62.28 و bar 12.11. و جریان vv14، بخشی از خروجی از راکتور کاتالیستی اول میباشد که توسط انشعاب 1 وارد فلش دو فازی شده است که خصوصیات جریان vv14 در بالا ذکر شده است.
در جدول )3-9( تمامی ترکیبات جریان ورودی و خروجی از فلش دو فازی ارائه شده است.
جریان vv10dp: جریان ورودی به فلش دو فازی میباشد.
جریان vv10v: فاز بخار خروجی از فلش دو فازی میباشد
جریان 3: فاز مایع خروجی از فلش دو فازی میباشد.
جریان vv10dp: جریان ورودی به فلش دو فازی میباشد.
جریان vv10v: فاز بخار خروجی از فلش دو فازی میباشد
جریان 3: فاز مایع خروجی از فلش دو فازی میباشد.
جدول) 3-9:( جریان ورودی و خروجی از فلش دو فازی (این تحقیق)
Flow 3
Flow vv10v
Flow vv10dp
Component
7/6

7/6
CO2
581/0
649/1
23/2
Propane
18/5

18/5
H2S
89/1668
01/0
9/1668
H2O
41/3

41/3
M-Mercaptan
083/0

083/0
E-Mercaptan
75/1067

75/1067
DEAmine

همانطور که در جدول) 3-9( ارائه شده است:
تمامی مرکاپتانهای ورودی به فلش دو فازی به صورت مایع از جریان 3 خارج شده است.
تمامی CO2 و H2S ورودی به فلش دو فازی به صورت مایع از جریان 3 خارج شده است.
تمامی محلول آمین و آب ورودی به فلش دو فازی به صورت فاز مایع از جریان 3 خارج شده است.
(3-7)نتایج کلی از فرآیند DMD:
تقریبا تمامی هیدروکربنهای سبک ورودی به فرآیند DMD، به صورت فاز مایع از فلش سه فازی خارج شده است.
تقریبا تمامی H2S و CO2 ورودی به فرآیند DMD، به صورت فاز مایع از فلش دو فازی خارج شده است و مقدار دبی جرمی خروجی H2S و CO2 از فلش سه فازی صفر شده است.
نسبت M-Mercaptan خروجی از فلش دو فازی به فلش سه فازی برابراست با 05/0و نسبت E-Mercaptan خروجی از فلش دو فازی به فلش سه فازی برابراست با 03/0
خروجی H2S، CO2 و آمین از فلش دو فازی.
خروجی هیدروکربنها و مرکاپتانها از فلش سه فازی.
حذف COS از فرآیند DMD، پس از خروجی راکتور کاتالیستی اول.
در جدول( 3-10 )مقدار کاهش دبی جرمی مرکاپتانها، CO2، H2S خروجی نسبت به ورودی فرآیند DMD ارائه شده است.
جدول( 3-10): مقدار کاهش دبی جرمی مرکاپتانها، CO2 و H2S خروجی نسبت به ورودی فرآیند (این تحقیق)
Output of 2-phase
Separator (%)
Output of 3-phase
Separator (%)
Component
41/96
2/36
M-Mercaptan
62/97
88/23
E-Mercaptan
89
100
H2S
94/88
100
CO2

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق درباره ورزشکاران، کنترل حرکت، دانش آموزان

فصل چهارم:
بحث و نتیجه گیری

(4-1):اثر دبی خوراک ورودی برروی عملکرد فرآیند DMD
اثر دبی خوراک ورودی بر روی مقدار دبی CO2، H2S، COS، M-Mercaptan و E-Mercaptan در شکلهای (4-1)،( 4-2)،( 4-3)، (4-4 )و (4-5)، بهترتیب اثر دبی جرمی ورودی را بر میزان دبی جرمی ورودی CO2، H2S، COS، M-Mercaptan و E-Mercaptan بر راکتور کاتالیستی بررسی کرده است، همانطور که ارائه شده است با افزایش دبی جرمی ورودی مقدار تمامی ترکیبات افزایش یافته است.

نمودار( 4-1 ):اثر دبی ورودی خوراک بر میزان CO2 ورودی به راکتور کاتالیستی اول (این تحقیق)

نمودار (4-2): اثر دبی ورودی خوراک بر میزان H2S ورودی به راکتور کاتالیستی اول (این تحقیق)

نمودار) 4-3 :(اثر دبی ورودی خوراک بر میزان COS ورودی به راکتور کاتالیستی اول (این تحقیق)

نمودار (4-4( :اثر دبی ورودی خوراک بر میزان M-Mercaptan ورودی به راکتور کاتالیستی اول (این تحقیق)

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید