کلسیم 2% و Hi-maize 2% طی 92 روز مدت نگهداری
Day
Ph
1
4.5
7
4.49
14
4.47
21
4.465
28
4.46
35
4.45
42
4.44
49
4.43
56
4.43
63
4.42
70
4.415
77
4.41
84
4.405
91
4.4

4-3-1-3: باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس انکپسوله شده با آلژینات کلسیم 4% (تغییراتpH):

نمودار 4-15) روند تغییرات pH سس مایونز حاوی اسیدوفیلوس انکپسوله شده با آلژینات کلسیم4% درنمونه سس مایونز در طی 91رروز نگهداری:

جدول 4-15) میزان pH سس مایونز حاوی اسیدوفیلوس انکپسوله با آلژینات کلسیم 4% در نمونه سس مایونز در طی 91 روز نگهداری:
day
Ph
1
4.722
7
4.716
14
4.711
21
4.7
28
4.7
35
4.694
42
4.678
49
4.666
56
4.644
63
4.602
70
4.594
77
4.556
84
4.498
91
4.478

4-3-2:تغییرات pH در نمونه های حاوی لاکتوباسیلوس کازئی:
4-3-2-1:لاکتوباسیلوس کازئی آزاد:

نمودار 4-16) روند تغییرات pH سس مایونز حاوی کازئی آزاد درنمونه سس مایونز در طی 91رروز نگهداری:

جدول 4-16) میزان pH سس مایونز حاوی کازئی آزاد در نمونه سس مایونز در طی 91 روز نگهداری:

Day
Ph
1
4.613
7
4.6
14
4.586
21
4.545
28
4.5215
35
4.5097
42
4.4766
49
4.4661
56
4.423
63
4.4035
70
4.376
77
4.3321
84
4.291
91
4.2551

4-3-2-2:لاکتوباسیلوس کازئی انکپسوله شده با آلژینات کلسیم 2% ونشاسته مقاوم2%(تغییراتpH):

نمودار 4-17) روند تغییرات pH نمونه سس مایونز حاوی کازئی انکپسوله شده با آلژینات کلسیم 2% و Hi-maize 2% در طی 91 روز نگهداری:

جدول 4-17) میزانpH سس مایونز حاوی کازئی انکپسوله شده با آلژینات کلسیم 2% و Hi-maize 2% طی 92 روز مدت نگهداری
Day
Ph
1
4.5
7
4.5
14
4.48
21
4.476
28
4.46
35
4.456
42
4.447
49
4.438
56
4.4292
63
4.42
70
4.419
77
4.416
84
4.412
91
4.4

4-3-2-3: باکتری لاکتوباسیلوس کازئی انکپسوله شده با آلژینات کلسیم 4%(تغییراتpH):

نمودار 4-18) روند تغییرات pH سس مایونز حاوی کازئی انکپسوله شده با آلژینات کلسیم4% درنمونه سس مایونز در طی 91رروز نگهداری:

جدول 4-18) میزان pH سس مایونز حاوی کازئی انکپسوله با آلژینات کلسیم 4% در نمونه سس مایونز در طی 91 روز نگهداری:
Day
Ph
1
4.5
7
4.5
14
4.48
21
4.476
28
4.46
35
4.457
42
4.45
49
4.4
56
4.39
63
4.369
70
4.348
77
4.34
84
4.336
91
4.33

4-4: نموداراستاندارد دانسیته نوری(OD) جهت اندازه گیری تعداد اولیه ی باکتری مایه ی تلقیح برای هر دو باکتری کازئی و اسیدوفیلوس:
جهت اندازه گیری تعداد باکتری موجود در محیط کشت مایع نمودار دانسیته ی نوری برای هر باکتری رسم گردید تا پس از آن بتوان هنگام کشت باکتری در محیط براث ،به راحتی قبل از جداسازی و مراحل بعدی تلقیح تعداد باکتری تلقیح شده در نمونه ی مایونز پروبیوتیک را تخمین زد.

نمودار 4-19) استاندارد دانسیته ی نوری باکتری لاکتو باسیلوس اسیدوفیلوس

نمودار 4-20) استاندارد دانسیته ی نوری باکتری لاکتو باسیلوس کازئی

4-5:نتایج رئومتری نمونه های سس مایونز پروبیوتیک قبل و بعد از مدت نگهداری:
4-5-1:نتایج رئومتری در زمان تلقیح باکتری (صفر):
4-5-1-1:نمونه شاهد:

نمودار 4-21) تغییرات ویسکوزیته اندازه گیری شده با دستگاه رئومتر بروکفیلد در نمونه شاهد

نمودار 4-22) تغییرات ویسکوزیته مطابق شده با نمودار هرشل بالکلی توسط دستگاه رئومتر بروکفیلد

4-5-1-2:نمودار رئومتری تیمار های حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس آزاد:

نمودار 4-23) تغییرات ویسکوزیته اندازه گیری شده با دستگاه رئومتر بروکفیلد در نمونه حاوی اسیدوفیلوس آزاد

نمودار 4-24) تغییرات ویسکوزیته مطابق شده با نمودار هرشل بالکلی توسط دستگاه رئومتر بروکفیلددر نمونه حاوی اسیدوفیلوس آزاد

4-5-1-3:نمودار رئومتری نمونه های حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس انکپسوله شده در آلژینات کلسیم و نشاسته مقاوم:

نمودار 4-25) تغییرات ویسکوزیته اندازه گیری شده با دستگاه رئومتر بروکفیلد در نمونه حاوی اسیدوفیلوس انکپسوله با آلژینات و نشاسته

نمودار 4-26) تغییرات ویسکوزیته مطابق شده با نمودار هرشل بالکلی توسط دستگاه رئومتر بروکفیلد در نمونه حاوی اسیدوفیلوس انکپسوله با نشاسته وآلژینات

4-5-1-4:نمودار رئومتری تیمارهای حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس انکپسوله شده با آلژینات کلسیم 4% :

نمودار 4-27) تغییرات ویسکوزیته اندازه گیری شده با دستگاه رئومتر بروکفیلد در نمونه حاوی اسیدوفیلوس انکپسوله با آلژینات کلسیم4%

نمودار 4-28) تغییرات ویسکوزیته مطابق شده با نمودار هرشل بالکلی توسط دستگاه رئومتر بروکفیلد در نمونه حاوی اسیدوفیلوس انکپسوله با آلژینات4%

4-5-1-5:نمودار رئومتری تیمارهای حاوی لاکتوباسیلوس کازئی آزاد:

نمودار 4-29) تغییرات ویسکوزیته اندازه گیری شده با دستگاه رئومتر بروکفیلد در نمونه حاوی کازئی آزاد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه ارشد با موضوع باکتری، میکروبی، بررسی

نمودار 4-30) تغییرات ویسکوزیته مطابق شده با نمودار هرشل بالکلی توسط دستگاه رئومتر بروکفیلد در نمونه حاوی کازئی آزاد

4-5-1-6:نمودار رئومتری تیمار های حاوی لاکتوباسیلوس کازئی انکپسوله شده با آلژینات کلسیم و نشاسته مقاوم:

نمودار 4-31) تغییرات ویسکوزیته اندازه گیری شده با دستگاه رئومتر بروکفیلد در نمونه حاوی کازئی انکپسوله شده با آلژینات و نشاسته

نمودار 4-32) تغییرات ویسکوزیته مطابق شده با نمودار هرشل بالکلی توسط دستگاه رئومتر بروکفیلد در نمونه حاوی کازئی انکپسوله با آلژینات ونشاسته

4-5-1-7:نمودار رئومتری تیمار های حاوی لاکتوباسیلوس کازئی انکپسوله با آلژینات کلسیم 4% :

نمودار 4-33) تغییرات ویسکوزیته اندازه گیری شده با دستگاه رئومتر بروکفیلد در نمونه حاوی کازئی انکپسوله شده با آلژینات 4%

نمودار 4-34) تغییرات ویسکوزیته مطابق شده با نمودار هرشل بالکلی توسط دستگاه رئومتر بروکفیلد در نمونه حاوی کازئی انکپسوله با آلژینات4%

4-5-2:نتایج رئومتری تیمارها پس از 91 روز مدت نگهداری در دمای یخچال:
4-5-2-1:نمودار رئومتری تیمارهای حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس آزاد:

نمودار 4-35) تغییرات ویسکوزیته اندازه گیری شده با دستگاه رئومتر بروکفیلد در نمونه حاوی اسیدوفیلوس آزاد

نمودار 4-36) تغییرات ویسکوزیته مطابق شده با نمودار هرشل بالکلی توسط دستگاه رئومتر بروکفیلد در نمونه حاوی اسیدوفیلوس آزاد

4-5-2-2: نمودار رئومتری تیمارهای حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس انکپسوله با آلژینات کلسیم و نشاسته مقاوم:

نمودار 4-37) تغییرات ویسکوزیته اندازه گیری شده با دستگاه رئومتر بروکفیلد در نمونه حاوی اسیدوفیلوس انکپسوله با آلژینات و نشاسته

نمودار 4-38) تغییرات ویسکوزیته مطابق شده با نمودار هرشل بالکلی توسط دستگاه رئومتر بروکفیلد در نمونه حاوی اسیدوفیلوس انکپسوله با آلژینات و نشاسته

4-5-2-3: نمودار رئومتری تیمارهای حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس انکپسوله با آلژینات کلسیم 4% :

نمودار 4-39) تغییرات ویسکوزیته اندازه گیری شده با دستگاه رئومتر بروکفیلد در نمونه حاوی اسیدوفیلوس انکپسوله با آلژینات 4%

نمودار 4-40) تغییرات ویسکوزیته مطابق شده با نمودار هرشل بالکلی توسط دستگاه رئومتر بروکفیلد در نمونه حاوی اسیدوفیلوس انکپسوله با آلژینات4%

4-5-2-4: نمودار رئومتری تیمارهای حاوی لاکتوباسیلوس کازئی آزاد:

نمودار 4-41) تغییرات ویسکوزیته اندازه گیری شده با دستگاه رئومتر بروکفیلد در نمونه حاوی کازئی آزاد

نمودار 4-42) تغییرات ویسکوزیته مطابق شده با نمودار هرشل بالکلی توسط دستگاه رئومتر بروکفیلد در نمونه حاوی کازئی آزاد

4-5-2-5: نمودار رئومتری تیمار های حاوی لاکتوباسیلوس کازئی انکپسوله شده با آلژینات کلسیم و نشاسته مقاوم:

نمودار 4-43) تغییرات ویسکوزیته اندازه گیری شده با دستگاه رئومتر بروکفیلد در نمونه حاوی کازئی انکپسوله شده با آلژینات و نشاسته

نمودار 4-44) تغییرات ویسکوزیته مطابق شده با نمودار هرشل بالکلی توسط دستگاه رئومتر بروکفیلد در نمونه حاوی کازئی انکپسوله با آلژینات ونشاسته

4-5-2-6: نمودار رئومتری تیمار های حاوی لاکتوباسیلوس کازئی انکپسوله با آلژینات کلسیم 4% :

نمودار 4-45) تغییرات ویسکوزیته اندازه گیری شده با دستگاه رئومتر بروکفیلد در نمونه حاوی کازئی انکپسوله شده با آلژینات 4%

نمودار 4-46) تغییرات ویسکوزیته مطابق شده با نمودار هرشل بالکلی توسط دستگاه رئومتر بروکفیلد در نمونه حاوی کازئی انکپسوله با آلژینات4%

فصل پنجم
” بحث و نتیجه‌گیری “

5-1:مقایسه‌ی آماری تیمارهای حاوی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
5-1-1:مقایسه ی مقدار زنده مانی باکتری های لاکتو باسیلوس اسیدوفیلوس موجود در نمونه های سس مایونز با یکدیگر:
با انجام آنالیز های آماری که برروی داده های حاصله از اندازه گیری تعداد باکتری زنده مانده در تیمار های موجود در این تحقیق در طی مدت زمان نگهداری 91 روزه در دمای حدود 4 درجه سانتی گراد انجام گرفت ،نتایج ذیل حاصل گردیدند:

نمودار 5-1) مقایسه ی آماری اختلاف معنی دار میانگین تعداد باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در مدت نگهداری

همانطور که مشاهده می گردد دو نوع تیمار انکپسوله شده ی باکتری اسیدوفیلوس بایکدیگر اختلاف معنی داری نداشته ،در حالی که هر دو آنها با تیمار باکتری اسیدوفیلوس آزاد اختلاف معنی داری داشته اند.این مطلب نشاندهنده اثر بالای انکپسولاسیون باکتری در زنده ماندن بیشتر آن و کاهش کمتر تعداد باکتری در طی مدت نگهداری می باشد. همچنین نشان داده شده که نوع تیمار انکپسول موجب اختلاف معنی داری در سطح 5% نمی گردد.

جدول 5-1) تعداد اولیه و نهایی باکتری اسیدوفیلوس در تیمارهای 3گانه طی مدت نگهداری

Counts of bacteri
Type of Acidophilus treatments:
Minimum
Maximum
Uncapsulate
6.0390
8.6980
Encapsulate(Hi&AL)
8.4513
9.6010
Encapsulate(Al4%)
7.9400
9.4200
Total
6.0390
9.6010

در نمونه های سس مایونز حاوی باکتری اسیدوفیلوس انکپسوله نشده(آزاد) تعداد باکتری زنده و

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید