4) چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی:مریم داوران

باسمه تعالی

صورتجلسه دفاع
با تأییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد خانم / مریم داوران
در رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی
تحت عنوان : تاثیر یک دوره برنامه تمرین ترکیبی بر قدرت ، سرعت ، توان و چابکی پسران کاراته کا
با حضور استاد راهنما، استاد (استادان) مشاور و هیأت داوران در دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رشت در تاریخ 28/6/1392 تشکیل گردید. در این جلسه، پایاننامه با موفقیت مورد دفاع قرار گرفت.
نامبرده نمره 30/19 به حروف نوزده و سی صدم با امتیاز عالی دریافت نمود.
استاد راهنما: دکتر علیرضا علمیه
استاد مشاور: دکتر حمید اراضی

هیأت داوران:
1. دکتر فرهاد رحمانی نیا

مدیر گروه یا رئیس تحصیلات تکمیلی واحد: خانم فهیمه ادیب صابر

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رشت

پروردگارا:
نه میتوانم موهایشان را که در راه عزت من سفید شد، سیاه کنم
و نه برای دستهای پینه بسته شان که ثمره تلاش برای افتخار من است، مرهمی دارم .
پس توفیقم ده که هر لحظه شکر گزارشان باشم و ثانیه های عمرم را در عصای دست بودنشان بگذرانم.
شکر و سپاس خدا را که بزرگترین امید و یاور در لحظه لحظه زندگیست…

با تقدیر و تشکر شایسته از استادان فرهیخته و فرزانه جناب آقای دکتر علمیه و دکتر اراضی که با نکته های
دلاویز و گفته های بلند ، صحیفه های سخن را علم پرور نمودند و همواره راهنما و راه گشای من در اتمام پایان نامه بوده اند.

تقدیم به پدر و مادر مهربانم

آن دو فرشته ای که از خواسته هایشان گذشتند، سختی ها را به جان خریدند و خود را سپر بلای مشکلات و ناملایمات کردند تا من به جایگاهی که اکنون در آن ایستاده ام، برسم

ای پدر از تو هر چه می گویم باز هم کم می آورم
خورشیدی شدی و از روشنایی ات جان گرفتم و در ناامیدی ها نازم را
کشیدی و لبریزم کردی از شوق
اکنون حاصل دستان خسته ات رمز موفقیتم شد
به خودم تبریک می گویم که تو را دارم و دنیا با همه بزرگیش مثل تو را
ندارد …..

و تو ای مادر، ای شوق زیبایی نفس کشیدن
ای روح مهربان هستی ام
تو رنگ شادی هایم شدی و لحظه ها را با تمام وجود از من دور کردی و
عمری خستگی ها را به جان خریدی تا اکنون توانستی طعم خوش
پیروزی را به من بچشانی.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده .. .1
فصل اول .2
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مسئله 4
1- 3 اهمیت و ضرورت پژوهش 7
1-4 اهداف پژوهش 8
1-5 فرضیات پژوهش 8
1-6 متغیرهای پژوهش 9
1-7 روش پژوهش 9
1-8 نمونه آماری 9
1-9 محدودیت های پژوهش 10
1- 10 تعریف واژه ها 10
فصل دوم 12
2-1 مقدمه 13
2-2 تاریخچه پلایومتریک 13
2-3 تعریف پلایومتریک 15
2-4 مبانی نوروفیزیولوژیکی تمرینات پلایومتریک 16
2-4-1 بازتاب کششی 16
2-4-2 واکنش حسی – عمقی 17
2-4-3 دوک عضلانی 18
2-4-4 اندام وتری گلژی 18
2-4-5 چرخه کشش-کوتاه شدن 18
2-5 اصول کلی تمرینات پلایومتریک 19
2-6 رهنمود های اجرایی تمرینات پلایومتریک 19
2-7 ویژگی های مکانیکی حرکات پلایومتریک 21
2-8 مزایای تمرین پلایومتریک 21
2-9 معایب تمرین پلایومتریک 22
2-10 سازگاری بدن نسبت به تمرینات پلایومتریک 23
2-11 ملاحظات حاکم بر تمرینات پلایومتریک 23
2-12 تاریخچه تمرینات سرعتی 24
2-13 تعریف تمرینات سرعتی 24
2-14 مبانی نوروفیزیولوژیکی تمرینات سرعتی 25
2-15ملاحظات حاکم بر تمرینات سرعتی 25
2-16 قدرت عضلانی و اهمیت آن 25
2-16-1 چگونگی افزایش قدرت وحفظ آن 26
2-16-2 انواع قدرت 27
2-17 عوامل موثر بر قدرت 28
2-18 انواع انقباض های عضلانی 30
2-19 سرعت و اهمیت آن 31
2-20 ویژگی های سرعت 32
2-21 عوامل موثر بر سرعت 32
2-22 توان و اهمیت آن 33
2-23 عوامل موثر بر توان 33
2-24 چابکی و اهمیت آن 35
2- 25 ویژگی های چابکی 35
2-26 تقسیم بندی چابکی 36
2-27 عوامل موثر بر چابکی 36
2-28 مروری بر پژوهش های پیشین 37
1-2-28 پژوهش های داخلی 37
2-2-28 پژوهش های خارجی 40
2-29 جمع بندی پژوهش 46
فصل سوم 47
3-1 مقدمه 48
3-2 جامعه آماری 48
3-3 نمونه آماری و روش نمونه گیری 48
3-4 روش اندازه گیری و ویژگی های بدنی و آزمون های عملی 49
3-4-1 وسایل و لوازم مورد استفاده در پژوهش 49
3-4-2 اندازه گیری قد و وزن 50
3-4-3 اندازه گیری قدرت 50
3-4-4 اندازه گیری سرعت 51
3-4-5 اندازه گیری توان 51
3-4-6 اندازه گیری چابکی 52
3-5 پروتکل تمرینات ترکیبی 53
3-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 65
فصل چهارم 66
4-1 مقدمه 67
4-2 بررسی نرمال بودن متغیرها 67
4-3 آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی 68
4-4 آزمون فرضیه های پژوهش 69
4-4-1 فرضیه اول 69
4-4-2 فرضیه دوم 71
4-4-3 فرضیه سوم 72
4-4-4 فرضیه چهارم 74
فصل پنجم 76
5-1 مقدمه 77
5-2 خلاصه پژوهش 77
5-3 بحث وبررسی 78
5-3-1 تاثیر یک دوره تمرین ترکیبی بر قدرت 78
5-3-2 تاثیر یک دوره تمرین ترکیبی بر سرعت 80
5-3-3 تاثیر یک دوره تمرین ترکیبی بر توان 81
5-3-4 تاثیر یک دوره تمرین ترکیبی بر چابکی 85
5-4 جمع بندی 86
5-5 پیشنهادات 87
5-5-1 پیشنهادات کاربردی 87
5-5-2 پیشنهادات کاربردی 87
منابع 88
پیوست 97
چکیده انگلیسی 98

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق درباره ورزشکاران، دانشگاه تهران، استان کردستان

فهرست جداول
عنوان صفحه
2-1 خلاصه پژوهش های داخلی 43
2-2 خلاصه پژوهش های خارجی 44
3-2 پروتکل تمرینات ترکیبی (پلایومتریک-سرعتی) 54
4-1 نتایج آزمون کولموگراف -اسمیرنوف 68
4-2 آمار توصیفی متغیر های جمعیت شناختی 68
4-3 آمار توصیفی گروه تجربی و کنترل، پیش و پس آزمون در متغیر 69
4-4 آزمون t همبسته برای مقایسه قدرت در پیش و پس آزمون 69
4-5 آزمون t مستقل برای مقایسه قدرت در دو گروه تجربی و شاهد 70
4-6 آزمون t همبسته برای مقایسه سرعت در پیش و پس آزمون 71
4-7 آزمون t مستقل برای مقایسه سرعت در دو گروه تجربی و شاهد 71
4-8 آزمون t همبسته برای مقایسه توان در پیش و پس آزمون 72
4-9 آزمون t مستقل برای مقایسه توان در دو گروه تجربی و شاهد 73
4-10 آزمون t همبسته برای مقایسه چابکی در پیش و پس آزمون 74
4-11 آزمون t مستقل برای مقایسه چابکی در دو گروه تجربی و شاهد 74

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
4-1 مقایسه قدرت پیش و پس آزمون گروه تجربی و شاهد 70
4-2 مقایسه سرعت پیش و پس آزمون گروه تجربی و شاهد 72
4-3 مقایسه توان پیش و پس آزمون گروه تجربی و شاهد 73
4-4 مقایسه چابکی پیش و پس آزمون گروه تجربی و شاهد 75

تاثیر یک دوره برنامه تمرین ترکیبی بر قدرت، سرعت، توان و چابکی پسران کاراته کا

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر 6 هفته تمرین ترکیبی (پلایومتریک – سرعتی) بر قدرت، سرعت، توان و چابکی پسران کاراته کا بود. بدین منظور، 36 نفر از پسران رشته کاراته (سن: 35/1 ± 16 سال ، وزن: 09/12 ± 61 کیلوگرم و قد: 01/8 ± 168 سانتیمتر) به عنوان آزمودنی در پژوهش حاضر انتخاب شدند. همه آزمودنیها به طور تصادفی به دو گروه تجربی و شاهد تقسیم شدند. گروه شاهد در این مدت فقط به تمرینات عادی کاراته پرداختند. اما گروه تجربی تمرینات عادی کاراته را همراه با تمرینات ترکیبی (شامل پرش ها، لی لی کردن ها و دویدن های سرعتی) به مدت 6 هفته و هر هفته 3 جلسه با زمان تعیین شده 30 تا 45 دقیقه انجام دادند. قدرت، سرعت، توان انفجاری و چابکی با استفاده از آزمون های پرس پا، دوی 45 متر سرعت، پرش سارجنت و تست ایلینوی، قبل و بعد از اتمام دوره تمرینی اندازه گیری شد.. از آزمون های t همبسته و مستقل در سطح معنی داری 05/0 جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که قدرت، توان و چابکی بازیکنان کاراته پس از 6 هفته تمرین ترکیبی افزایش معنی داری داشته است. همچنین تفاوت معنی داری بین دو گروه تجربی و شاهد مشاهده شد. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، ورزشکاران رشته کاراته می توانند به منظور افزایش قدرت، توان و چابکی از تمرینات ترکیبی (پلایومتریک – سرعتی) استفاده کنند.

کلید واژه ها : تمرینات ترکیبی، پلایومتریک- سرعتی، قدرت، توان، چابکی.

1-1. مقدمه
در جهان امروز کارشناسان ورزش به دنبال استفاده از یافته های علمی برای آماده ساختن هر چه بیشتر ورزشکاران حرفه ای در رقابت های ملی، جهانی و المپیک هستند از این رو به نظر می رسد. بهره برداری از بهترین روش های تمرینی مناسب از مهمترین اصولی است که رعایت آن از سوی مربیان مجرب وآگاه در ورزش قهرمانی و حرفه ای اجتناب ناپذیر است(41).
کاراته یک ورزش رزمی جهت بشاش کردن وارائه دهنده ی یک تصویر از تمرین ذهنی می باشد که نیاز به آمادگی جسمانی بالا دارد (45). آمادگی جسمانی نیز مجموعه ای از ویژیگی های ذاتی و اکتسابی است که توانایی فعالیت بدنی را تعیین می کند. تمرین و آمادگی نیز موجب توسعه همه جانبه استقامت، قدرت، سرعت، انعطاف پذیری و هماهنگی می شود (75). عموما برای گسترش اجزای خاص آمادگی جسمانی می توان فعالیت های ورزشی را به روشی منظم و سازمان یافته اجرا کرد که این جلسات ورزشی باید تحریک لازم را برای گسترش اجزای آمادگی جسمانی تامین کند و باید شرایطی را به وجود آورد که وقتی بدن در معرض آنها قرار می گیرد توسعه یابد(73). هر فرد باارتقائ سطح دانش و شناخت بدن خود به همراه تمرینات، چابکی، سرعت و روش های برگشت به حالت اولیه که کلید موفقیت است را بدست می آورد(11).
یکی از روش هایی که امروزه جایگاه مناسبی در بین ورزشکاران پیدا کرده است تمرین های پلایومتریک است. این تمرینات به منظور ترکیب سرعت و قدرت در اجرای حرکات ورزشی طراحی شده است و ماهیتا از توان بالقوه ی زیادی برخوردار است و در صورتی که به روش علمی استفاده شود ورزشکاران را قادر می سازد بتوانند حرکت و مهارت را با سرعت بیشتری انجام دهند (114). در تمرین های پلایومتریک سعی می شود قبل از مرحله انقباض برون گرا که موجب طویل شدن عضله می شود تواتر پیام های صادره از سوی دوک عضلانی برای اعمال کشش از طریق انقباض و در نتیجه ی انقباض، بازتاب عضله بیشتر شود (10). روش دیگری که در تمرینات اهمیت دارد و شدت تحریکها یا عامل هایی که مغز و بدن را برای توسعه هر چه بیشتر سرعتی شدن تحریک می کند تمرینات سرعتی است، شرط اول در تمرینات سرعتی استفاده و برخورداری از تکنیک خوب

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید