پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت فناوری اطلاعات
گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
عنوان
ارزیابی تجربه کاربری در طراحی وب سایت با استفاده از روش ANP مطالعه موردی: 5 نمونه وب سایت تجارت الکترونیک

استاد راهنما
دکتر علی مروتی شریف‌آبادی

نگارش
علی نوربلین

تابستان 1393

Islamic Azad University

E-Campus

SUBMITTED TO THE GRADUATE STUDIES FOR THE DEGREE OF MASTER
OF SCIENCE IN
INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT

Subject

Evaluation of User Experience in Website Design Using ANP Method;
Case Study: 5 E-Commerce Web Sites

Supervisor

Dr. Ali Morovati

By

Ali Nourblin

June 2014

مَن لَم یَشکُرِ المَخلوق، لَم یَشکُرِالخالِق

تشکر و قدردانی
خدای را سپاس که به من توفیق اتمام مقطع دیگری از تحصیل عطا فرمود.

از استاد بزرگوار جناب آقای “دکتر علی مروتی شریف آبادی” که اینجانب را مورد عنایت و راهنمایی‌های ارزنده خویش قرار دادند، نهایت تشکر و سپاسگزاری را دارم.

از اساتید گرامی
جناب آقای “دکتر عباس طلوعی اشلقی” و
جناب آقای “دکتر محمد علی افشار کاظمی”
که داوری این پایان نامه را به عهده گرفتند سپاسگزارم.
علی نوربلین
تابستان 1393

تقدیم به

خدایی که آفرید
جهان را، انسان را، عقل را، علم را، معرفت را، عشق را
و به کسانی که عشقشان را در وجودم دمید:
به پدر و مادرم؛ که تا بودند زحمات بیدریغ وعشقشان،
و امروز که نیستند یاد و خاطره شان، گرما بخش زندگیم است.
به همسرم؛ اسطوره زندگیم، پناه خستگیم و امید بودنم.
به فرزندانم آیلین و داریوش؛ که وجودشان، زیبایی و معنای زندگیم است.

امیدوارم قادر به درک زیباییهای وجودشان باشم.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول – کلیات تحقیق
1-1-مقدمه 3
1-2-بیان مسئله 3
1-3-اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق 4
1-4-اهداف تحقیق 5
1-5-روش تحقیق 5
1-6-قلمرو پژوهش 5
1-6-1- قلمرو مکانی 5
1-6-2- قلمرو زمانی تحقیق 6
1-6-3- قلمرو موضوعی 6
1-7- جامعه و نمونه آماری 6
1-8- سؤالات تحقیق 6
1-9- چارچوب اجرای تحقیق 7
1-10- شرح واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق 7
فصل دوم- مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه 14
2-2- تعامل انسان و رایانه 14
2-3- تجربه کاربری 15
2-3-1- ارتباط بین تجربه کاربری و کاربردپذیری 15
2-4- طراحی تعامل 16
2-4-1 فرایند طراحی تعامل 17
2-5- واسط کاربر 18
2-6- کاربردپذیری 18
2-7- مسائل مطرح در بحث تجربه کاربری 20
2-8- ارزیابی شاخص های تجربه کاربری 21
2-9- ارزیابی وب 23
2-10- مدل های تصمیم گیری چند معیاره MCDM 24
2-10-1- مدل های چند شاخصه 25
2-10-2- تحلیل فرایند شبکه 25
2-11- روش گروه اسمی 26
2-12- پیشینه تحقیق 27
2-13- مروری بر تجارت الکترونیک 36
2-14- شاخص های ارزیابی وب سایت 40
2-15- معرفی نماد اعتماد الکتونیکی 41
2-16- معرفی وب سایت الکسا 42
2-17- معرفی وب گاه‌های مورد مطالعه 44
2-17-1- فروش آنلاین محصولات دیجیتال دیجی کالا 44
2-17-2- فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی تهران کالا 46
2-17-3- مرکز تخصصی فروش کتاب فردا 47
2-17-4- فروشگاه موبایل و کامپیوتر آل دیجیتال 48
2-17-5- فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی ناربلا 50
فصل سوم- روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه 55
3-2- متغیر تحقیق 55
3-2-1- طراحی مناسب 55
3-2-2- درستی محتوا و نمایش اطلاعات کمکی 57
3-2-3- جستجوی آسان و نتایج مؤثر 58
3-2-4- پیش گیری و تصحیح خطا 59
3-2-5- کارآمدی استفاده 59
3-3- شیوه جمع آوری اطلاعات 59
3-4- شیوه‌ی اجرا 60
3-5- فرایند تحلیل شبکه ای 60
3-5-1- مراحل اجرای ANP 61
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق
4-1- مقدمه 64
4-2- مراحل اجرای ANP 64
4-2-1- ایجاد مدل و تدوین مسأله 64
4-2-2- مقایسات زوجی معیارهای اصلی با فرض عدم وجود وابستگی 67
4-2-3- انجام مقایسات زوجی برای وابستگی درونی و بازخوردی 68
4-2-4- محاسبه وزن های معیار های اصلی 72
4-2-5- مقایسه های زوجی زیر معیارها نسبت به یکدیگر 72
4-2-6- محاسبه وزن های متقابل زیر معیارها 74
4-2-7- مقایسه های زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیارها 76
4-2-8- محاسبه وزن های نهایی 84
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه 87
5-2- نتایج و یافته های پژوهش 87
5-3- پیشنهادها و راهکارها جهت بهبود وب‌گاه های مورد مطالعه 89
5-3-1- بررسی معیار طراحی 89
5-3-2- بررسی معیار درستی محتوا و نمایش اطلاعات کمکی 89
5-3-3- بررسی معیار جستجوی آسان و نتایج مؤثر 90
5-3-4- بررسی معیار پیشگیری و تصحیح خطا 90
5-3-5- بررسی معیار کارآمدی استفاده 90
5-4- پیشنهاد برای تحقیقات آینده 91
منابع
فهرست منابع فارسی 92
فهرست منابع غیر فارسی 94

چکیده انگلیسی 97

فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 4-1- معیارها و زیر معیارهای تجربه کاربری 65
جدول 4-2- معرفی گزینه ها 66
جدول 4-3- مقیاس اصلی ارقام قطعی 67
جدول 4-4- مقایسات زوجی معیارهای اصلی با فرض عدم وجود وابستگی 68
جدول 4-5- روابط درونی بین زیر معیارها 69
جدول 4-6- مقایسه زوجی بر حسب معیار درستی 70
جدول 4-7- مقایسه زوجی بر حسب معیار طراحی 70
جدول 4-8- مقایسه زوجی بر حسب معیار جستجو 70
جدول 4-9- مقایسه زوجی بر حسب معیار خطا 71
جدول 4-10- مقایسه زوجی بر حسب معیار کارآمدی 71
جدول 4-11- مقایسه های زوجی معیارهای اصلی با یکدیگر 71
جدول 4-12- مقایسه زوجی زیرمعیار طراحی نسبت به یکدیگر 72
جدول 4-13- مقایسه زوجی زیرمعیار درستی نسبت به یکدیگر 72
جدول 4-14- مقایسه زوجی زیرمعیار جستجو نسبت به یکدیگر 73
جدول 4-15- مقایسه زوجی زیرمعیار خطا نسبت به یکدیگر 73
جدول 4-16- مقایسه زوجی زیرمعیار کارآمدی نسبت به یکدیگر 73
جدول 4-17- مقایسه زوجی زیرمعیارها نسبت به یکدیگر 74
جدول 4-18- وزن های کلی زیر معیارها 75
جدول 4-19- مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیار D1 76
جدول 4-20- مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیار D2 76
جدول 4-21- مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیار D3 77
جدول 4-22- مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیار D4 77
جدول 4-23- مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیار C1 78
جدول 4-24- مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیار C2 78
جدول 4-25- مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیار C3 79
جدول 4-26- مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیار C4 79
جدول 4-27- مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیار C5 80
جدول 4-28- مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیار S1 80
جدول 4-29- مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیار S2 81
جدول 4-30- مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیار ER1 81
جدول 4-31- مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیار ER2 82
جدول 4-32- مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیار E1 82
جدول 4-33- مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیار E2 83
جدول 4-34- مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیار E3 83
جدول 4-35- مقادیر وزن زیرمعیارها نسبت به گزینه ها 84
جدول 4-36- مقادیر وزن معیارهای اصلی نسبت به گزینه ها 84
جدول 5-1- اولویت بندی گزینه ها بر اساس معیارهای اصلی تجربه کاربری 88
جدول 5-2- اولویت بندی گزینه ها بر اساس زیر معیارهای تجربه کاربری 88

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه ارشد با موضوع مصرف کننده

فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل 1-1- چارچوب اجرای تحقیق 7
شکل 2-1- دایره‌های تو در توی تجربه کاربری 16
شکل 2-2- نسبت جمعیت ارزیاب 23
شکل 2-3- صفحه نخست وب‌گاه نماد اعتماد الکترونیکی 42
شکل 2-4- صفحه نخست وب‌گاه الکسا 43
شکل 2-5- صفحه نخست وب‌گاه دیجی کالا 46
شکل 2-6- صفحه نخست وب‌گاه تهران کالا 46
شکل 2-7- صفحه نخست وب‌گاه کتاب فردا 48
شکل 2-8- صفحه نخست وب‌گاه آل دیجیتال 50
شکل 2-9- صفحه نخست وب‌گاه ناربلا 53
شکل 3-1- تفاوت ساختاری میان یک شبکه خطی و غیر خطی 61
شکل 4-1- مدل مفهومی ANP تجربه کاربری وب‌گاه 66
شکل 4-2- نمایش وابستگی بین معیارها 69
شکل 4-3- طراحی مدل توسط نرم افزار Super decision 85
چکیده
پژوهش حاضر مبتنی بر بررسی تجربه کاربری وب‌گاه ها است. با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای معیارهای تجربه کاربری شامل؛ طراحی مناسب، درستی محتوا و نمایش اطلاعات کمکی، جستجوی آسان و نتایج مؤثر ، پیش گیری و تصحیح خطا و کارآمدی استفاده، انتخاب و مدل تحقیق شکل گرفته است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده و برحسب روش تحقیق، توصیفی موردی است که با بکارگیری روش گروه اسمی؛ داده های مورد نیاز جمع آوری شده است. جامعه و نمونه آماری این پژوهش ، وب‌گاه های تجارت الکترونیک می باشد و از روش نمونه گیری گزینشی استفاده گردید و تعداد پنج وب‌گاه که هم در وب‌گاه الکسا رتبه بالایی داشتند و هم دارای نماد اعتماد الکترونیکی بودند انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل فرایند شبکه انجام شد و نتایج پژوهش معیارهایی جهت ارزیابی تجربه کاربری وب‌گاه های تجارت الکترونیک بدست می دهد و نشان می دهد که وب‌گاه فروشگاه دیجی کالا در بین وب‌گاه های مورد تحقیق تجربه کاربری بهتری دارد.
این پژوهش می تواند در راستای نتایج حاصل از آن، به دلیل ارائه‌ی اطلاعات مفید در حوزه‌ی طراحی وب‌گاه‌های تجارت الکترونیک دارای تجربه کاربری زیاد، برای محققان و مدیران وب‌گاه‌ها ارزشمند باشد. همچنین پیشنهادهایی را جهت بهبود و اثربخشی بیشتر تجربه کاربری وب‌گاه‌های مورد تحقیق ارائه می‌دهد.
کلمات کلیدی: تجربه کاربری، تصمیم گیری چند معیاره، تحلیل فرایند شبکه (ANP)

فصل اول
کلیات تحقیق
1-1-
مقدمه
گسترش وب در دنیای امروز موجب تحولات عمیقی در تاریخ زندگی بشر شده است به طوری که با تغییر رویکرد اطلاع رسانی و خدمت‌دهی؛ لزوم ارائه خدمات و اطلاعات در وب‌گاه‌ها به امری ضروری و بایسته تبدیل شده است. به‌دلیل قرار گرفتن در فضای جدید به ناچار می‌بایست استانداردها و دستورالعمل‌های خاص این فضا را طرح‌ریزی و رعایت نمود. از یک سو قالب و زبان وب را برای ایجاد وب‌گاه‌ها رعایت نمود و از دیگر سو محیطی را ساخت که برای کاربر طبیعی به نظر رسد.
به منظور اطمینان از این موضوع که طراحی وب‌گاه‌ها و با سیستم‌های نرم‌افزاری برای کاربرد انسانی مناسب طراحی شده باشد؛ از شاخص تجربه کاربری1 استفاده می‌شود. تجربه کاربری استانداردی است که کیفیت تجربه کاربر؛ هنگام تعامل با یک محصول یا سیستم مورد سنجش قرار می‌دهد.
به‌دلیل نقش مهم تجربه کاربری در کارایی و رضایت کاربران وب‌گاه‌ها؛ این تحقیق به‌دنبال پاسخ به این سوالات است که شاخص های تجربه کاربری وب گاه های مورد تحقیق چیست؟ اثر شاخص های تجربه کاربری وب گاه های مورد تحقیق بر یکدیگر چگونه است؟ اوزان شاخص های تجربه کاربری وب گاه های مورد تحقیق چه مقدار است؟ رتبه‌بندی پنج وبگاه مورد مطالعه از نظر تجربه‌ی کاربری چگونه است؟
1-2- بیان مسئله
تجربه کاربری میزانی است که یک محصول می‌تواند توسط کاربران خاصی برای رسیدن به هدفی معین، مورد استفاده قرار گرفته و در حین استفاده، ضمن داشتن اثربخشی و کارایی، رضایت کاربر را در زمینه مورد استفاده تأمین کند (ISO 9241-11, 1998).
تحقیقات نشان می‌دهد مردم در 60 درصد اوقات نمی‌توانند اطلاعاتی که در پی آن هستند را در وب‌گاه‌ها پیدا کنند. این می‌تواند به هدر رفتن زمان، کاهش بهره‌وری، افزایش ناکامی و نارضایتی و عدم مراجعه مجدد به وب‌گاه‌ها و از دست رفتن

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید