نمونه های سس مایونز بهمراه تمامی تکرار های سه گانه با استفاده از دستگاه pH متر مدل در طی فاصله ی زمانی یک هفته اندازه گیری وثبت گردید.
اسیدیته ی قابل تیتر نمونه های سس مایونز بهمراه تمامی تکرار های سه گانه بر طبق استاندارد ملی ایران بشماره ی5222 و با کمک فرمولاسیون زیر در فاصله های زمانی یک هفته برحسب میلی مول در 100 گرم نمونه محاسبه و ثبت گردید.

فرمول 2:اندازه گیری اسیدیته

در این فرمول V میزان سود مصرفی در تیتراسیون نمونه، M نشانگر وزن نمونه ی مصرف شده در تیتراسیون و W نمایانگر درصد اسیدیته بدست آمده می باشند.
تمامی آنالیزهای فوق در سه تکرار انجام گرفتند.

3-6-آنالیز های آماری:
تمامی داده های بدست آمده در نرم افزار آماری SPSS نسخه ی 18، آنالیز گردیدند. میانگینها و خطای استاندارد از تیمارهای با سه تکرار بدست آمده اند.تمامی داده ها جهت مشخص شدن اختلاف آماری بروش دانکن آنالیز و مقایسه آماری گردیدند.

فصل چهارم
” تجزیه و تحلیل داده‌ها(نتایج) “

4-1-تغییرات تعداد باکتری های پروبیوتیک در طی زمان نگهداری
4-1-1:تغییرات تعداد باکتری های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
4-1-1-1:باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس آزاد(زنده مانی)

نمودار 4-1) روند تغییرات تعداد باکتری آزاد اسیدوفیلوس در نمونه سس مایونز

جدول 4-1) تعداد باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس زنده موجود در سس در طی 91 روز نگهداری
day
Log cfu/ml
1
8.698
7
8.6
14
8.505
21
8.468
28
8.451
35
8.301
42
8
49
7.9
56
7.568
63
7.185
70
6.948
77
6.711
84
6.474
91
6.039

4-1-1-2:باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس انکپسوله شده با آلژینات 2% ونشاسته مقاوم2%(زنده مانی):

نمودار 4-2) روند تغییرات تعداد باکتری انکپسوله اسیدوفیلوس توسط 2%آلژینات کلسیم و 2% Hi-maizeدر نمونه سس مایونز

جدول 4-2) تعداد باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس زنده انکپسوله با 2%آلژینات کلسیم و 2%Hi-maize موجود در سس در طی 91 روز نگهداری:
day
Log cfu/ml
1
9.601
7
9.301
14
9.102
21
8.903
28
8.853
35
8.822
42
8.778
49
8.7
56
8.66
63
8.602
70
8.543
77
8.4862
84
8.477
91
8.451

4-1-1-3: باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس انکپسوله شده با آلژینات کلسیم 4%(زنده مانی):

نمودار 4-3) روند تغییرات تعداد باکتری انکپسوله اسیدوفیلوس توسط آلژینات کلسیم 4% در نمونه سس مایونز

جدول 4-3) تعداد باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس زنده انکپسوله با آلژینات کلسیم 4% موجود در سس در طی 91 روز نگهداری:
day
Log cfu/ml
1
9.42
7
9.397
14
9.389
21
9.318
28
9.24
35
9.113
42
8.845
49
8.654
56
8.397
63
8.38
70
8.25
77
8.11
84
8
91
7.94

4-1-2:تغییرات تعداد باکتری های لاکتوباسیلوس کازئی:
4-1-2-1:باکتری لاکتوباسیلوس کازئی آزاد(زنده مانی):

نمودار 4-4) روند تغییرات تعداد باکتری آزاد لاکتوباسیلوس کازئی در نمونه سس مایونز

جدول 4-4) تعداد باکتری لاکتوباسیلوس کازئی زنده آزاد ،موجود در سس در طی 91 روز نگهداری:
day
Log cfu/ml
1
8.748
7
8
14
7.778
21
7.568
28
7.477
35
7.486
42
7.409
49
7.358
56
7.278
63
7.146
70
7.095
77
6.845
84
6.544
91
6.23

4-1-2-2:باکتری لاکتوباسیلوس کازئی انکپسوله شده با آلژینات کلسیم 2% ونشاسته مقاوم2%(زنده مانی):

نمودار 4-5) روند تغییرات تعداد باکتری لاکتوباسیلوس کازئی انکپسوله شده با آلژینات کلسیم 2% و Hi-maize 2% در نمونه سس مایونز

جدول 4-5) تعداد باکتری لاکتوباسیلوس کازئی زنده انکپسوله شده با آلژینات کلسیم 2% و Hi-maize 2% ،موجود در سس در طی 91 روز نگهداری:
day
Log cfu/ml
1
8.301
7
8.278
14
8.146
21
8.1
28
8.079
35
7.994
42
7.929
49
7.845
56
7.69
63
7.582
70
7.462
77
7.304
84
7.227
91
7.204

4-1-2-3: باکتری لاکتوباسیلوس کازئی انکپسوله شده با آلژینات کلسیم 4%(زنده مانی):

نمودار 4-6) روند تغییرات تعداد باکتری انکپسوله کازئی توسط آلژینات کلسیم 4% در نمونه سس مایونز

جدول 4-6) تعداد باکتری لاکتوباسیلوس کازئی زنده انکپسوله با آلژینات کلسیم 4% موجود در سس در طی 91 روز نگهداری
Day
Log cfu/ml
1
8.477
7
8.384
14
8.291
21
8.198
28
8.105
35
8
42
7.919
49
7.786
56
7.733
63
7.6
70
7.337
77
7.284
84
7.2
91
7

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع تحقیق درمورد نفوذپذیری، مواد غذایی، دی اکسید کربن

4-2:تغییرات میزان اسیدیته ی نمونه های سس مایونز پروبیوتیک :
4-2-1:تغییرات اسیدیته در نمونه های حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس:
4-2-1-1:لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس آزاد(اسیدیته):

نمودار 4-7) روند تغییرات اسیدیته ی نمونه سس مایونز حاوی اسیدوفیلوس آزاد

جدول 4-7) میزان اسیدیته سس مایونز حاوی اسیدوفیلوس آزاد طی 92 روز مدت نگهداری
Day
Acidity
1
0.65
7
0.65
14
0.655
21
0.66
28
0.662
35
0.68
42
0.705
49
0.71
56
0.722
63
0.76
70
0.8
77
0.829
84
0.842
91
0.9

4-2-1-2:لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس انکپسوله شده با آلژینات کلسیم 2% ونشاسته مقاوم2%(اسیدیته)

نمودار 4-8) روند تغییرات اسیدیته ی نمونه سس مایونز حاوی اسیدوفیلوس انکپسوله شده با آلژینات کلسیم 2% و Hi-maize 2% در طی 91 روز نگهداری:

جدول 4-8) میزان اسیدیته سس مایونز حاوی اسیدوفیلوس انکپسوله شده با آلژینات کلسیم 2% و Hi-maize 2% طی 92 روز مدت نگهداری

day
Acidity
1
0.288
7
0.3
14
0.312
21
0.324
28
0.336
35
0.348
42
0.36
49
0.372
56
0.384
63
0.4
70
0.418
77
0.426
84
0.43
91
0.43

4-2-1-3: باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس انکپسوله شده با آلژینات کلسیم 4%(اسیدیته):

نمودار 4-9) روند تغییرات اسیدیته ی سس مایونز حاوی اسیدوفیلوس انکپسوله شده با آلژینات کلسیم4% درنمونه سس مایونز در طی 91رروز نگهداری:

جدول 4-9) میزان اسیدیته سس مایونز حاوی اسیدوفیلوس انکپسوله با آلژینات کلسیم 4% در نمونه سس مایونز در طی 91 روز نگهداری:

Day
Acidity
1
0.62
7
0.648
14
0.663
21
0.678
28
0.69
35
0.71
42
0.73
49
0.74
56
0.75
63
0.7722
70
0.7883
77
0.8043
84
0.8203
91
0.8364

4-2-2:تغییرات اسیدیته در نمونه های حاوی لاکتوباسیلوس کازئی:
4-2-2-1:لاکتوباسیلوس کازئی آزاد:

نمودار 4-10) روند تغییرات اسیدیته ی سس مایونز حاوی کازئی آزاد درنمونه سس مایونز در طی 91رروز نگهداری:

جدول 4-10)‌میزان اسیدیته سس مایونز حاوی کازئی آزاد در نمونه سس مایونز
Day
Acidity
1
0.54
7
0.548
14
0.559
21
0.57
28
0.585
35
0.596
42
0.603
49
0.614
56
0.625
63
0.633
70
0.653
77
0.666
84
0.672
91
0.68

4-2-2-2:لاکتوباسیلوس کازئی انکپسوله شده با آلژینات کلسیم 2% ونشاسته مقاوم2%(تغییرات اسیدیته):

نمودار 4-11) روند تغییرات اسیدیته ی نمونه سس مایونز حاوی کازئی انکپسوله شده با آلژینات کلسیم 2% و Hi-maize 2% در طی 91 روز نگهداری:

جدول 4-11) میزان اسیدیته سس مایونز حاوی کازئی انکپسوله شده با آلژینات کلسیم 2% و Hi-maize 2% طی 92 روز مدت نگهداری

Day
Acidity
1
0.315
7
0.327
14
0.336
21
0.345
28
0.35
35
0.364
42
0.37
49
0.38
56
0.394
63
0.4
70
0.4
77
0.41
84
0.42
91
0.43

4-2-2-3: باکتری لاکتوباسیلوس کازئی انکپسوله شده با آلژینات کلسیم 4%(تغییرات اسیدیته):

نمودار 4-12) روند تغییرات اسیدیته ی سس مایونز حاوی کازئی انکپسوله شده با آلژینات کلسیم4% درنمونه سس مایونز در طی 91رروز نگهداری:

جدول 4-12) میزان اسیدیته سس مایونز حاوی کازئی انکپسوله با آلژینات کلسیم 4% در نمونه سس مایونز در طی 91 روز نگهداری:
day
Acidity
1
0.36
7
0.369
14
0.378
21
0.387
28
0.396
35
0.405
42
0.414
49
0.423
56
0.436
63
0.44
70
0.448
77
0.459
84
0.4667
91
0.47

4-3:تغییرات میزان pHنمونه های سس مایونز پروبیوتیک :
4-3-1:تغییرات pH در نمونه های حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس:
4-3-1-1:لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس آزاد:

نمودار 4-13) روند تغییرات pH سس مایونز حاوی اسیدوفیلوس آزاد درنمونه سس مایونز در طی 91رروز نگهداری:

جدول 4-13) میزان pH سس مایونز حاوی اسیدوفیلوس آزاد در نمونه سس مایونز در طی 91 روز نگهداری:
Day
Ph
1
4.4
7
4.38
14
4.36
21
4.336
28
4.3
35
4.28
42
4.266
49
4.24
56
4.23
63
4.2
70
4.16
77
4.13
84
4.11
91
4.1

4-3-1-2: لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس انکپسوله شده با آلژینات کلسیم 2% ونشاسته مقاوم2%(تغییراتpH):

نمودار 4-14) روند تغییرات pH نمونه سس مایونز حاوی اسیدوفیلوس انکپسوله شده با آلژینات کلسیم 2% و Hi-maize 2% در طی 91 روز نگهداری:

جدول 4-14) میزانpH سس مایونز حاوی اسیدوفیلوس انکپسوله شده با آلژینات

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید