شهریور 1393
نمونه فرم تصویب نامه
یرفع الله الذی آمنوا منکم و الذین اوتوالعلم درجات
قرآن کریم

کارشناسی ارشد آقای / خانم محیا سیف
با عنوان بررسی خواص فیزیکی فیلم نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/ نقره و تاثیرآن بر سینتیک رشد باکتری اشریشیا کلی در جلسه مورخ……………………. تحت نظارت شورای پایان نامه متشکل از استادان زیر با درجه……………….و نمره…………………. مورد تأیید قرار گرفت.
1- استاد ( استادان) راهنما : نام و نام خانوادگی مریم جوکار امضاء
2- استاد ( استادان) مشاور: نام و نام خانوادگی………………………….. امضاء
3- داور داخل گروه : نام و نام خانوادگی………………………………….. امضاء
4- داور خارج از گروه : نام و نام خانوادگی………………………………. امضاء

دکتر شهرام رضوان بیدختی
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان

تشکر و قدردانی

سپاس بیکران پروردگار یکتا را که هستی ام بخشید، به طریق علم و دانش رهنمونم شد، به هم نشینی رهروان علم و دانش مفتخرم نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیم ساخت. سپاس و ستایش نثار یزدان مقتدر مهربانم که لطف همراهیش مرا سرمایه ایست به نام امید.
بر خود واجب می دانم از تلاش ها و کمک های عزیزانی که در انجام این پژوهش مرا مورد لطف خویش قرار دادند صمیمانه سپاسگزاری کنم.
از پدر و مادر عزیزم که همواره چراغ وجودشان روشنگر راه من در سختی ها و مشکلات بوده است و تمام تجربه های یکتا و زیبای زندگیم را مدیون حضور سبزشان می باشم سپاسگزارم. بی شک زندگی در کنار آن ها برایم بسیار زیباست.
از خواهر عزیزم، که وجودش شادی بخش و صفایش مایه آرامش من است.
از استاد گرانقدر سرکار خانم دکتر مریم جوکار که در سمت استاد راهنما مرهون راهنمایی های ارزنده ایشان می باشم کمال تشکر را دارم.
از استادان محترم جناب آقای دکتر آجودانی فر و جناب آقای دکتر ضیاءالحق که در کسوت داوران این پایان نامه قبول زحمت نموده اند، صمیمانه سپاسگزارم.
در آخر از اساتید محترم آزمایشگاه که در طول انجام آزمایش از اطلاعات و زحماتشان استفاده نمودم، کمال تشکر و قدردانی را دارم.

با سپاس فراوان
محیا سیف

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1

فصل اول : مقدمـــه
مقدمه 3
1-1- بسته بندی 4
1-2- پلیمر سنتزی 4
1-3- پلیمر زیست تخریب پذیر 5
1-3-1- پلی لاکتیک اسید (PLA) 5
1-4- فناوری نانو 6
1-4-1- نانو 6
1-5- کامپوزیت، نانوکامپوزیت، بایونانوکامپوزیت 6
1-6- نقره 7
1-7- اهداف پژوهش 7
1-8- فرضیات پژوهش 8

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1- بسته بندی 10
2-1-1- تعریف بسته بندی 11
2-1- 2- هدف از بسته بندی 11
2-1-3- خصوصیات مواد اولیه بسته بندی 12
2-2- بسته بندی فعال 12
2-2-1- انواع سیستم های بسته بندی فعال 13
2-2-1-1- بسته بندی جاذب اکسیژن 13
2-1-2-2- بسته بندی متصاعد کننده دی اکسید کربن 13
2-2-1-3- بسته بندی جاذب رطوبت 14
2-2-1-4- بسته بندی منتشرکننده اتانول 14
2-2-1-5- بسته بندی منتشرکننده / جاذب طعم 14
2-2-1-6- بسته بندی آنتی اکسیدانی 14
2-2-1-7- بسته بندی ضد میکروبی 15
2-3- بسته بندی های ضد میکروبی 15
2-3-1- ویژگی های ترکیب ضد میکروب 16
2-4- فیلم و پوشش بسته بندی 17
2-4-1- کاربرد فیلم و پوشش های بسته بندی 17
2-4-2- ترکیب فیلم و پوشش های بسته بندی 17
2-5- پلیمرهای سنتزی 18
2-6- پلیمرهای زیست تخریب پذیر 18
2-6-1- طبقه بندی پلیمرهای زیست تخریب پذیر 20
2-6-2- مزایای پلیمرهای زیست تخریب پذیر 21
2-6-3- پلی لاکتیک اسید 22
2-6-3-1- خصوصیات پلی لاکتیک اسید 23
2-6-3-2- محدودیت پلی لاکتیک اسید 25
2-7- فناوری نانو 25
2-7-1- نانو 25
2-7-2- کاربرد فناوری نانو در صنعت بسته بندی مواد غذایی 26
2-8- کامپوزیت، نانو کامپوزیت و بایو نانو کامپوزیت 27
2-9- نقره 28
2-9-1- مکانیسم عملکرد نقره در برابر باکتری 29
2-10- اشرشیا کلی 31
2-10-1- بیماریزایی اشرشیا کلی 31
2-10-2- عفونت های ناشی از اشرشیا کلی 32
2-11- تهیه و آماده سازی فیلم 33
2-12- فرآیندهای ساخت فیلم 34
2-13- مروری بر تحقیقات انجام شده 35

فصل سوم : مواد و روش ها
3-1- مواد شیمیایی 47
3-2- روش تهیه نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/ نقره 47
3-2-1- تهیه نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/ نقره با استفاده از کلوئید نانو نقره 48
3-2-2- تهیه نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/نقره با استفاده از پودر نانو نقره 49
3-3- آزمایشات 50
3-3-1- بررسی فعالیت ضد میکروبی فیلم نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/نقره 50
3-3-1-1- باکتری مورد استفاده و روش فعالسازی آن 50
3-3-1-2- بررسی فعالیت ضد میکروبی 50
3-3-2- طیف سنجی مادون قرمز با تبدیل فوریر ( FTIR) 52
3-3-3- آزمون پراش پرتو ایکس (XRD) 52
3-4-تجزیه و تحلیل آماری 54

فصل چهارم : نتایج و بحث
4-1- آنالیز فعالیت ضد میکروبی فیلم نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/نقره 56
4-2- طیف سنجی مادون قرمز ( FTIR) 60
4-3- آنالیز آزمون پراش پرتو ایکس (XRD) 61
4-3-1- آزمون پراش پرتو ایکس نانو ذرات نقره 61
4-3-2- آزمون پراش پرتو ایکس نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم 63

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه درمورد مصرف کننده، مصرف کنندگان، آداب و رسوم

فصل پنجم : نتیجه گیری
5-1- بحث و نتیجه گیری 66
5-2- پیشنهادات 68
منابع 69
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………… 80

فهرست جدول ها

عنوان جدول
صفحه
جدول (2-1): ویژگی های شیمیایی پلی لاکتیک اسید ……………………………………………………………….
24
جدول (3-1): لیست مواد شیمیایی مورد استفاده در تهیه نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/ نقره ………….
47
جدول (4-1): پارامترهای رشد میکروارگانیسم اشرشیاکلی در تماس با نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/ نقره بر طبق معادله گومپرتز ……………………………………………………………………………………………

57
جدول (4-2): پارامترهای رشد میکروارگانیسم اشرشیاکلی در تماس با نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/ نقره بر طبق معادله لجستیک …………………………………………………………………………………………..

57

فهرست شکل ها

عنوان شکل
صفحه
شکل(2-1) : مکانیسم اثر نانو ذرات نقره بر سلول باکتری……………………………………………………….
30
شکل( 3-1) : تهیه نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/نقره با استفاده از کلوئید نانو نقره …………………
48
شکل(3-2) : تهیه نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/ نقره با استفاده از پودر نانو نقره ……………………
49
شکل (3-3) : بررسی تاثیر ضدمیکروبی بر پارامتر های رشد باکتر اشرشیاکلی با روش dynamic-Flask test ………………………………………………………………………………………………………………………

51
شکل (3-4) : دستگاه مادون قرمز با تبدیل فوریر…………………………………………………………………..
52
شکل (3-5) : دستگاه پراش پرتو ایکس (XRD) …………………………………………………………………
53
شکل (4-1) : منحنی رشد باکتری اشرشیا کلی ……………………………………………………………………..
59
شکل (4-2) : طیف FTIR نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/نقره……………………………………………….
60
شکل (4-3) : پراش پرتو ایکس (XRD) نانوذرات نقره در فیلم پلی لاکتیک اسید و نانوکامپوزیت های پلی لاکتیک اسید/نقره …………………………………………………………………………………………………

62
شکل (4-4) : پراش پرتو ایکس (XRD) نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در فیلم پلی لاکتیک اسید و نانوکامپوزیت های پلی لاکتیک اسید/نقره ……………………………………………………………………………..

64

چکیده :
امروزه افزایش آلودگی های زیست محیطی و کاهش منابع نفتی باعث توسعه و جایگزینی بسته بندی های زیست تخریب پذیر بجای بسته بندی های مشتق شده از منابع نفتی شده است. همچنین در این راستا به کارگیری ترکیبات ضدمیکروب همچون نانوذرات نقره کارایی این بسته بندی ها را تا حدود زیادی بهبود می بخشد. این کار تحقیقاتی به منظور تولید و بررسی خصوصیات فیلم پلی لاکتیک اسید و نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/نقره حاوی 0.5، 1 و 2 درصد نانوذرات نقره با استفاده از روش Solvent casting مورد بررسی قرار گرفت. تاثیر ضد میکروبی این فیلم ها بر پارامترهای رشد باکتری گرم منفی اشرشیاکلی با روش dynamic-Flask testبا استفاده از مدل های Gompertz و Logistic مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن نشان دهنده افزایش 4.3 درصد در مدت زمان فاز تاخیر، کاهش 30.9 درصد در سرعت رشد باکتری اشرشیا کلی و کاهش 32.6 درصدی در جمعیت نهایی این باکتری بود. در این پژوهش مشاهده شد که با افزایش درصد نانوذرات نقره، فعالیت ضدمیکروبی این نانوکامپوزیت بیشتر شد. در طیف سنجی مادون قرمز (FTIR) مشاهده شد که پیک جدیدی در محدودهcm-1 3620 کامپوزیت های حاوی نانوذرات نقره در تمام سطوح (0.5، 1 و 2 درصد نانوذرات نقره) مشاهده شد که به تعامل شیمیایی بین نانوذرات نقره و پلی لاکتیک اسید نسبت داده شد. همچنین در بررسی نمودارهای XRD مشاهده پیک های Ag(111)، Ag(200)، Ag(220) و Ag(311)به حضور نانو ذرات نقره کریستالی اشاره دارد.
واژگان کلیدی: اشرشیا کلی، پلی لاکتیک اسید، دی اکسید تیتانیوم، فعالیت ضدمیکروبی، نانوذرات نقره، نانوکامپوزیت.

فصل اول :

مقدمـــه

مقدمه
بیماری های ناشی از مسمومیت های غذایی تبدیل به تهدیدی مهم برای سلامتی انسان و عاملی برای ظهور صنعت بسته بندی شده است. از آنجا که بخش عمده ای از صنعت بسته بندی را پلاستیک ها تشکیل می دهند، می توان صنعت بسته بندی را به فرآورده های نفتی وابسته دانست. از این رو رشد روز افزون جمعیت، آلودگی های ناشی از مواد بسته بندی حاصل از مشتقات نفتی و مشکلات ناشی از روش های مختلف دفع این آلودگی ها اعم از سوزاندن، دفن کردن و بازیافت آن ها موجب توجه بیشتر به بایوپلیمرها و بسته بندی های زیستی شده است. فیلم ها و پوشش های بسته بندی زیست تخریب پذیر به دلیل ویژگی های دوستدار محیط زیست بودن و وابستگی کم به منابع غیر قابل تجدید، جایگزین مناسبی برای فیلم های سنتزی در صنعت بسته بندی می باشند که توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده اند. بسته بندی های زیست تخریب پذیر با حفاظت از محصول در برابر آسیب های مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی محصولات غذایی مانع از کاهش کیفیت آن ها می شوند. همچنین می توانند بعنوان حامل مواد ضد میکروب به صورت بسته بندی های ضد میکروبی، از فعالیت های میکروبی جلوگیری کرده و موجب افزایش مدت زمان نگهداری محصولات غذایی شود.
استفاده از نانو تقویت کننده ها در

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید