ P-1 وارد میکسر می شود. در اینجا خوراک با محلول کاستیک مخلوط می گردد و سپس وارد جداکننده V-1 می گردد.
در این مرحله مرکاپتانهای سبک C1-C3 و سولفید هیدروژن از خوراک جدا می گردد. واکنش های این مرحله بصورت زیر است:
(1-36)

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید